• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2003

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 

Poparte przez Polski Związek Ogrodniczy wielokrotne wystąpienia Związku Ogrodniczego w Łodzi i Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (obecnie Ministerstwa Środowiska) w sprawie zwolnienia gospodarstw ogrodniczych z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały uwieńczone sukcesem. Zgodnie z ustawą z 27.04.2001 r. — "Prawo ochrony środowiska" (Dz. Ust. nr 62 poz. 627) — od l.01.2002 r. z wnoszenia opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zwolnione są gospodarstwa ogrodnicze, które do ogrzewania szklarni i upraw pod osłonami używają kotłów opalanych:

  • węglem kamiennym (miałem węglowym) o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,
  • koksem, drzewem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,
  • paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt.

Należy podkreślić, że zwolnienie te nie dotyczą wszystkich użytkowników takich kotłów, ale jedynie osób prowadzących działalność produkcyjną w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz ogrodniczych. Ponadto, na użytkowanie wymienionych źródeł ogrzewania o podanej łącznej mocy cieplnej nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Do 1.01.2002 roku konieczne było opracowywanie tzw. "operatów powietrza", na których podstawie najpierw wydziały ochrony środowiska urzędów wojewódzkich, później urzędy marszałkowskie których wydawały zezwolenia o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza,. Ogrodnicy, którzy nie mieli takiego zezwolenia wnosili opłaty o 500% wyższe. Od początku ubiegłego roku gospodarstwa ogrodnicze korzystające z podanych źródeł ogrzewania nie mają obowiązku składania marszałkowi województwa informacji o ilościach oraz rodzajach gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza. Zwolnienia te obowiązują także przy prowadzeniu takich działalności, jak suszenie zbóż czy przechowalnie owoców i warzyw.

Szczegóły zawarte są w art. 220 ustawy "Prawo ochrony środowiska". Nasza informacja skierowana jest głównie do producentów owoców, warzyw i kwiatów, dlatego skoncentrowaliśmy się na danych dotyczących tej grupy. Dla ułatwienia obliczenia łącznej mocy cieplnej kotłów używanych w gospodarstwach ogrodniczych podajemy moc najczęściej stosowanych urządzeń.

Jako ciekawostkę podajemy, że PZO nie został poinformowany o powyższych zmianach, a nawet odpowiednie departamenty w urzędach marszałkowskie dowiadywały się o nich od naszych związków ogrodniczych. Chcemy podkreślić, że gospodarstwa ogrodnicze, które spełniają powyższe warunki, a wniosły opłaty za I, II i ewentualnie III kwartał ubiegłego roku mogą występować do urzędów marszałkowskich o zwrot nienależnie pobranych opłat.

Powyższa informacja jest oparta na dwóch opiniach Biura Orzecznictwa Administracyjnego Ministerstwa Środowiska, wydanych Wielkopolskiemu Związkowi Ogrodniczemu i Związkowi Ogrodniczemu w Łodzi. Jednocześnie informujemy, że regionalne związki ogrodnicze w Łodzi, Poznaniu, Częstochowie, Katowicach i Włocławku przyjmują do grona swoich członków ogrodników z regionów sąsiadujących, w których nie działają nasze organizacje.MOC KOTŁÓW NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH DO OGRZEWANIA OBIEKTÓW POD OSŁONAMI


* 1000 kW = 1MW