• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2004

ELEKTRONIKA CORAZ WAŻNIEJSZA

Włoska Firma UNITEC, jeden z czołowych pro­du­cen­tów maszyn sortujących oraz urządzeń do wy­ła­dun­ku, selekcji, kontroli jakości wewnętrznej i ze­wnętrz­nej owo­ców, w swojej ofercie proponuje także linie tech­no­lo­gicz­ne zarówno dla małych, jak i dużych gos­podarstw sadowniczych lub organizacji pro­du­cen­tów. Interesującym roz­wią­za­niem dla małych gospodarstw produkujących jabł­ka jest jed­no­ścież­ko­wa elektroniczna maszyna wagowa UNI-ONE, o wydajności 7 produktów na sekundę. Może być również wyposażona w urządzenia optyczne po­zwa­la­ją­ce na kalib­rowanie owoców według kształtu i sor­to­wa­nie ich według koloru. Linię tę wyposaża się — w za­leż­no­ści od za­in­sta­lo­wa­nych w niej urządzeń dzielących owoce na kla­sy jakoś­ciowe — w 6–12 wyjść.

Według Marcina Boskiego z firmy Bosky Sp. z o.o., która ma w swojej ofercie linie technologiczne UNI­TEC, dla średnich i dużych gospodarstw sa­dow­ni­czych lep­szym rozwiązaniem będzie UNI TWIN (2-ścieżkowa) lub za­awan­so­wa­na technologicznie UNI­CAL 600S POC, dzie­lą­ca owoce według wagi, śred­ni­cy i koloru. Ta ostatnia, w zależności od potrzeb, może składać się z 1–8 ścieżek. W warunkach użytkowania i przy wypełnianiu ścieżek na po­zio­mie 60–70%, średnia wydajność to 8–9 pro­duk­tów na sekundę, co przy jabłkach o przeciętnej masie pozwala osiągnąć wydajność do 4 ton/godz./ścieżkę. Tak duża szybkość sortowania owoców jest możliwa dzięki specjalnym systemom przenoszenia INTELL-A-VEY­OR (inteligentny prze­no­śnik rolkowy) wspomaganym de­li­kat­nym sys­temem wyładunku na stoły SOFT-CARTING — owo­ce po przejściu przez urządzenia sortujące wzdłuż ścieżek przenoszone są na obracające się szczotki, z któ­rych delikatnie umieszczane są na stołach odbiorczych (fot.), bez możliwości wzajemnego kon­tak­tu.


System podawania jabłek na stoły odbiorcze

W nowoczesnych liniach technologicznych mon­to­wa­ne są także najnowszej generacji komputery. Po­wyż­szą linię wyposaża się w komputer firmy Hewlett Pac­kard z procesorem Pentium 4 (2,4 GHz), z dyskiem twar­dym o pojemności 40 GB i pamięcią RAM 256 MB, po­łą­czo­ny z kolorowym płaskim monitorem cie­kło­kry­sta­licz­nym, dru­kar­ką oraz modemem umożliwiającym kon­tro­lo­wa­nie pracy linii technologicznych za pomocą sieci in­ter­ne­to­wej. Oprócz systemu operacyjnego Windows 2000Pro, komputer wyposażany jest w oprogramowanie po­zwa­la­ją­ce na sterowanie i kontrolowanie pracy sor­tow­ni­ka, pro­wa­dze­nie statystyki produkcyjnej zapisywanej w okre­ślo­nych odstępach czasu, z podziałem na każde wyjście sortownika. Umożliwia to kontrolowanie jakości prze­sor­to­wa­nych owoców, poziomu wypełnienia ścieżek sor­tu­ją­cych i masy owoców odprowadzanych na po­szcze­gól­nych wyjściach oraz pracy stołów odbiorczych. Do­dat­ko­wo można zamontować elementy kontrolujące po­ziom zasilania każdej ścieżki, w zależności od jej wy­peł­nie­nia. Można także automatycznie kontrolować prace stołów odbiorczych.