Has這 Ogrodnicze - strona g堯wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

sadinfo.pl

 

Szukaj: w roku: w kategorii:

RYNEK

OD 1 MARCA WY特ZE 名IADCZENIA Z KRUS

mgr Alicja Lejk-K瘼ka

Numer archiwalny: 05/2006


Tegoroczn podwy磬 鈍iadcze — od 1 marca 2006 r. — obj皻o oko這 1,7 mln emeryt闚 i rencist闚, kt鏎ym KRUS przyzna prawo do 鈍iadcze przed 28.02.2006 r. Poni瞠j przybli瘸m zasady waloryzacji emerytur i rent pracowniczych, maj帷e wp造w na podwy磬 emerytur i rent rolniczych oraz innych 鈍iadcze (dodatk闚), a tak瞠 przypominam zasady waloryzacji emerytur i rent rolniczych. Informuj r闚nie o nowej wysoko軼i innych 鈍iadcze wyp豉canych przez KRUS.


Og鏊ne zasady waloryzacji emerytur i rent pracowniczych

Te 鈍iadczenia waloryzowane s od 1 marca roku kalendarzowego nast瘼uj帷ego po roku, w kt鏎ym wska幡ik cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych (wska幡ik inflacji) po roku kalendarzowym od przeprowadzenia ostatniej waloryzacji emerytur i rent wynosi co najmniej 105%. Obecne przepisy nie przewiduj corocznej waloryzacji, ale daj gwarancj jej przeprowadzenia przynajmniej raz na trzy lata. W 2005 roku 鈍iadczenia te nie by造 podwy窺zane, natomiast w tym — po og這szeniu przez prezesa GUS, 瞠 wska幡ik inflacji w 2005 r. w stosunku do danych z 2003 r. wyni鏀 105,7% — wszystkie organa rentowe od 1 marca przeprowadzi造 waloryzacj. Wy窺zym wska幡ikiem waloryzacyjnym (106,2%) obj皻o emerytury i renty przyznane przed 1 marca 2005 r., a ni窺zym (102,3%) — przyznane p騧niej. Takie zr騜nicowanie jest konsekwencj zniesienia obowi您ku corocznej waloryzacji oraz wprowadzenia zasady, 瞠 kwota bazowa, kt鏎a wynosi 100% przeci皻nego wynagrodzenia pomniejszonego o potr帷one od ubezpieczonych sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne w poprzednim roku kalendarzowym, zmienia si corocznie od 1 marca, bez wzgl璠u na to, czy w danym roku dochodzi do waloryzacji. Na wysoko嗆 rolniczych 鈍iadcze emerytalno-rentowych wp造w ma wy窺zy wska幡ik waloryzacyjny, bowiem najni窺za emerytura pracownicza (emerytura podstawowa), od kt鏎ej wysoko軼i zale篡 wysoko嗆 emerytury (renty) rolniczej oraz dodatki (鈍iadczenia pieni篹ne) przys逝guj帷e do emerytur i rent zosta造 podwy窺zone o 6,2%.

Brak waloryzacji w 2005 r. zrekompensowano niekt鏎ym emerytom i rencistom przez jednorazow wyp豉t 100 z (t kwot otrzyma造 w marcu 2005 r. osoby, kt鏎e pobiera造 emerytur lub rent rolnicz ni窺z ni 562,58 z) oraz dodatku pieni篹nego wyp豉conego w sierpniu lub we wrze郾iu 2005 r. emerytom i rencistom, kt鏎ych doch鏚 w 2004 r. nie przekroczy 9600 z. Waloryzacja 鈍iadcze w 2006 r. powoduje, 瞠 tych jednorazowych wyp豉t w tym roku emeryci i renci軼i nie otrzymaj.

