• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/2003

PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI JABŁEK W POLSCE

Sadownictwo jest działem rolnictwa o dużej pracochłonności. W Katedrze Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie w sezonie 2001/2002 przeprowadzono badania, które zweryfikowałyby ten pogląd. Prezentowane wyniki pochodzą z pierwszego roku z planowanych trzech lat badań. Analizowano, między innymi, nakłady pracy na poszczególne czynności związane z produkcją i dystrybucją jabłek w 70 gospodarstwach (w głównych regionach sadowniczych kraju). Każde z nich zatrudniało średnio 4,5 osoby (pełnozatrudnione) w roku. Wysoka pracochłonność oznacza konieczność korzystania z pracy najemnej, przede wszystkim do cięcia drzew, przerzedzania zawiązków oraz zbioru i przygotowania jabłek do sprzedaży. Sadownictwo wydatnie przyczynia się więc do złagodzenia bezrobocia na wsi, ale opłacenie najemnej siły roboczej jest, zwłaszcza dla dużych gospodarstw, znacznym obciążeniem finansowym.

Całkowita powierzchnia sadów jabłoniowych w badanych gospodarstwach wyniosła w 2001 roku 695,8 ha, łączne zbiory jabłek — 22 650 ton, średnia powierzchnia sadu jabłoniowego — 9,9 ha (w tym 8,9 ha przypadało na kwatery owocujące), plony jabłek (były bardzo duże i wpłynęły na wielkość nakładów pracy) — średnio 36,4 t/ha, a przeciętne zbiory — 320 ton w gospodarstwie.

Zasoby pracy własnej

Określa się je liczbą członków rodziny (powyżej 16. roku życia) w przeliczeniu na gospodarstwo. W przeprowadzonych badaniach zasoby te wyniosły średnio 2,4 osoby. Nakłady pracy wyraża się z kolei liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze w gospodarstwie. Według norm, czas pracy jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi w rolnictwie 2200 rbh* w roku. Na jedno analizowane gospodarstwo przypadało średnio 4,56 "pełnozatrudnionych". Wartości te znacznie różniły się jednak, w zależności od wielkości gospodarstwa — od 1,77 "pełnozatrudnionych" (w gospodarstwach z powierzchnią sadów jabłoniowych poniżej 5 ha) do 8,58 "pełnozatrudnionych" (powyżej 15 ha sadów jabłoniowych — tab. 1).

Wszystkie gospodarstwa, poza jednym, korzystały z najemnej siły roboczej. Średnie roczne zapotrzebowanie na siłę roboczą do produkcji i dystrybucji jabłek wyniosło ponad 10 000 rbh na jedno gospodarstwo, z czego blisko 3/4 pokrywali pracownicy najemni. Także w tym przypadku pojawiły się duże różnice pomiędzy grupami obszarowymi gospodarstw — małe korzystały z najemnej siły roboczej znacznie rzadziej niż większe. W grupie do 5 ha sadów udział nakładów pracy wykonywanej przez pracowników najemnych stanowi niespełna 40% ogólnych nakładów pracy, natomiast w gospodarstwach powyżej 15 ha przekraczał on 80% (tab.1). Widoczna była też różnica w nakładach pracy w przeliczeniu na jednostkę powierzchni sadu i tonę jabłek, z korzyścią dla gospodarstw większych. Przyczyną tego mogła być lepsza organizacja pracy oraz sprzedaż większych partii owoców.

TABELA 1. OGÓLNE NAKŁADY PRACY NA PRODUKCJĘ I DYSTRYBUCJĘ JABŁEK W BADANYCH GOSPODARSTWACH

Źródło: Badania własne
1 — liczba członków rodziny w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarstwie
2 — liczba faktycznie poniesionych nakładów pracy podzielona przez normatywny czas pracy
jednego pełnozatrudnionego (2200 godz.)

Najbardziej pracochłonny jest zbiór

W tabelach podano jednostkowe nakłady i koszty pracy związanej z produkcją w przeliczeniu na powierzchnię owocującą sadu oraz na zbiory jabłek ogółem. Jednostkowe nakłady i koszty pracy związanej z dystrybucją owoców odnoszą się do hektara powierzchni owocującej oraz ilości jabłek deserowych w gospodarstwie. Prace związane z produkcją jabłek pochłaniały 708 rbh/ha. Kolejne 419 rbh/ha były związane z dystrybucją owoców. Łącznie te dwie pozycje pochłaniały 1127 rbh/ha, a w przeliczeniu na tonę jabłek — 34,7 rbh (tab. 2). Na produkcję jabłek (prace w sadzie do zbioru włącznie) przypadało średnio 62,9% wszystkich nakładów pracy, pozostała część związana była z zaopatrzeniem w środki produkcji (znikomy udział), dystrybucją owoców (przygotowaniem ich do sprzedaży), transportem oraz zbytem. Wśród badanych gospodarstw znajdowały się też takie, w których nakłady pracy na dystrybucję jabłek były wyższe od tych na ich produkcję.

