• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/2005

DOTACJE UNIJNE DLA GOSPODARSTW I PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA ROLNEGO (CZ. IV). ROZWÓJ I ULEPSZANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM

Ten artykuł jest czwartym z cyklu poświęconego unijnym dotacjom dla gospodarstw i przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolnego (czytaj też HO 11 i 12/2004, 3/2005). Pomoc ta może być przyznana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", który określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004–2006. Jednym z elementów tego planu jest działanie o nazwie "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem". Poniżej omawiam tylko najważniejsze zagadnienia związane z tym działaniem. Szczegóły opublikowano w dokumencie Uzupełnienie SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Działanie to ma przyczynić się do:

 • poprawy lub umożliwienia rolnikom dostępu do infrastruktury technicznej,
 • ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • poprawy warunków sanitarno-higienicznych na obszarach wiejskich,
 • wzrostu dochodów rolniczych oraz
 • poprawy organizacji produkcji rolniczej.

Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą.

Zakres i wysokość pomocy

W ramach opisywanego działania wspierane będą następujące projekty:

1. Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych (niezaliczanych do żadnej z kategorii dróg publicznych), jak również utwardzanie placów manewrowych, dojazdów, itp., na terenie prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne działalności rolniczej. Nie podlega finansowaniu utrzymanie obiektów oraz zakup narzędzi służących do ich budowy.

2. Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę (ujęć wodnych, urządzeń do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowych, urządzeń regulujących ciśnienie wody). Z finansowania wyłączone są projekty zaopatrzenia w wodę pastwisk, urządzenia będące w posiadaniu gmin, spółek wodnych, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, zakup maszyn do budowy oraz eksploa­tacja urządzeń wodociągowych.

3. Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków — do gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego lub rolnego. Nie podlegają dofinansowaniu projekty z zakresu ochrony środowiska (są finansowane w ramach działań "Inwestyc­je w gospodarstwach rolnych" oraz "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"), a także urządzenia będące w posiadaniu gmin, spółek wodnych, zakup maszyn służących do budowy, budowa dróg związanych z budową oczyszczalni.

4. Budowa lub modernizacja sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię — budowa przyłączy do istniejącej sieci energetycznej, elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej, budowa lub modernizacja instalacji elektroenergetycznej oraz budowa indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł skojarzonych* i odnawialnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty podjęte w ramach działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" oraz eksploatacja sieci, opłaty za przyłączenie do sieci, zakup maszyn do budowy sieci i projekty sieci będące w posiadaniu przedsiębiorstw energetycznych.

Wysokość pomocy

Pomoc udzielana jest w formie zwrotu do 50% poniesionych przez beneficjenta pomocy kosztów kwalifikowanych projektu, ale z zastrzeżeniem maksymalnej wartoś­ci pomocy(tabela).

Maksymalna wartość pomocy finansowej, w zależności od typu projektu

Koszty kwalifikowane

Częściowej refundacji podlegają koszty:

 • projektu budowy lub modernizacji budowli i (lub) urządzeń budowlanych,
 • zakupu i montażu maszyn oraz urządzeń,
 • rozruchu mechanicznego i technologicznego maszyn i urządzeń,
 • ogólne dotyczące przygotowania oraz realizacji danego projektu (przygotowanie dokumentacji technicznej, ekonomicznej, kosztorysów, analiz ekonomicznych, koszty nadzoru, obsługi geodezyjnej, nabycia patentów i licencji, itp.; łącznie maksymalnie do 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu).

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeś­li beneficjent ma możliwość odzyskania tego podatku w innej formie.

