• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 11/2002

ROLNICZE CHOROBY ZAWODOWE

Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, z późn. zm.) za rolniczą chorobę zawodową uważa taką, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym i znajduje się w wykazie chorób zawodowych (określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 26.06.1974 r. — kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Przez prawie 20 lat obowiązywały w tym zakresie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 18.11.1983 r. (Dz. U. nr 65, poz. 294, z późn. zm). 3.09.2002 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 30.07. 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 132, poz. 1115). Rozszerzyło ono krąg schorzeń uznawanych za choroby zawodowe oraz nieco zmieniło dotychczasowe postępowanie w ich sprawie.

Zgodnie z nowym aktem prawnym, za choroby zawodowe uznawane są te ujęte w wykazie, pod warunkiem, że można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo mających związek ze sposobem jej wykonywania. Wykaz w załączniku do rozporządzenia obejmuje 26 chorób lub grup chorobowych (poprzedni obejmował tylko 20 pozycji), dla których podano okres, w jakim wystąpienie udokumentowanych objawów upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia tak zwanego narażenia zawodowego. Mimo iż ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników używa określenia "rolnicza choroba zawodowa" to wprowadzając możliwość stwierdzenia takich chorób u rolników indywidualnych, nie wydzielono schorzeń zawodowych typowych dla tej grupy i nie określono odrębnych zasad postępowania w ich sprawie. Oznacza to konieczność odwoływania się do przepisów wydanych na podstawie kodeksu pracy, który ogólnie nie dotyczy rolników indywidualnych. Zarówno poprzednio, jak i obecnie obowiązujący system orzecznictwa w sprawach chorób zawodowych nie do końca dostosowany jest do objęcia nim rolników indywidualnych i osób pracujących w ich gospodarstwach rolnych w charakterze domowników. Niemniej, również w przypadku tej grupy zawodowej, w procedurze postępowania można wyróżnić 3 etapy:

  • zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej;
  • rozpoznanie i lekarskie orzeczenie o chorobie zawodowej;
  • wydanie decyzji o stwierdzeniu (bądź nie) choroby zawodowej.


Zgłoszenie podejrzenia
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie powinno nastąpić w okresie pracy rolnika (domownika) w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takich warunkach, ale nie później niż w czasie określonym w wykazie chorób zawodowych. Zgłoszenia dokonuje opiekujący się rolnikiem lekarz, który podejrzewa wystąpienie takiej choroby. Może tego dokonać również stomatolog, lekarz weterynarii lub sam zainteresowany (za pośrednictwem lekarza, który sprawuje nad nim profilaktyczną opieką zdrowotną), jeśli podejrzewa objawy, które mogą wskazywać na chorobę zawodową. Zgłoszenie kieruje się do właściwego: państwowego inspektora sanitarnego oraz inspektora pracy na formularzu określonym rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz. U. nr 132, poz. 1121), które również obowiązuje od 3.09.2002 r. (patrz wzór). Gdy choroba zawodowa ma ostry przebieg lub istnieje podejrzenie, że była przyczyną śmierci rolnika, oprócz zgłoszenia pisemnego wymagane jest także telefoniczne. Państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie, wszczyna postępowanie i kieruje zainteresowanego na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do właściwej jednostki orzeczniczej.

Rozpoznanie i orzeczenie

O rozpoznaniu (lub nie) choroby zawodowej decyduje lekarz zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych I lub II stopnia.
Jednostki orzecznicze I stopnia:
1. poradnie i oddziały chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
2. katedry, poradnie i kliniki chorób zawodowych akademii medycznych;
3. przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego — w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych;
4. jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja — w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u osób hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.
Jednostki orzecznicze II stopnia:
1. katedry, poradnie i kliniki chorób zakaźnych oraz inwazyjnych akademii medycznych, a w odniesieniu do gruźlicy również jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące rozpoznawanie i leczenie tego schorzenia — dla orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych I stopnia w punkcie 3;
2. przychodnie, oddziały i kliniki chorób zawodowych jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy — dla orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w pozostałych jednostkach I stopnia (punkty 1, 2 i 4).

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu (lub nie) choroby zawodowej wydaje, na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej osoby badanej oraz oceny "narażenia zawodowego", lekarz zatrudniony w jednej z przedstawionych wyżej jednostek orzeczniczych. Jeżeli zakres informacji jest niewystarczający żeby wydać orzeczenie, lekarz może wystąpić o ich uzupełnienie do osoby zainteresowanej (np. o dostarczenie wywiadu zawodowego przeprowadzonego przez lekarza praktykującego indywidualnie, zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej albo właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej). Orzeczenie lekarskie otrzymuje właściwy państwowy inspektor sanitarny, rolnik oraz osoba, która zgłosiła podejrzenie choroby zawodowej. Gdy orzeczenie wydała jednostka orzecznicza II stopnia, otrzymuje je również jednostka I stopnia. Jeżeli rolnik nie zgadza się z treścią orzeczenia, może w ciągu 14 dni od jego otrzymania, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą stopnia II. Wniosek powinien wtedy złożyć za pośrednictwem jednostki orzeczniczej I stopnia. Orzeczenie wydane w wyniku ponownego badania jest ostateczne.


Decyzja

Decyzję o stwierdzeniu (lub braku podstaw) choroby zawodowej wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny, który przesyła ją, między innymi, rolnikowi oraz jednostce zatrudniającej lekarza wydającego orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej. Od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a w dalszej kolejności skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą do ubiegania się przez rolnika (domownika) o świadczenia pieniężne przewidziane z tego tytułu w przepisach ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Świadczenia te to, między innymi, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz renta inwalidzka rolnicza. W związku z tym ubezpieczony rolnik (domownik) po otrzymaniu prawomocnej decyzji o uznaniu choroby zawodowej powinien złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS, w której jest ubezpieczony wniosek o przyznanie świadczeń pieniężnych z tego tytułu (druki wniosków znajdują się w jednostkach organizacyjnych KRUS: druk KRUS SR-23 — w przypadku jednorazowego odszkodowania lub KRUS SR-20 — w przypadku renty inwalidzkiej rolniczej). Po złożeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie orzecznicze w KRUS, w którym lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska (w ewentualnym postępowaniu odwoławczym od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy) ustala — w przypadku jednorazowego odszkodowania — stopień procentowy uszczerbku na zdrowiu oraz związek uszczerbku z chorobą zawodową. Dla ustalenia prawa do tego świadczenia ważna jest data powstania choroby zawodowej — powinna ona powstać w okresie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, aby możliwe było nabycie prawa do jednorazowego odszkodowania. W decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej często brakuje jednak daty lub okresu powstania choroby. W takich sytuacjach za datę powstania choroby zawodowej przyjmowana jest data wydania decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego. Może być to niekorzystne dla rolnika, gdyż może okazać się, że w tym dniu nie podlegał on ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, a więc nie nabędzie prawa do jednorazowego odszkodowania w związku z chorobą zawodową. Od decyzji KRUS odmawiającej w takim przypadku prawa do tego świadczenia przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który — po zasięgnięciu opinii biegłych sądowych — może zmienić decyzję oddziału regionalnego KRUS. Data powstania choroby zawodowej ma również znaczenie przy ustalaniu uprawnień do renty inwalidzkiej rolniczej w związku z rolniczą chorobą zawodową. Aby uzyskać prawo do tego świadczenia wymagane jest aby — oprócz spełnienia innych warunków — długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym w związku z chorobą zawodową, powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresie 18 miesięcy od jego ustania.