• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2003

AGROTURYSTYKA: DOTACJE Z FUNDUSZU SAPARD

Dodatkowym wsparciem dla mieszkańców wsi, pragnących prowadzić działalność pozarolniczą, jest tak zwane Działanie 4. w ramach programu SAPARD.

To działanie miało być uruchomione w 2001 roku, ale — podobnie jak cały program — wdrożone zostało z opóźnieniem. Jego ogólnym celem jest rozwój na obszarach wiejskich działalności gospodarczej poza tradycyjnym rolnictwem. W ramach Działania 4. mieści się zarówno rzemiosło i rękodzielnictwo, pozyskiwanie surowców naturalnych, działalność agroturystyczna, jak i usługi dla rolnictwa oraz ludności. To są propozycje dla rolników, natomiast przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Oddzielna oferta dotyczy organizacji pozarządowych. Rolnicy oraz ich domownicy — nie tylko ci, którzy objęci są systemem ubezpieczenia społecznego dla rolników — będą mogli zabiegać maksymalnie o 40 000 zł bezzwrotnej pomocy finansowej. Pieniądze te będą mogły zostać wykorzystane na pokrycie do 50% kosztów realizacji projektu.

Rolnicy mogą otrzymać dotacje na budowę, remont lub adaptację budynków, zakup maszyn i urządzeń, zagospodarowanie terenu oraz na pokrycie kosztów marketingu i promocji. Można też, w ramach zwiększania atrakcyjności turystycznej danego terenu, ubiegać się o dofinansowanie budowy urządzeń rekreacyjno-sportowych, obiektów turystycznych i wypoczynkowych, pomostów, ścieżek rowerowych, parkingów, ogrodzeń, itp. Dotacje będą przyznawane także na zakup sprzętu turystycznego, urządzeń, maszyn, budowę obiektów, a także na zakup zwierząt wykorzystywanych do celów turystycznych, rekreacyjnych oraz sportowych.

O dopłaty mogą się też starać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że utworzą nowe miejsca pracy na terenach wiejskich i w miejscowościach zamieszkanych maksymalnie przez 7000 osób. Dofinansowanie jednego nowego miejsca pracy wynosi 35 000 zł, ale w sumie dotacja nie będzie mogła przekroczyć 210 000 zł. W maksymalnej wysokości wystarczy więc na utworzenie sześciu nowych miejsc pracy. Pomoc finansowa przysługuje jednak wyłącznie właścicielom firm zatrudniających maksymalnie 49 pracowników. Sfinansować można z niej połowę planowanej inwestycji. O dotacje z programu SAPARD mogą wnioskować także gminy, związki międzygminne, organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, izby rolnicze, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolnicze, związki zawodowe oraz fundacje (z wyłączeniem utworzonych przez partie polityczne oraz skarb państwa).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tel. 0-800 38 00 84 lub (0-22) 636 15 70.