• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2004

HACCP (cz. IV). SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Przystępując do wdrażania systemu HACCP w zakładzie przetwórczym należy na wstępie określić, czy system będzie obejmował całą produkcję, jeden wyrób, jedną linię produkcyjną, produkcję wyrobów nowo wprowadzanych lub nowych technologii, czy będzie również dotyczył procesów pomocniczych? Poniżej przedstawiam przykład wdrożenia systemu HACCP w przedsiębiorstwie, które od ponad stu lat utrzymuje czołową pozycję na europejskim rynku, produkując komponenty i tak zwane wsady owocowo-zbożowe dla przemysłu mleczarskiego.

 Etapy

Utworzenie zespołu HACCP. W zakładzie na podstawie zarządzenia prezesa zarządu powołano zespół HACCP. Jego skład jest ustalony imiennie, zespół powoływany jest co 2 lata. Mogą w nim uczestniczyć wyłącznie osoby, które mają:

 • co najmniej wykształcenie średnie;
 • udokumentowane przeszkolenie w zakresie problematy­ki HACCP;
 • udokumentowane przeszkolenie w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z daną produkcją;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie praktyczne.

Zakład zatrudnił konsultanta (z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), przeprowadzającego szkolenia kadry kierowniczej z zasad systemu HACCP. Szkoleniem średniego personelu zajmują się pracownicy działu zarządzania jakością. Za opracowanie planu kontroli badań dla poszczególnych produktów odpowiedzialny jest dział zapewnienia jakości i rozwoju.

Opis produktu. Określenie: preparat owocowy i smakowy (popularna nazwa — wsad owocowy lub smakowy) do produktów mlecznych smakowych i wyrobów cukierniczych trwałych.

 • Preparat owocowy — produkt o odpowiedniej zżelowanej konsystencji, otrzymany przez gotowanie jadalnych części owoców całych lub rozdrobnionych, świeżych, mrożonych, suszonych, pasteryzowanych, pulpy owocowej, soku owocowego, puree owocowego, koncentratu soku owocowego, ziaren zbóż z dodatkiem substancji słodzących: cukru, regulatorów kwasowości, substancji zagęszczających, barwników, substancji aromatycznych.
 • Preparat smakowy — produkt bez dodatku owoców otrzymany przez gotowanie substancji słodzących, mleka w proszku, orzechów, regulatorów kwasowości, substancji zagęszczających, barwników, substancji aromatycznych, waniliny.
 • Surowce: owoce; ziarna zbóż; substancje słodzące (cukier — sacharoza, syrop glukozowo-fruktozowy, aspartam i oligofruktoza w preparatach o obniżonej kaloryczności); regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytrynian wapnia, cytrynian sodu); substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa, mączka chleba świętojańskiego, skrobia modyfikowana — acetylowany adypinian dwuskrobiowy), pektyna; barwniki; mleko
  w proszku, kakao w proszku, proszek jajeczny, orzechy.
 • Właściwości fizykochemiczne: barwa — charakterys­tyczna dla użytych surowców, częściowo zmieniona procesem technologicznym; smak — charakterystyczny dla użytych surowców i dodatków, bez posmaków obcych; zapach — charakterystyczny dla użytych surowców i dodatków, bez posmaków obcych; wygląd — całe owoce lub ich fragmenty równomiernie rozmieszczone w zżelowanej masie (nie dotyczy preparatów smakowych); zawartość ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie 5–75% (zgodna ze specyfikacją); kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas jabłkowy — nie mniej niż 0,5%; zawartość alkoholu etylowego — nie więcej niż 1%; oznaczanie pH metodą potencjometryczną 2,8–5,5 (zgodna ze specyfikac­ją); konsystencja 4–24 cm (zgodna ze specyfikacją); zawartość cząstek stałych — 0–40%; zawartość aspartamu nie więcej niż 4 g/kg; zawartość zanieczyszczeń organicznych pochodzenia roś­linnego (listki, szypułki, z wyjątkiem pestek) w 3 kg nie więcej niż 1 sztuka, zawartość pestek i ich fragmentów w 10 kg preparatu nie więcej niż 1 pestka; zawartość zanieczyszczeń mineralnych nie więcej niż 0,01%; zawartość metali szkodliwych dla zdrowia (w mg/kg produktu) zgodna z aktualnie obowiązującym zarządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej; zawartość środków konserwujących — nieobecne.
 • Stan mikrobiologiczny produktu; objawy zafermentowania lub zapleśnienia — niedopuszczalne; drożdże i pleśnie w 1 g — nieobecne; liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w 1 g — nie więcej niż 10 szt.; wykrycie obecności pałeczek rodzaju Salmonella w 25 g — nieobecne; wykrywanie i ilościowe oznaczanie gronkowców chorobotwórczych koagulazo-dodatnich w 0,1 g — nieobecne.
 • Pakowanie. Jako opakowanie jednostkowe stosuje się hermetycznie zamykane zbiorniki o pojemności do 1000 kg,  wielokrotnego użytku, wykonane ze stali kwasoodpornej. Opakowanie jednostkowe jest zarazem opakowaniem transportowym. Każdy zbiornik posiada swój numer identyfikacyjny. Opakowania mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością, opakowania-kontenery mają atest.
 • Oznakowanie opakowań. Etykieta zawiera: nazwę produktu i jego zakładowy numer; numer identyfikacyjny produktu; masę brutto; masę netto; masę pustego zbiornika; nazwę i adres producenta; numer identyfikacyjny zbiornika; datę minimalnej trwałości; skład surowcowy z określeniem funkcji technologicznych i nazw lub symboli substancji dodatkowych; przeznaczenie produktu i zalecane dawkowanie; dla preparatów z dodatkiem aspartamu jest umieszczona informacja: "Produkt zawiera fenyloalaninę, nie może być spożywany przez chorych na fenyloketonurię"; oznakowanie opakowań jest zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Przechowywanie produktu: zgodne z PN-90/A-75032; w temperaturze 0–10łużony na podstawie badań prób przechowalniczych.
 • Transport. Wewnętrzny: wózki widłowe; zewnętrzny: środki transportu — chłodnie — przeznaczone do przewożenia żywności; temperatura przewozu: 0–7Co.