Zasady waloryzacji emerytur i rent rolniczych

Emerytura (renta) rolnicza wyp豉cana jest w kwocie odpowiadaj帷ej iloczynowi obecnej emerytury podstawowej i wska幡ika wymiaru 鈍iadczenia (cz窷ci 鈍iadczenia). W przypadku emerytur i rent przyznawanych od 1.01.1991 r. wska幡ik ten ustalany jest dla ka盥ej cz窷ci 鈍iadczenia (sk豉dkowej i uzupe軟iaj帷ej) w decyzji przyznaj帷ej emerytur lub rent. Wysoko嗆 tego wska幡ika zale篡 od d逝go軼i okres闚 podlegania ubezpieczeniu spo貫cznemu i wysoko軼i emerytury podstawowej obowi您uj帷ej w dniu ustalania prawa do 鈍iadczenia. Natomiast wska幡ik wymiaru dla emerytur i rent przyznanych wcze郾iej ustalono podczas waloryzacji tych 鈍iadcze od 1.01.1991 r. (wska幡ik ten uwzgl璠nia kwot emerytury/renty rolniczej wraz ze wszystkimi zwi瘯szeniami przys逝guj帷 na dzie 31.12.1990 r.).

W zwi您ku z podwy窺zeniem od 1 marca 2006 r. dotychczasowej emerytury podstawowej z 562,58 z do 597,46 z KRUS od tej daty z urz璠u zmieni wysoko嗆 wszystkich wyp豉canych do ko鎍a lutego br. 鈍iadcze emerytalno-rentowych: emerytury, renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty strukturalnej.

Podwy窺zenie emerytury podstawowej do 597,46 z oznacza, 瞠 najni窺za emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytu逝 niezdolno軼i do pracy, renta rolnicza szkoleniowa i renta rodzinna rolnicza nie mo瞠 by ni窺za od tej kwoty. Zasada ta nie dotyczy 鈍iadcze zmniejszonych w zwi您ku z prowadzeniem przez emeryta lub rencist dzia豉lno軼i rolniczej b康 osi庵aniem przychodu z tytu逝 dzia豉lno軼i podlegaj帷ej ubezpieczeniu spo貫cznemu.

Od 1 marca br. KRUS podwy窺zy wszystkie renty strukturalne do 896,19 z (emerytura podstawowa 597,46 z x 1,5), a tak瞠 renty socjalne. To drugie 鈍iadczenie wyp豉cane jest 陰cznie z rent rodzinn. Od 1 marca 2006 r. wysoko嗆 renty socjalnej ustalana jest tak, aby 陰czna kwota obu tych 鈍iadcze nie przekracza豉 1194,92 z. Od 1 marca 2006 r. KRUS nie wyp豉ci wi璚 renty socjalnej, je瞠li kwota samej renty rodzinnej jest wy窺za ni 1194,92 z.

Podwy磬a innych 鈍iadcze

O 6,2% zwi瘯szono wysoko嗆 dodatk闚 i 鈍iadcze pieni篹nych przys逝guj帷ych emerytom i rencistom:

  • dodatek piel璕nacyjny przys逝guj帷y z tytu逝 uko鎍zenia 75 lat lub stwierdzenia niezdolno軼i do samodzielnej egzystencji, dodatek za tajne nauczanie, dodatek kombatancki — 153,19 z (wzrost o 8,94 z miesi璚znie);
  • dodatek piel璕nacyjny dla inwalidy wojennego ca趾owicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji — 229,79 z (wzrost o 13,41 z miesi璚znie);
  • dodatek kompensacyjny — 22,98 z (wzrost o 1,34 z miesi璚znie);
  • dodatek dla sieroty zupe軟ej (przys逝guje do renty rodzinnej ka盥ej sierocie zupe軟ej) — 287,93 (wzrost o 16,81 z miesi璚znie);
  • 鈍iadczenie pieni篹ne dla 穎軟ierzy zast瘼czej s逝瘺y wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach w璕la, kamienio這mach, zak豉dach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz 鈍iadczenie pieni篹ne przys逝guj帷e osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez Trzeci Rzesz i ZSRR — zale積ie od liczby pe軟ych miesi璚y pracy 7,68–153,19 z (wzrost o 0,45–8,94 z miesi璚znie).

Od 1 marca 2006 r. zosta造 r闚nie zmienione kwoty maksymalnych zmniejsze emerytur i rent. S to kwoty, o jakie organ rentowy (w tym KRUS) mo瞠 pomniejszy emerytur lub rent (cz窷 uzupe軟iaj帷) osoby, kt鏎a w zwi您ku z prac zarobkow osi庵a przych鏚 przekraczaj帷y 70% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia za IV kwarta 2005 r. (1770,10 z), ale nie wy窺zy ni 130% tej kwoty (3287,30 z). Obecnie wysoko嗆 maksymalnych zmniejsze to 413,37 z (dla rolniczej emerytury i renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy) lub 351,38 z (dla renty rodzinnej, do kt鏎ej uprawniona jest jedna osoba).

Zasi貫k macierzy雟ki z tytu逝 urodzenia dziecka po 28.02.2006 r. wynosi 2091,11 z (3,5-krotna wysoko嗆 emerytury podstawowej). Dodatek ten przys逝guje r闚nie w takiej samej wysoko軼i osobom, kt鏎e po 28.02.2006 r. przyj窸y na wychowanie dziecko w wieku do 1 roku i w tym czasie z這篡造 wniosek o przysposobienie.

Od 1 marca 2006 r. wzros造 r闚nie kwoty innych 鈍iadcze pieni篹nych:

  • zasi貫k pogrzebowy wyp豉cany osobom, kt鏎e ponios造 koszty pogrzebu po 28.02.2006 r., zosta podwy窺zony do 5057,24 z (wzrost o 363,21 z);
  • rycza速 energetyczny podwy窺zono do 104,77 z (wzrost o 4,62 z miesi璚znie).

Zmieni造 si ponadto kwoty przychodu decyduj帷e o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury albo renty (w przypadku 鈍iadcze rolnych chodzi o zawieszenie cz窷ci uzupe軟iaj帷ej). Do 31 maja br. wynios one:

  • 704,20 z (30% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia) — w razie przekroczenia tej kwoty zawieszone zostanie prawo do renty socjalnej,
  • 1643,10 z (70% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia) — w razie przekroczenia tej kwoty, ale nieprzekroczenia 3051,50 z, cz窷 uzupe軟iaj帷a emerytury (renty) rolniczej zostanie zmniejszona;
  • 3051,50 z (130% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia) — w razie przekroczenia tej kwoty cz窷 uzupe軟iaj帷a emerytury (renty) rolniczej zostanie zawieszona.

Przyk豉d

By造 rolnik (osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji) pobiera w pe軟ej wysoko軼i rent rolnicz z tytu逝 niezdolno軼i do pracy. Wska幡iki wymiaru cz窷ci sk豉dkowej i cz窷ci uzupe軟iaj帷ej wynosz, odpowiednio, 0,22 i 0,93. Do 28.02.2006 r. renci軼ie przys逝giwa豉 renta w wysoko軼i 646,97 z (emerytura podstawowa 562,58 z x 0,22 + 562,58 z x 0,93) oraz 144,25 z dodatku piel璕nacyjnego. Po potr帷eniu zaliczki na podatek dochodowy i sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne przys逝giwa這 renci軼ie 561,97 z renty oraz pe軟y dodatek piel璕nacyjny. Od 1 marca 2006 r. renta wzros豉 do 687,08 z (emerytura podstawowa 597,46 z x 0,22 + 597,46 x 0,93), a dodatek piel璕nacyjny do 153,19 z. Do wyp豉ty, po potr帷eniu zaliczki na podatek dochodowy i sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne, renci軼ie przys逝guje 594,08 z renty oraz 153,19 z dodatku piel璕nacyjnego. ㄠczna podwy磬a (do wyp豉ty) wynios豉 wi璚 41,05 z.


powr鏒

 

Szk馧karstwo | plantpress.pl | archiwum | kontakt | polityka prywatno軼i
  © 1999-2013 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materia造 umieszczone na tym portalu obj皻e s ochron wynikaj帷 z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w豉軼icielem ich autorskich praw maj徠kowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzib w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzib w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i dalsze rozpowszechnianie aktualnych artyku堯w opublikowanych na tym portalu jest zabronione niezale積ie od celu w jakim rozpowszechnienie mia這by nast徙i, lub u篡tego 鈔odka przekazu.