• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2003

AGROTURYSTYKA: PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY

W przypadku wydawania posiłków domowych dla goś-ci przebywających w obiektach agroturystycznych nie ma wyraźnie sprecyzowanych przepisów, jednak właś-ciciel kwatery dla bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i goszczonych osób powinien czuć się zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Osoby przygotowujące posiłki powinny mieć aktualne książeczki zdrowia, a zwłaszcza przejść badania na nosicielstwo chorób zakaźnych i pasożytów przewodu pokarmowego. Woda pitna w gospodarstwie powinna być przebadana i otrzymać świadectwo przydatnej do spożycia. Próbki żywności powinny być przechowywane przynajmniej przez dwa dni.
Jeżeli żywi się kilka czy kilkanaście osób, kwestią umowy pomiędzy stronami jest sposób, jakość i warunki żywienia. Przy działalności na większą skalę, to znaczy, gdy wydaje się posiłki dla więcej niż 20 osób dziennie, organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmą z urzędu nadzór sanitarny nad obiektem i będą egzekwować spełnienie odpowiednich wymagań. W takim przypadku obiekt powinien mieć wydzieloną stołówkę, a w kuchni — ciągi pracy brudnej i czystej. Ponadto wyposażenie kuchni musi być bogatsze, ze względu na konieczność wydzielenia sprzętu do poszczególnych prac. Produkty przeznaczone do przygotowania posiłków muszą być wysokiej jakości i prawidłowo przechowywane. Aby zarejestrować zakład żywienia zbiorowego, należy opracować projekt techniczny i technologiczny, w którym rozrysowany będzie układ przestrzenny pomieszczeń i ich wyposażenie. Projekt powinien uzyskać pozytywną opinię państwowego terenowego inspektora sanitarnego.

Aby uniknąć przykrych zdarzeń w postaci zatruć, należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad. Przed przystąpieniem do przygotowania posiłku trzeba zawsze założyć czystą odzież, ochronić i zakryć włosy, dokładnie umyć ręce mydłem i bieżącą wodą. Surowce i półprodukty używane do sporządzania posiłków powinny być zawsze świeże, owoce i warzywa podawane na surowo należy dokładnie myć. Prace brudne muszą być oddzielone od czystych na każdym etapie przygotowania posiłku.

Niezwykle ważna jest potrzeba codziennego mycia i dezynfekowania pomieszczeń sanitarnych, zwłaszcza gdy są wspólnie użytkowane. Osoba sprzątająca łazienkę lub toaletę powinna zawsze nakładać gumowe rękawice. W naszym domu będą przebywać nieznane osoby, a w takiej sytuacji podstawową zasadą ochrony naszego zdrowia jest zachowanie zasad higieny osobistej oraz częste mycie rąk. Większość chorób zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby, salmonelloza, czerwonka bakteryjna, itd.) to bowiem tak zwane choroby brudnych rąk. Gdy do obsługi w obiekcie agroturystycznym zostanie zatrudniona osoba, na pracodawcy ciąży obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.