Przeznaczenie produktu. Preparaty owocowe i smakowe są przeznaczone do wyrobów mlecznych smakowych fermentowanych i niefermentowanych typu: jogurt, twarogi, pudding, desery napowietrzane, desery ryżowe, lody, mleko smakowe, maślanka, poddanych lub niepoddanych obróbce termicznej po ukwaszeniu; również do wyrobów cukierniczych trwałych. Niektóre preparaty owocowe lub smakowe zawierają aspartam i nie mogą być spożywane przez chorych na fenyloketonurię. Dozowanie preparatów owocowych i smakowych jest zróżnicowane, zależne od decyzji wewnętrznych odbiorców, waha się w granicach od 5 do 25%. Przeznaczenie: dla całej populacji, bez ograniczeń wiekowych.

Opis procesu technologicznego

 • Linia technologiczna. Zbudowana jest z trzech podstawowych części: kotła do gotowania, zbiornika do ochładzania i stanowiska do napełniania zbiorników produktem gotowym. Wszystkie części linii zbudowane są ze stali kwasoodpornej i zestawione ze sobą tak, że tworzą zamknięty system umożliwiający aseptyczne napełnienie zbiorników preparatem owocowym lub smakowym. Produkt przed napełnieniem zbiorników jest pasteryzowany przez 7 minut w temperaturze 95°C, a następnie schładzany do temperatury około 25°C. Jeden cykl produkcyjny trwa około jednej godziny.
 • Kolejność czynności: (a) ważenie surowców i dodatków; (b) napełnianie kotła wodą, surowcami i dodatkami; (c) ogrzanie masy do temperatury 95°C; (d) dodatek zagęstników; (e) kontrola parametrów produktu — pH, ekstrakt; (f) pasteryzacja produktu — temperatura 95°C, czas 7 minut; (g) ochładzanie masy do temperatury 78–85°C; (h) aseptyczne dozowanie barwników (temperatura 76–80°C) i aromatów (temp. 74–85°C); (i) ochłodzenie do temperatury 25–27°C; (j) aseptyczne napełnianie zbiorników preparatem owocowym lub smakowym; (k) pobieranie próbek, kontrola mikrobiologiczna i fizykochemiczna; (l) wypełnienie pozostałej przestrzeni azotem spożywczym; (ł) ważenie, opatrywanie etykietami; (m) przechowywanie; (n) wysyłka — kontrola stężenia azotu i dwutlenku węgla; (o) dystrybucja.