TABELA 2. SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY PRACY NA PRODUKCJĘ I ZBYT JABŁEK W BADANYCH GOSPODARSTWACH

Źródło: Badania własne

Z wymienionych powyżej czynności najwięcej pracy wymagał zbiór jabłek (39%, fot.), następnie przygotowanie ich do sprzedaży (27,5%), zimowe i letnie cięcie drzew (11,6%) oraz transport i zbyt owoców (7,9%). Pozostałe czynności stanowiły w sumie około 14% ogólnych nakładów pracy. W przeliczeniu na tonę owoców zbiór pochłaniał 12,1 rbh, natomiast pakowanie i sortowanie niewiele mniej bo 11,3 rbh (w tym przypadku godziny robocze są przeliczane dla owoców deserowych). Cięcie drzew to kolejne 3,6 rbh na tonę jabłek, przerzedzanie zawiązków — 1,6 rbh/t. W przeliczeniu na hektar sadu, czynności związane ze zbiorem pochłaniały 439 rbh, cięcie zimowe — 95 rbh i letnie — 35 rbh. Przerzedzanie zawiązków nie jest wykonywane na całej powierzchni sadu, ale tylko w kwaterach z odmianami wymagającymi tego zabiegu i dlatego średnia w przeliczeniu na całą powierzchnię sadu wynosiła tylko 57 rbh/ha. Natomiast czynności najbardziej zmechanizowane, takie jak nawożenie, ochrona drzew i pielęgnacja gleby w sadzie (w tym chemiczne niszczenie chwastów) pochłaniają łącznie niespełna 37 rbh/ha.


NAJWIĘCEJ PRACY WYMAGA ZBIÓR JABŁEK

Praca własna i najemna

Zastanawiające mogą być duże nakłady pracy na produkcję, a przede wszystkim na zbiór jabłek (12,1 rbh/t). Do tej pozycji wliczano też nakłady pracy na transport opakowań do sadu, zebranych jabłek do gospodarstwa oraz wstawianie owoców do obiektów przechowalniczych. Ponadto w większości gospodarstw przeprowadzano 2- lub 3-krotny zbiór jabłek. O ile wydajność pracy w trakcie pierwszego zbioru była wysoka, to w kolejnych znacznie spadała. Nie należy także zapominać, że plony w badanym sezonie były bardzo wysokie (średnio 36,4 t/ha).

Podobnie wygląda sytuacja z przygotowaniem jabłek do sprzedaży (11,3 rbh/t). Liczone są tu nakłady pracy na sortowanie i pakowanie jabłek, przygotowanie opakowań (na przykład składanie, naprawa, wykładanie papierem), dowożenie i odwożenie jabłek oraz ważenie owoców.
Z kolei małe nakłady na transport i zbyt owoców (3,2 rbh/t) wynikają z kierunków ich dystrybucji w gospodarstwach. Większość jabłek deserowych (prawie 60%) jest bowiem sprzedawana na miejscu w gospodarstwach (pośrednikom krajowym lub na eksport). Natomiast na targowiskach, na których sprzedaż pochłania najwięcej czasu, sprzedawano tylko 14% jabłek. Pozostała część trafiała do hurtowni, sklepów i supermarketów.

W trakcie zbiorów jabłek w badanych gospodarstwach zatrudniano 623–714 pracowników sezonowych, w tym około 250 osób do cięcia drzew, 200–215 — do przerzedzania zawiązków oraz 178–205 — do sortowania i pakowania owoców. Ponadto w 31 gospodarstwach zatrudnionych było w sumie 56 pracowników stałych.

Praca własna sadownika i jego rodziny dominowała nad najemną w takich czynnościach, jak nawożenie, ochrona sadu (w tym chemiczne zwalczanie chwastów), pielęgnacja gleby (koszenie międzyrzędzi), zaopatrzenie w środki produkcji oraz transport i zbyt jabłek. Większość swojego czasu sadownicy przeznaczali na czynności związane z dystrybucją owoców i zaopatrzeniem w środki produkcji — 53,8% nakładów pracy własnej. Przy cięciu drzew, przerzedzaniu zawiązków, zbiorach oraz przygotowaniu jabłek do sprzedaży dominowała natomiast najemna siła robocza (co najmniej 75%). Pracownicy najemni są zatrudniani przede wszystkim do prac związanych z produkcją jabłek (68,8% ogólnych nakładów pracy tych osób).

* rbh = godzina robocza

Autor jest doktorantem na Akademii Rolniczej w Lublinie