• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2004

FILTRY SIATKOWE

Nieodzownym elementem każdej instalacji nawodnieniowej są filtry — siatkowe, dyskowe lub piaskowe. Ich typ dobieramy w zależności od rodzaju zanieczyszczenia wody, a wielkość — zależy od maksymalnego przepływu wody w instalacji i poziomu jej zanieczyszczenia. Bardzo popularne i zazwyczaj najtańsze są filtry siatkowe, które służą przede wszystkim do oddzielania zanieczyszczeń mechanicznych.

Budowa filtra

Wewnątrz cylindrycznej obudowy umieszczony jest siatkowy wkład filtracyjny (fot. 1). Siatki filtracyjne mogą być wykonane z drutu lub tworzyw sztucznych — polipropylenu, polietylenu, inoksu. Każdy model filtra może być wyposażony we wkłady o różnej gęs­tości "oczek" siatki. Wielkość "oczek" w siatce dobieramy w zależnoś­ci od wielkości występujących zanieczyszczeń i wrażliwości systemu nawodnieniowego na zapychanie.


Fot. 1. Filtr siatkowy

Najczęściej spotykane zanieczyszczenia mechaniczne występujące w wodzie to ziarna piasku, pył oraz ił. Cząstki te znacznie różnią się wielkością — od 0,05 mm do kilku milimetrów. Wrażliwość różnych systemów nawodnieniowych na poziom zanieczyszczenia wody zależy od przekroju dysz zraszaczy i minizraszaczy lub wymiarów przestworów w labiryntach kroplowników. Wielkość "oczka" siatki filtracyjnej dobieramy tak, aby jego wymiar nie był większy niż 25% średnicy dysz zraszaczy lub najmniejszego przestworu w kanale labiryntu kroplownika. Dlatego w instalacjach nawodnień krop­lowych wymiar oczka powinien wynosić 0,1–1,2 mm, a w przypadku minizraszania — 0,2–0,3 mm. W desz­czow­niach, w których średnica dyszy zraszaczy ma zazwyczaj kilka milimetrów można stosować siatki
o znacznie większych rozmiarach oczek. Bardzo często wystarcza tylko siatka na smoku ssawnym (fot. 2).


Fot. 2. Smok ssawny

Efektywność powierzchni filtracyjnych

Wielkość oczek siatek filtracyjnych określamy w jednostkach długości, np. milimetrach. Bardzo często jednak zamiast wielkości oczek w siatkach podawana jest gęstość oczek wyrażana liczbą mesh (USA) — określającą liczbę oczek na długości 1 cala. Może się tak zdarzyć, że dwie siatki o takiej samej liczbie mesh będą miały różną wielkość oczek (rys. 1).


Rys. 1. Przykład dwóch siatek o takiej samej liczbie mesh

Liczbę mesh siatki możemy określić według wzoru:

mesh = 25,4/(a+d)

a — grubość nitki w mm

d — odległość od sąsiadujących "nitek" siatki w mm

Tabela 1 zawiera przybliżone odpowiedniki wielkoś­ci oczek siatek filtracyjnych, w zależności od liczby mesh. Wartości zawarte w tej tabeli zostały obliczone dla okreś­lonych grubości drutów, z których były wykonane siatki.
W przypadku zastosowania innych materiałów otrzymamy inne wartości wielkości oczek siatki. W zależnoś­ci od wielkości oczek i grubości nitki, z jakiej zrobiona jest siatka, różna jest także efektywna powierzchnia filtracji S (tab. 2).

Tabela 1. Przybliżona wielkość oczek siatki filtracyjnej, w zależnoś­ci od liczby mesh


Tabela 2. Efektywna powierzchnia filtracji dla różnych siatek

Efektywna powierzchnia filtracji to stosunek otwartej powierzchni siatki do jej powierzchni całkowitej. Przy tej samej grubości nitki siatki o wyższej liczbie mesh mają mniejszą efektywną powierzchnię filtracji S, przez co wyższy opór hydrauliczny (rys. 2). Opór hydrauliczny filtra zależny jest także od intensywności przepływu wody. Wielkość filtra, w zależności od przepływu dobieramy tak, aby strata ciśnienia na filtrze nie była większa niż 0,1–0,2 atmosfery. Straty ciś­nienia dla określonego przepływu należy odczytać z wykresu charakterystyki hydraulicznej filtra, który powinien znajdować się w jego dokumentacji technicznej. Jeżeli woda zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń, przepływ filtra nie powinien być większy niż 1/3–3/4 wartości przepływu odczytanej na wykresie (dla strat ciśnienia 0,1–0,2 atm). Im wyższy przepływ i bardziej zanieczyszczona woda, tym szybciej będzie rósł opór hydrauliczny na filtrze — zanieczyszczenia ograniczają wolną powierzchnię przepływu wody. Wielkość tego oporu można wyznaczyć mierząc ciśnienie wody przed i za filtrem. Większość filtrów jest wyposażona w wyjścia dla zamontowania manometrów (rys. 3). Jeżeli strata ciśnienia jest wyższa niż 0,5 atm. siatka filtracyjna powinna zostać oczyszczona.


Rys. 2. Przykładowa charakterystyka hydrauliczna filtrów siatkowych — 2" i 3"

 


Rys. 3. Filtr wyposażony w manometry

Obsługa filtrów

Większość modeli filtrów siatkowych wymaga tak zwanej ręcznej obsługi. Siatkę dla oczyszczenia należy wyjąć z obudowy i umyć, najlepiej szczotką pod strumieniem wody. Niektóre modele filtrów mają po dwa wkłady o różnej gradacji wielkości oczek siatki. Rozwiązanie takie stosujemy, gdy woda zawiera zanieczyszczenia o znacznym zróżnicowaniu wielkości. Dzięki wyłapywaniu większych zanieczyszczeń na pierwszej siatce, a drobnych na drugiej, zwiększa się efektywność filtrac­ji. Drobne zanieczyszczenia nie blokują pierwszej siatki — zatrzymywane są na drugiej, przez co można przefiltrować większą ilość wody, zanim zmuszeni będziemy oczyszczać wkłady filtracyjne. Filtry siatkowe często montowane są w układzie z filtrami piaskowymi lub hyd­rocyklonami.

W instalacjach, które używają wody bardzo dobrej jakości, filtry siatkowe służą jako zabezpieczenie przed tak zwanym wtórnym zanieczyszczeniem, spowodowanym na przykład awarią rurociągu.