Weryfikacja schematu procesu technologicznego. Polega na dokładnym przeglądzie całego procesu w rzeczywistości i porównaniu go ze schematem technologicznym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności dokumentacji z praktyką, na schemacie blokowym nanosi się zmiany. Po zakończeniu weryfikacji schemat technologiczny zostaje datowany i podpisany przez członków zespołu HACCP. Weryfikacja schematu procesu technologicznego jest dokonywana raz w roku i za każdym razem, gdy w procesie pojawią się jakiekolwiek zmiany.

Analiza zagrożeń i działania zapobiegawcze
na poszczególnych etapach procesu technologicznego

 • Przygotowanie surowca

— Zagrożenia fizyczne: możliwość wystąpienia ciał obcych (fragmenty folii lub papieru pochodzące z opakowań, szypułki, liście, ogonki lub pestki, larwy owadów).

— Zagrożenia chemiczne: pozostałości środków ochrony roślin, nawozów lub metali ciężkich.

— Zagrożenia mikrobiologiczne: drobnoustroje saprofityczne i chorobotwórcze na owocach, niewłaściwa temperatura przechowywania, niewłaściwa higiena osobista pracowników.

Działania zapobiegawcze: atest producenta — dostawcy, audyty u dostawcy, kontrola wejścia surowca, sortowanie, detektor metalu, wyłapywacz magnetyczny, wykrywacz pestek, kontrola szkła i metali, kontrola owoców na obecność pestycydów i pozostałości metali ciężkich, kontrola temperatury składowania surowca, kontrola wilgotności powietrza w chłodni.

 • Przygotowanie substancji dodatkowych

— Zagrożenia: fizyczne i chemiczne oraz mikrobiologiczne.

Działania zapobiegawcze: atest producenta, temperatura i czas przechowywania, przestrzeganie sposobu przygotowania według instrukcji (stężenie i temperatura przygotowania), kontrola wag, mikrobiologiczna kontrola barwników, substancji zagęszczających, wody technologicznej.

 • Proces gotowania i chłodzenia produktu

— Zagrożenia mikrobiologiczne: za krótki czas i nieodpowiednia temperatura pasteryzacji, zbyt niska temperatura przy dozowaniu substancji dodatkowych, nieszczelność linii produkcyjnej, wyciek substancji chłodzącej (glikol spożywczy), niewłaściwa czystość linii produkcyjnej.

Działania zapobiegawcze: przestrzeganie temperatury i czasu pasteryzacji, pobranie próbki do kontroli parametrów produktu według instrukcji, szczelność linii produkcyjnej, przestrzeganie temperatury i aseptyczność dozowania barwników i aromatów. Dokumenty: świadectwo produkcji, raporty gotowania i chłodzenia, właściwa procedura mycia i dezynfekcji linii produkcyjnej oraz kontrola szczelności, odpowiednia receptura.

 • Napełnianie zbiorników produktem gotowym

— Zagrożenia mikrobiologiczne: szczelność i sterylność na odcinku rura — kontener.

Działania zapobiegawcze: kontrola czasu i temperatury sterylizacji zaworów; pobranie próbek (mikrobiologicznej i do badań fizykochemicznych, według instrukcji); sterylność linii do napełniania azotem spożywczym. Dokument — świadectwo produkcji.

 • Przechowywanie produktu gotowego

— Zagrożenia: mikrobiologiczne, sensoryczne (zmiana barwy wskutek złej temperatury przechowywania).

Działania zapobiegawcze: kontrola miejsca i temperatury przechowywania.

 • Zbiorniki — kontenery. Zagrożenia i sposoby kontroli:— Mycie i sterylizacja — temperatura i czas, odpowiednie stężenie środka myjącego, kontrola skuteczności mycia kontenerów.

— Szczelność — kontrola poziomu sterylnego powiet­rza wewnątrz kontenera, sprawdzenie szczelności
z zewnątrz (roztwór mydła).

Dokument: dokument wewnętrzny kontenera.

