• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2003

AGROTURYSTYKA: KREDYT NA ROZWÓJ AGROTURYSTYKI

Do rozpoczęcia działalności agroturystycznej nie wystarczy posiadanie domu i świeże powietrze w okolicy. Ci, którzy zdecydują się na taką formę wzbogacenia budżetu gospodarstwa mogą się starać o pożyczki i kredyty z kilku źródeł.

Fundacja Wspomagania Wsi oferuje rolnikom szkolenia i doradztwo, połączone z możliwością uzyskania mikropożyczki w wysokości 3000–15 000 zł. Pożyczkobiorca może kolejno starać się o jedną z 4 form pożyczki, oczywiście po spłaceniu poprzedniej. Suma wszystkich nie może jednak przekroczyć 18 000 zł. Niezbędnym warunkiem uzyskania najwyższej kwoty pożyczki (15 000 zł) jest zatrudnienie na stałe jednego pracownika. Oprocentowanie mikropożyczek wynosi 7–14% w skali roku, a okres spłaty (z 2-miesięczną karencją) — 12–24 miesięcy. Mogą się o nie ubiegać ci, którzy od co najmniej 12 miesięcy są na stałe zameldowani w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście (do 20 000 mieszkańców) i jednocześnie spełniają jeden z warunków:

  • są bezrobotnymi, gotowymi rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek;
  • są rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 10 ha przeliczeniowych;
  • działają jako przedsiębiorcy i zatrudniają na stałe do 5 osób,
  • są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, gotowymi rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek.

Fundacja Wspomagania Wsi — ul.Bellotiego 1,
01–022 Warszawa, tel (0–22) 636 25 71,
www.fww.org.pl.
Szczegółowe informacje o tym programie można uzyskać też w warszawskim oddziale Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) ul. Mokotowska 14,
00-561 Warszawa, tel. (022) 622 52 55,
www.fdpa.org.pl, e-mail: fdpa@fdpa.org.pl.

O preferencyjne kredyty przeznaczone na agroturystykę i na prowadzenie turystyki wiejskiej można też zabiegać w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Kredyty z tego źródła są przyznawane na uruchamianie nowej działalności agroturystycznej bądź rozwijanie dotychczasowej we wsiach i miastach (do 10 000 mieszkańców) całej Polski. Maksymalna kwota sięga 150 000 zł, a oprocentowanie kredytu do 50 000 zł wynosi w skali rocznej 0,6% redyskonta weksli NBP (czyli obecnie 4% ponieważ redyskonto wynosi 6,25%). Przy kwotach 50 000–150 000 zł oprocentowanie wynosi 5% (0,8% redyskonta). Kredyty te można spłacać maksymalnie przez 5 lat. W tym czasie dopuszczalny jest rok karencji w spłacie kapitału. O pieniądze można się starać w filiach i oddziałach Banku Ochrony Środowiska, Gospodarczego Banku Wielkopolski SA oraz w bankach spółdzielczych.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
— tel. (0-22) 663 75 01,
www.efrwp.com.pl.

Do kredytów na działalność agroturystyczną dopłaca też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można ten kredyt przeznaczyć na adaptację, remont i modernizację budynków służących celom agroturystycznym, a także na urządzenie pól namiotowych. Nie wolno natomiast finansować przy pomocy tego źródła kosztów dokumentacji projektu i tych, które już zostały poniesione przed podpisaniem umowy kredytowej, a także spłacać wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredytobiorca musi legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z dziedziny agroturystyki, prowadzić tę działalność bez zatrudniania stałych pracowników co najmniej do końca okresu spłaty kredytu, a także prowadzić gospodarstwo rolne. Kredyt nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji, przy czym jego maksymalna kwota wynosi 2 mln zł. Czas spłaty to 8 lat, przy 2 latach karencji w spłacie kapitału. Warunkiem uzyskania kredytu jest przygotowanie biznesplanu, pozytywna opinia ośrodka doradztwa rolniczego oraz złożenie wniosku do banku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,
tel. (0-22) 860 29 50,
www.arimr.gov.pl

Do 700 000 zł kredytu (maksymalnie 80% kosztów inwes-tycji) można otrzymać na inwestycje w agroturystyce z programu Agrolinia 2000. Oprocentowanie tego kredytu w skali rocznej wynosi 0,85 stopy redyskontowej. Spłacać go można przez 12 lat, a karencja na spłatę kapitału wynosi 2 lata. Kredytu z Agrolinii 2000 nie można przeznaczyć na zakup i dzierżawę ziemi lub budynków czy na hodowlę koni sportowych. Warunkiem uzyskania kredytu jest złożenie wniosku w banku, np. w jednym z banków spółdzielczych lub w Małopolskim Banku Regionalnym SA w Krakowie.

Program Agrolinia 2000, Fundacja Fundusz Współpracy
— ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, tel. (022) 625 14 43,
www.cofund.org.pl/agrolinia2000/kredyty/5_1Xa.htm

Nabywcy mienia Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (od 16.07.2003. r. Agencja Nieruchomości Rolnych) mogą starać się w tejże instytucji o pożyczkę na finansowanie inwestycji agroturystycznych i ekologicznych. Oprocentowanie w skali rocznej tych kredytów wynosi — w zależności od okresu spłaty — od 0,50 do 0,70 stopy redyskontowej. Pożyczkę, o maksymalnej wysokości 500 000 zł, można spłacać do 5 lat, z możliwością jednorocznej karencji. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w terenowym oddziale Agencji.

Agencja Nieruchomości Rolnych — ul. Dolańskiego 2,
00-215 Warszawa, tel. (0-22) 635 80 09,
http://www.anr.gov.pl

Na 5 lat udzielane są również kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej — Counterpart Fund. Można je przeznaczyć na inwestycje związane z założeniem lub rozwojem bazy agroturystycznej, a więc na zakup, budowę, adaptację lub wyposażenie. O ten kredyt mogą się starać nie tylko rolnicy, ale i osoby, które na terenie wsi mieszkają bądź realizują taką inwestycję na terenie objętym zasadami tego kredytu (na wsi lub w mieście liczącym nie więcej niż 10 000 mieszkańców). Kredyty z Counterpart Fund dzielą się na trzy grupy — w zależności od wysokości. Tak więc, pożyczając do 50 000 zł musimy posiadać 20% własnego wkładu, a oprocentowanie wyniesie w skali roku 0,50 stopy redyskontowej. Przy kwocie do 100 000 zł udział własny wynosi 25% kosztów inwestycji, a oprocentowanie — 0,60 stopy redyskonta. Pożyczając kwotę do 150 000 zł musimy dysponować co najmniej 30% udziałem własnym i zapłacić odsetki w wysokości 0,70 stopy. Oprócz wniosku i uzupełniających dokumentów należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy, w którym będzie potwierdzenie, iż starający się o kredyt jest uprawniony do dopłat z tytułu zatrudnienia zarejestrowanych bezrobotnych.

W celu uzyskania tego kredytu należy zwrócić się do Banku Ochrony Środowiska SA, Gospodarczego Banku Wielkopolski SA lub Banku Polskiej Spółdzielczości SA wraz z ich oddziałami terenowymi i współpracującymi bankami spółdzielczymi.