• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2002

ZMIANY W PODATKU ROLNYM

17 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym. Nowelizacja wiąże się ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi podatku leśnego. Nowe propozycje nie spowodują dodatkowych skutków dla budżetu państwa, będą natomiast korzystne dla posiadaczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze proponowane zmiany.
? Wprowadzenie obowiązku opodatkowania podatkiem rolnym wszystkich gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Takie rozwiązanie zlikwiduje dotychczasowe wątpliwości związane z pobieraniem podatku od nieruchomości od gruntów, które nie spełniają normy obszarowej gospodarstwa rolnego.
? Zmiana definicji gospodarstwa rolnego — do jego powierzchni zaliczane będą grunty zadrzewione i zakrzewione, położone na użytkach rolnych.
? Nowa definicja podmiotów będących podatnikami podatku rolnego. Jego płatnikami będą osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki bez osobowości prawnej. W projekcie ustawy określono również, kto jest płatnikiem podatku rolnego, gdy grunty stanowią współwłasność lub są w posiadaniu kilku podmiotów.
? Sprecyzowanie, kiedy podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia gruntów liczona w hektarach, a kiedy — w hektarach przeliczeniowych. Jest to związane z objęciem podatkiem niektórych gruntów podlegających do tej pory podatkowi od nieruchomości.
? Określenie stawki podatku rolnego od gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego, opodatkowanych obecnie znacznie wyższym podatkiem od nieruchomości. Wysokość stawki podatku rolnego od takich gruntów ma być dwukrotnie wyższa od podstawowej stawki podatku rolnego. Uzasadnieniem tego rozwiązania jest fakt, że podatkiem rolnym objęto wszystkie użytki rolne, bez względu na to, czy stanowią gospodarstwo rolne, czy nie.
? Określenie organu podatkowego odpowiedzialnego w wymienionych powyżej sprawach (sprecyzowano też sposób płatności oraz zasady płacenia podatku).
? Podział zwolnień na przedmiotowe i podmiotowe. Ze względu na niską produktywność, proponuje się wprowadzenie zwolnienia dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, istniejących na użytkach rolnych. Przyjęto również zapis przewidujący możliwość zwolnienia od podatku dla gruntów nabywanych i obejmowanych w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego lub powiększonego gospodarstwa rolnego. Zwolnienie od podatku dla gruntów otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia i powstałych w wyniku zagospodarowania nieużytków może dotyczyć wyłącznie gospodarstw rolnych. Proponuje się również utrzymanie zwolnień podatkowych w stosunku do gruntów zajętych przez zbiorniki wody zaopatrujące ludność, gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi i terenów wpisanych do rejestru zabytków.
? Wprowadzenie nowej definicji budynków inwentarskich — będą nimi budynki służące hodowli i utrzymaniu zwierząt gospodarskich.
? Sprecyzowanie przepisów o zwolnieniach i ulgach — określono, które z nich stosuje się z urzędu, a które na wniosek podatnika.

Na podstawie Centrum Informacji Rządowej, 17.07.2002