Kryteria dostępu

Przyznanie pomocy jest możliwe pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, wspierane będą projekty zlokalizowane w miejscowościach należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich i liczących do 5000 mieszkańców. Po drugie, projekt współfinansowany w ramach tego działania nie może być wspierany z innych środków pomocy publicznej. Po trzecie, wnioskodawca musi posiadać pozwolenia konieczne dla realizacji projektu oraz jego szacunkową wycenę. Po czwarte, beneficjent musi mieć na bieżąco uregulowane zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczeń społecznych. Po piąte, pomoc nie może być przyznana podmiotowi, który jest dłużnikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z naruszeniem przez niego zasad udzielonej mu poprzednio pomocy.

Procedura

Aby uzyskać pomoc, należy złożyć wniosek w oddziale regionalnym ARiMR, zgodnie z określonymi przepisami, wzorem i trybem. Formularze wniosków są dostępne w oddziałach agencji, urzędach gmin, bankach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w internecie. Projekty przedstawione we wnioskach, zgodne ze wszystkimi wymaganiami określonymi dla działania, przyjmowane są do realizacji według kolejności złożenia (rejestracji) w ramach dostępnych środków. Tak, jak w przypadku innych działań, istnieje możliwość uzupełnienia wniosku (jeżeli zachodzi taka potrzeba) w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania z ARiMR. Wniosek przechodzi następnie procedurę weryfikacji pod względem zgodności z zakresem pomocy, z kryteriami dostępu oraz kompletności załączników.

Przyjęcie projektu do realizacji następuje z chwilą zawarcia umowy pomiędzy ARiMR i wnioskodawcą. Umowa określa zobowiązanie ARiMR wobec beneficjenta do współfinansowania planowanego projektu, pod warunkiem, że wnioskodawca zrealizuje go w okreś­lonym zakresie i terminie, udokumentuje poniesione koszty oraz dotrzyma zobowiązań wynikających z zasad udzielania pomocy. Umowy o udzielenie pomocy finansowej mogą być przyznawane nie później niż do końca 2006 roku lub do chwili wyczerpania środków finansowych. Płatność dokonywana jest po zrealizowaniu projektu i złożeniu przez beneficjenta wniosku o refundację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz po sprawdzeniu przez ARiMR zgodności realizacji projektu z umową.

Zobowiązania beneficjenta

Beneficjent jest obowiązany do:

 • przechowywania dokumentacji związanej z realizac­ją projektu przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR ostatniej płatności;
 • umożliwienia ARiMR lub innym uprawnionym podmiotom kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej.

Inne uwagi

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się dzień złożenia do oddziału regionalnego ARiMR poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Jeżeli wniosek ma braki (jest nieprawidłowo wypełniony lub nie ma wszystkich załączników) wnioskodawca jest wezwany do ich uzupełnienia, na co ma 14 dni.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu dopiero w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej nie będą uznawane jako kwalifikowane, z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być poniesione przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.01.2004 roku.

Należy pamiętać, iż przy planowaniu inwestycji w zakresie usług, dostaw i robót, których jednostkowa wartość (zamówienie u jednego dostawcy urządzeń, robót) przekracza 50 000 zł, do każdej takiej pozycji trzeba załączyć trzy oferty handlowe i wybrać jedną z nich uzasadniając wybór. Nie dotyczy to przypadków, w których niezbędne jest przeprowadzenie procedury przetargowej, o ile jest taki wymóg określony w innych przepisach. Na ogół nie dotyczy to jednak prywatnych gospodarstw rolnych.

Płatność na rzecz beneficjenta jest dokonywana jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu lub — jeżeli było to przewidziane w umowie — w dwóch etapach. W tym drugim przypadku beneficjent składa dwa wnioski o płatność — po zrealizowaniu I etapu i po zrealizowaniu całości projektu. Ostatnia płatność dokonana będzie po złożeniu przez beneficjenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

* — przez skojarzone źródło energii rozumie się jednostkę wytwórczą wytwarzającą energię elektryczną i ciepło ze sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie co najmniej 70%, obliczoną jako średnioroczna w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wprowadzenia do stosowania taryfy dla energii elektrycznej wytwarzanej w tej jednostce ((Dz. U. Nr 104, poz. 971)