• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2002

NOWE STAWKI ZASIŁKÓW RODZINNYCH

Prawo do zasiłków rodzinnych mają także rolnicy indywidualni, a ustala się je na 12 miesięcy (ust. z 1.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych — Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Od 1.06.2002 r. do 31.05.2003 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: - 42,50 zł miesięcznie na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko, - 52,60 zł miesięcznie na trzecie dziecko, - 65,70 zł miesięcznie na każde kolejne dziecko.
O przyznaniu zasiłku decydują oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS na podstawie wniosku osoby uprawnionej (na formularzu — "Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego"), z dołączonym oświadczeniem o dochodach jej rodziny oraz dowodami niezbędnymi do ustalenia prawa. Jeżeli zainteresowany (lub członkowie jego rodziny) osiągnął w 2001 r. — poza dochodami z gospodarstwa rolnego — także inne, opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości tych dochodów. Jeżeli urząd skarbowy odmówi wystawienia pełnoletnim dzieciom (nie podlegającym ubezpieczeniu społecznemu i nieosiągającym dochodów) zaświadczenia, iż nie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, wystarczą oświadczenia. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o "zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne" składają zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające prowadzenie tej działalności (datę jej rozpoczęcia). Dla nich KRUS, jako dochód przyjmuje kwotę zadeklarowaną jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (jeżeli członek rodziny z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej podlega ubezpieczeniom społecznym) lub — z urzędu — najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązującą na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (gdy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego). Jeżeli wniosek o zasiłek rodzinny dotyczy dziecka w wieku powyżej 16 lat, dowodem potwierdzającym jego uczęszczanie do szkoły jest zaświadczenie szkoły stwierdzające, ile lat — zgodnie z planem — trwa nauka oraz na którym roku uczy się dziecko. Zaświadczenie nie jest wymagane jeżeli KRUS posiada taki dokument (ważny) z poprzedniego okresu zasiłkowego. Kolejne należy dostarczyć na rok 2002/2003. Za dochód uważa się podzielony przez liczbę osób przychód, pomniejszony o koszty jego uzyskania, podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, niezależnie od dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego jeżeli na osobę w rodzinie przypada więcej niż 2 ha przeliczeniowe. Od 1.06.2002 r. do 31.05.2003 r. za miesięczny dochód z takiej powierzchni przyjmuje się 548 zł. Gdy rodzina osiąga także dochody z innych źródeł niż gospodarstwo rolne, dochody sumuje się, a ich łączna kwota nie może przekroczyć 548 zł na osobę (dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego — 612 zł).

Maria Magdalena Ociepa — główny specjalista w Biurze Świadczeń centrali KRUS w Warszawie