• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2001

ZAKŁADANIE SADU Z PODKŁADEK SZCZEPIONYCH ''W RĘKU''

Zaletami tej metody jest ominięcie etapu przesadzania drzew i unikanie uszkodzeń systemu korzeniowego. Wymaga ona jednak od sadownika w dwóch pierwszych latach dużo pracy związanej z wyprodukowaniem drzewek. Roślinom należy stworzyć takie warunki wzrostu, aby mogły już w trzecim roku rozpocząć owocowanie.
Produkcja drzewek
Zaszczepione podkładki sadzi się od razu w rozstawie wybranej dla nowego sadu. W pierwszych tygodniach pozwala się na wzrost dwóch pędów wyrastających ze zraza, następnie usuwa się słabszy z nich (fot. l). Wiosną następnego roku przycina się go na wysokości, na której mają zaczynać się rozgałęzienia, na przykład 50 cm od miejsca uszlachetnienia. Jesienią tego samego roku uzyskuje się dwuletnie drzewko z jednoroczną koronką.W

FOT. 1. ZASZCZEPIONA PODKŁADKA W PIERWSZYCH TYGODNIACH PO POSADZENIU


Stacji Badawczo-Dydaktycznej Katedry Ogrodnictwa AR we Wrocławiu założono doświadczenie, w którym podkładki zimą zaszczepiono "w ręku" odmianą 'Gloster'. Posadzono je wiosną 1994 roku, w rozstawie 3,5 x 1,2 m. W celu poprawienie warunków wzrostu młodych drzew, a później owocowania wprowadzono: - nawadnianie metodą kroplową; - zaprawianie dołków przy sadzeniu torfem, nawadnianie metodą kroplową; - wyłożenie rzędów pasem czarnej folii o szerokości 50 cm; - zaprawianie dołków przy sadzeniu torfem oraz wyłożenie gleby czarną folią. Jesienią tego samego roku z tak prowadzonej uprawy uzyskano bardzo silne drzewka. Średnica pnia wynosiła u nich od 14,2 mm do 17,0 mm, a liczba pędów bocznych wahała się w granicach 4,1–4,7 sztuk (tab. 1).

TABELA 1. WZROST DRZEW ODMIANY 'GLOSTER', WYPRODUKOWANYCH W LATACH 1994-1995 Z PODKŁADEK SZCZEPIONYCH ''W RĘKU'': A - kontrola, B - drzewa nawadniane, C - ściółkowanie rzędów czarną folią, D - zaprawianie dołków torfem przy sadzeniu i nawadnianie, E - zaprawianie dołków torfem przy sadzeniu i ściółkowanie czarną foliąPlonowanie
Pierwsze owoce z obserwowanych drzew zebrano już w trzecim roku po posadzeniu zaszczepionych podkładek. Największy plon u 'Glostera', dochodzący do 4,2 kg, uzyskano z drzew rosnących w rzędach wyłożonych czarną folią oraz z kontrolnych, co — w przeliczeniu — dało 9,8–10 ton z hektara (tab. 2).J

TABELA 2. PLONOWANIE I WZROST ODMIANY GLOSTER NA PODKŁADCE 'M.9': A - kontrola, B - drzewa nawadniane, C - ściółkowanie rzędów czarną folią, D - zaprawianie dołków torfem przy sadzeniu i nawadnianie, E - zaprawianie dołków torfem przy sadzeniu i ściółkowanie czarną folią


eśli te plony porównać z plonowaniem drzew w trzecim roku po założeniu sadu, nie jest to, zwłaszcza na podkładce 'M.9', duży sukces. Jeżeli jednak otrzymany plon porównamy z możliwym do uzyskania po posadzeniu dwuletniego drzewka z jednoroczną koronką — jest to obiecujący wynik. Tak wczesne wejście drzew w okres owocowania wstrzymało ich nadmierny wzrost wegetatywny i zapewni obfite owocowanie w latach następnych (fot. 2), na które najlepiej wpływało nawadnianie oraz wyłożenie czarnej folii w rzędach (rys. 1).

FOT. 2. PLONOWANIE DRZEW ODMIANY 'GLOSTER' W 2000 r. (DRZEWA NAWADNIANE)
RYS. 1. WZROST PLONU ODMIANY GLOSTER POD WPŁYWEM ZASTOSOWANYCH ZABIEGÓW W ODNIESIENIU DO KOMBINACJI KONTROLNEJ (ton/ha)


Uzyskanie z tak prowadzonych drzew około 53 ton/ha w szóstym roku po posadzeniu podkładek oraz 74 ton/ha w siódmym roku, warte jest podkreślenia. Jakość owoców (wielkość) z tych kwater nie była również gorsza w porównaniu ze słabiej plonującą kombinacją kontrolną (rys. 2). Słabe drzewa — uzyskane przy zaprawianiu dołków torfem — plonują słabiej, pomimo nawadniania oraz wyłożenia rzędów czarna folią.N

RYS 2. ŚREDNIA MASA JEDNEGO OWOCU ODMIANY GLOSTER W LATACH 1999-2000


awadnianie oraz ściółkowanie czarną folią pomaga uzyskać silne drzewa ze szczepionych podkładek oraz zapewnia bardzo wysokie plonowanie. Decydując się na założenie sadu z podkładek szczepionych "w ręku", należy uwzględnić fakt, że zapewnienie od początku dobrych warunków wzrostu wegetatywnego wpływa na późniejszy poziom plonowania. Dr Adam Szewczuk pracuje w Katedrze Ogrodnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu