• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2003

POMOC DLA GRUP

Zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach (z 15.09.2000 r.), rolnicy, w tym także ogrodnicy, mogą się organizować, między innymi, w celu dostosowania swojej produkcji do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania ilości, jakości i koncentracji podaży oraz wspólnej sprzedaży towarów. W myśl wymienionej ustawy, o pomoc finansową ze środków publicznych mogą się ubiegać tylko grupy producentów, które zostały wpisane do rejestru grup prowadzonego przez wojewodę.

Trochę statystyki

Do końca lutego bieżącego roku zarejestrowano 31 grup, w tym 7 — producentów owoców i warzyw, 14 — zbóż, 5 — trzody chlewnej, 2 — mleka, po 1 — drobiu, chmielu i owiec oraz kóz. Najwięcej takich organizacji powstało w województwie kujawsko-pomorskim, w województwach — lubelskim, łódzkim, podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim nie powstała żadna. Najmniejsza z istniejących grup ma 5 członków, największa — 537.

Polskie prawo przewiduje przyznawanie grupom pomocy finansowej na założenie i wsparcie działalności administracyjnej przez 5 pierwszych lat istnienia (okres liczony od wpisania do rejestru wojewody). Pomocy udziela ARiMR na wniosek zainteresowanych. Wysokość wsparcia zależy od wysokości rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów (dla których grupa została zorganizowana) i wynosi — 5% tej kwoty w pierwszym oraz 4% — w drugim roku działalności. Łącznie nie może jednak przekroczyć sumy kosztów założenia grupy i rocznego kosztu jej działalności administracyjnej, a także 80-krotności przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia (bez wypłat z zysku) w pierwszym roku i 64-krotności w drugim roku działalności. Wysokość tej sumy ogłaszana jest w Monitorze Polskim za ostatni kwartał roku poprzedzającego przyznanie pomocy. W 2002 roku maksymalna kwota pomocy dla jednej grupy wyniosła 171 939,20 zł, łączna pomoc udzielona 13 grupom do 15.02.2003 r. — 1 mln zł.

Za co zwrot

Zasady i zakres udzielania pomocy finansowej na założenie i wsparcie działalności administracyjnej grupy producentów rolnych reguluje art. 19a rozporządzenia Rady Ministrów
z 30.01.1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. nr 16, poz. 82 z późn. zm.). W szczegółowym wykazie wydatków, jakie mogą być finansowane przez ARiMR (opracowanym na podstawie przepisów wymienionego rozporządzenia i zaakceptowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w ramach pomocy na założenie grupy producentów rolnych znalazły się koszty:

 • opłat notarialnych, administracyjnych i sądowych (poniesionych w trakcie zakładania grupy);
 • usług prawnych (porad, konsultacji, opinii prawnych, zastępstwa prawnego i procesowego);
 • opracowania planów działania grupy;
 • niezbędnego wyposażenia pomieszczeń socjalnych — szatni, kuchni i wc (podstawowe umeblowanie, podstawowy sprzęt AGD — czajnik i kuchenka, urządzenia sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych pomieszczeń — sedes, umywalka, zlewozmywak);
 • niezbędnego wyposażenia pomieszczeń administracyjno-biurowych o wartości jednostkowej poniżej 3500zł.

Pomocą finansową z tego samego tytułu mogą być objęte także wydatki wynikające z przyjętego planu działania, a poniesione na:

 • wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych przez grupę na podstawie umowy o pracę albo osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (na liście proponowanych pracowników znaleźli się członkowie zarządu, pod warunkiem, że są zatrudnieni przez grupę na wymienionych zasadach, pracownicy księgowości, pracownik administracyjno-biurowy oraz dyrektor);
 • usługi doradcze i prawne (porady, konsultacje, opinie prawne, zastępstwo prawne i procesowe, doradztwo);
 • podróże służbowe (tylko pracowników i osób wymienionych wyżej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach);
 • materiały związane z prowadzeniem działalności administracyjnej (materiały biurowe);
 • usługi związane z prowadzeniem działalności administracyjnej (opłaty telefoniczne, za energię elektryczną  i cieplną, wodę, gaz, usługi księgowe, bankowe oraz pocztowe);
 • usługi informatyczne (prowadzenia biura oraz ochrony mienia);
 • najem i podstawowe ubezpieczenia pomieszczeń do prowadzenia działalności administracyjnej (wysokość opłat nie może przewyższyć średniej wysokości opłat pobieranych na rynku lokalnym za najem 1 m2).

Czego nie można odliczyć

W ramach pomocy na założenie i wsparcie działalności administracyjnej grupy producentów rolnych nie można finansować wydatków poniesionych na:

 • wyposażenie pomieszczeń inne niż wymienione na liście wydatków (na przykład urządzenia sanitarne przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych);
 • wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne
  i fundusz pracy pracowników zatrudnionych przez grupę na podstawie umowy o pracę albo osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a nie wymienionych na wcześniejszej liście (np. magazyniera, pracownika do spraw handlu, pracownika do spraw marketingu).
  l windykację należności (z wyjątkiem, gdy dany podmiot wykonuje czynności związane z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie roszczenia przysługującego beneficjentowi pomocy);
 • diety członków zarządu niezatrudnionych przez grupę;
 • materiały na adaptację pomieszczeń biurowych;
 • koszty eksploatacji samochodu;
 • prace remontowo-budowlane związane z adaptacją pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność administracyjna;
 • promocję i reklamę;
 • świadectwa weterynaryjne i inne wydawane przez upoważnione organy.

Na podstawie materiałów ARiMR