 • Kontrola wyrobu gotowego — laboratorium — badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Działania zapobiegawcze: kontrola urządzeń laboratoryjnych, właściwa sterylizacja i przygotowanie podłoży mikrobiologicznych, plan pobierania i badań próbek, wyszkolony personel — niezależny od produkcji, dokumentacja.
 • Wysyłka. Kontrola: poziomu dwutlenku węgla i azotu, stanu technicznego kontenera, obecności zabezpieczeń (plomb), stanu czystości środków, temperatury środków transportu (maks. 7°C). Dokument wewnętrzny kontenera, dokument WZ (wydanie towaru na zewnątrz).
 • Otoczenie, budynki, urządzenia, personel

Działania zapobiegawcze: kontrola higieniczno-sanitarna pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, pracowników (odzież ochronna, zdrowie personelu), kontrola odwiedzających i personelu technicznego, przestrzeganie regulaminu pracy; kontrola czystości i sprawności działania urządzeń; dezynsekcja i deratyzacja; właś­ciwe przechowywanie, dobór i nadzór nad środkami chemicznymi (myjącymi i dezynfekującymi); szkolenia personelu; postępowanie z odpadami.

Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) i sposoby ich kontroli

Przykłady CCP dla procesu produkcji wsadów owocowych

 • Surowiec — temperatura składowania, kontrola temperatury i wilgotności w chłodni — 2 razy dziennie; dokument: protokoły kontroli.
 • Proces pasteryzacji — parametry (temperatura 95°C
  i czas 7 minut); dokument: świadectwo produkcji.
 • Dozowanie aromatów i barwników — parametry: temperatura dla dozowania aromatów 74–85°C i dla dozowania barwników 76–80°C; dokument: świadectwo produkcji.
 • Kontenery — szczelność i skuteczność mycia, badania mikrobiologiczne na skuteczność mycia; dokument: wewnętrzny kontenera.

Działania korygujące. Przeprowadza się je dla każdego z krytycznych punktów kontroli. Przykłady:

 • Szczelność kontenerów — sprawdzana za pomocą roztworu mydła oraz przez pomiar ciśnienia w kontenerze (min. 8 godz. po myciu) — w przypadku stwierdzenia nieszczelności kontener wraca do stacji mycia.
 • Kontrola skuteczności mycia kontenerów — próby mikrobiologiczne kondensatu przy powtarzającej się liczbie wyników dodatnich — zwiększenie czasu i temperatury pasteryzacji; odpowiedzialny pracownik techniczny i pracownik kontroli jakości.
 • Pomiar wartości suchej masy TM i pH w kotle gotującym — regulacja za pomocą regulatorów kwasowości, odpowiedzialny: kucharz i mistrz zmianowy.

Procedury i dokumentacja. Za opracowanie procedur i instrukcji (technologicznych i stanowiskowych) z uwzględnieniem działań korygujących dotyczących CCP odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Za określenie struktury dokumentacji systemu HACCP, dokumentów HACCP i opracowanie Księgi HACCP odpowiedzialny jest kierownik działu zarządzania jakością.

Weryfikacja HACCP. Przeprowadzana jest na bieżąco i obejmuje następujące zagadnienia ogólne:

 • analizę zaleceń z ostatniego przeglądu;
 • zmiany wprowadzane do systemu HACCP i ich skutki;
 • ocena skuteczności systemu HACCP (wyników audytów wewnętrznych, nadzoru nad dokumentacją, działań zapobiegawczych i korygujących, monitorowania, sprzętu kontrolno-pomiarowego, stanu higieniczno-sanitarnego personelu, budynków, pomieszczeń, sprzętu);
 • ocenę wyników analizy pobieranych prób;
 • analizę reklamacji klientów;
 • propozycje udoskonaleń;
 • aspekty prawne;
 • inne sprawy, w zależności od potrzeb.

W zakładzie raz w roku odbywa się przegląd systemu HACCP przy udziale głównego kierownictwa przedsiębiorstwa, zgodnie z przyjętym stałym programem. Przebieg i wyniki przeglądu są zapisywane w formie raportu z przeglądu. Weryfikacje częściowe — audyty wewnętrzne — są przeprowadzane kilka razy w roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Oprócz tego, gdy zachodzi potrzeba (zwłaszcza gdy w procesach i produkcie objętym systemem pojawiają się zmiany), prowadzona jest weryfikacja pozaplanowa, której wyniki są także dokumentowane.