• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2000

PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW GRUNTOWYCH W 2000 ROKU

W przedstawionej poniżej prognozie kosztów produkcji uwzględniono wszystkie nakłady i koszty ponoszone w gospodarstwie: nakłady materiałowe (głównie nawozy, herbicydy i środki ochrony roślin), koszty pośrednie (eksploatacje, naprawy, konserwacje maszyn, inne koszty ogólnoprodukcyjne), majątkowe rzeczywiste (podatki, składki na KRUS, inne obciążenia finansowe) oraz pośrednie szacunkowe (amortyzacja środków trwałych). Pracę własną wyceniono na podstawie średniej przewidywanej płacy w gospodarce narodowej w 2000 roku — opierając się na danych GUS założono, że wyniesie ona 7 zł/rbh (w latach 1998 i 1999 wynosiła ona odpowiednio 5,63 zł/rbh i 6,3 zł/rbh). W wyliczeniach nie uwzględniono oprocentowania wartości własnych środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w produkcję. Oznacza to, że ceny płacone producentom na poziomie prognozowanych kosztów pokryją tylko poniesione koszty produkcji łącznie z amortyzacją środków trwałych i pozwolą na opłacenie własnej pracy na średnim krajowym poziomie.
Prognozę kosztów produkcji wykonano opierając się na danych z gospodarstw lepszych niż przeciętne, a przyjęty wskaźnik opłacalności informuje jedynie, czy produkcja była opłacalna (wskaźnik powyżej 100%), czy też nie (poniżej 100%).

KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW POLOWYCH W 1999 ROKU* ORAZ PROGNOZA TYCH KOSZTÓW W 2000 R.* - koszty i opłacalność produkcji wybranych gatunków owoców i warzyw polowych w latach 1994-1998 w HO 3, 4/99, ** - dane wstępne
Źródło: wyniki badań i kalkulacji IERiGŻ

Mgr Jan Świetlik jest pracownikiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie