• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/2003

KRZYWIK PORZECZKOWIACZEK PRZYPOMINA O SOBIE

W ostatnich latach na wielu plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej dość licznie wystąpił krzywik porzeczkowiaczek (Incurvaria capitella). Uszkadza on pąki porzeczek wczesną wiosną, najczęściej w marcu, czasem żerowanie rozpoczyna się już w lutym, kiedy najczęściej nie prowadzi się jeszcze lustracji na plantacjach.
Szkodliwość
Termin pojawienia się gąsienic szkodnika na krzewach zależy od przebiegu pogody, głównie od temperatury i jest ściśle skorelowany z rozwojem rośliny żywicielskiej. Pierwsze z nich opuszczają miejsca zimowania w okresie pękania pąków porzeczki i przemieszczają się zwykle na wierzchołki pędów, gdzie wgryzają się do pąków szczytowych. Żerując wyjadają ich wnętrze, a z uszkodzonego pąka wysypują się zielonożółtawe, później brązowiejące, gruzełkowate odchody szkodnika. W późniejszym okresie, kiedy zdrowe pąki zaczynają się rozchylać, uszkodzone — ich wnętrze jest puste — pozostają brązowawe i prawie zamknięte. Wysypujące się odchody gąsienic oraz zasychające pąki ułatwiają rozpoznanie obecności krzywika na plantacji. W początkowym okresie żerowania szkodnika w pąkach można znaleźć maleńkie czerwone z czarną głową gąsienice krzywika (fot. 1). W miarę żerowania i wzrostu, przybierają one zielone zabarwienie, głowa nadal jednak pozostaje czarna.

FOT. 1. GĄSIENICA KRZYWIKA W POCZĄTKOWYM OKRESIE ŻEROWANIA


Wyrośnięte gąsienice osiągają długość około 10 mm. Starsze żerują u nasady rozet liściowo-kwiatowych, powodując więdnięcie i zamieranie ukazujących się pierwszych liści (fot. 2). W tym czasie bardzo łatwo zauważyć więdnące rozety, wewnątrz nich znajdują się gąsienice lub tylko wyjedzone wnętrze i odchody szkodnika. Jedna gąsienica w ciągu życia niszczy zwykle od 4 do 7 pąków i rozet liściowo-kwiatowych. Przy znacznej liczebności szkodnika zniszczone zostaje wiele pąków. Żerowanie krzywika powoduje ogołacanie się pędów, a w skrajnych przypadkach nawet ich zasychanie.

FOT. 2. STARSZA GĄSIENICA KRZYWIKA STAJE SIĘ ZIELONARozwój
Zimują 2-milimetrowe gąsienice w oprzędach, resztkach roślinnych oraz w spękaniach kory grubszych pędów. W okresie pękania pąków gąsienice opuszczają zimowe kryjówki, wędrują po pędach i wgryzają się do pąków. Później przenoszą się na rozety liściowo-kwiatowe. Pod koniec kwitnienia kończą żerowanie i przepoczwarczają się. Motyle krzywika pojawiają się zwykle w maju. Można je spotkać na liściach porzeczki, zwłaszcza w ciepłe, słoneczne dni. Motyl jest niewielki, jego skrzydła mają rozpiętość około 14 mm, barwę rudawo-brązową z metalicznym połyskiem. Na każdym skrzydle znajdują się trzy jasnokremowe plamy (fot. 3). Samice składają jaja do zawiązków owocowych, które wcześniej się wybarwiają i opadają. Wylęgłe gąsienice przez krótki okres żerują wewnątrz owoców niszcząc je, a następnie schodzą na zimowanie.

FOT. 3. MOTYL KRZYWIKA PORZECZKOWIACZKAZwalczanie
Obecnie nie dysponujemy, pułapkami feromonowymi dla tego gatunku. Wypatrywanie obecności motyli na krzewach też nie jest łatwe, pozostaje więc polecane od lat opryskiwanie krzewów wczesną wiosną — podczas pękania pąków i później, gdy gąsienice krzywika opuszczają miejsca zimowania i wędrują po pędach, szukając miejsc żerowania. Dawniej opryskiwanie wykonywano na przełomie marca i kwietnia (tabela).

SKUTECZNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W ZWALCZANIU KRZYWIKA PORZECZKOWIACZKA NA PORZECZCE CZARNEJ


Okazało się jednak, że gąsienice krzywika mogą rozpocząć żerowanie wcześniej, jeśli w lutym lub w marcu występuje kilkudniowe ocieplenie z temperaturą powyżej 10–15°C. W tych warunkach należy bezzwłocznie wykonać zabiegi zwalczające tego szkodnika. W pierwszym okresie można użyć preparatu o działaniu kontaktowym, na przykład jednego z pyretroidów — środków Decis 2,5 EC (0,75 l/ha), Fastac 100 EC (0,15–0,18 l/ha), Karate 25 WG (0,6 kg/ha), Bulldock 025 EC (0,6 l/ha). Później, kiedy część gąsienic żeruje już w pąkach, bardziej skuteczne będą środki o działaniu kontaktowym i wgłębnym: Owadofos 540 EC (2,25 l/ha), Sumithion Super 1000 EC (1,125 l/ha). Można używać także Nurelle D 550 EC (1,5 l/ha), który zawiera mieszaninę dwóch związków (fosforoorganicznego i pyretroidu). Jeśli plantacja była bardzo silnie uszkodzona w poprzednim roku, może okazać się konieczne przeprowadzenie 2, 3 opryskiwań. Skuteczność takiego programu została potwierdzona przez sadowników, u których w 2001 roku krzywik zniszczył na plantacji ponad połowę pąków. Po intensywnej ochronie w następnym roku uszkodzenia były znikome, a plonowanie zadowalające. Mała skuteczność pojedynczego zabiegu spowodowana jest długim okresem wychodzenia gąsienic z kryjówek zimowych, co w znacznym stopniu zależy od przebiegu pogody. Jeden zabieg zniszczy tylko część populacji szkodnika. Gdy wiosną występują na przemian okresy ocieplenia i ochłodzenia, trzeba myśleć o 2-, 3-krotnym zwalczaniu krzywika w okresach cieplejszych. Warto dodać, że opryskiwania przeciwko temu szkodnikowi powinno się wykonywać w cieplejszych porach dnia, środkami z grupy pyretroidów przy temperaturze nie niższej niż 12–15°C, zaś fosforoorganiczne wymagają nieco wyższej temperatury — 15–20°C. W niższej temperaturze działanie środków ochrony roślin jest słabsze, a ponadto szkodnik jest wtedy mniej aktywny, ma więc mniejszą szansę zetknięcia się z preparatem.

Doc. dr hab. Barbara H. Łabanowska jest pracownikiem Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach