• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2002

ZMIENNOŚĆ CEN NA HURTOWYM RYNKU CEBULI W LATACH 1995-2001

Cebula należy do najważniejszych gatunków warzyw w Polsce, ze względu na wielkość produkcji i znaczenie w eksporcie. Niestety, charakterystyczny dla tego segmentu rynku brak stabilności (wynikający z przyczyn przyrodniczych i ekonomicznych) grozi utratą pozycji polskiej cebuli nie tylko na rynkach zewnętrznych, ale i na wewnętrznym. Wahania wielkości zbiorów i jakości cebuli decydują o dużej zmienności cen tego warzywa, zarówno skupu, jak i hurtowych. Sytuację dodatkowo pogarsza brak sprawnego systemu informacji rynkowej oraz skutecznych narzędzi interwencji. W rezultacie producenci mający słabe rozeznanie sytuacji na rynku sami przyczyniają się do pogłębienia wahań cen wynikających z czynnika przyrodniczego. Odzwierciedleniem tych tendencji są notowania na rynkach hurtowych (wykres).

ŚREDNIE NOMINALNE I REALNE CENY CEBULI NA WGRO SA W POZNANIU: * - średnia cena realna w 1995 roku = 100%. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Działu Marketingu WGRO SA


Hurtowe ceny cebuli w ostatnich 6 latach, zarówno w ujęciu realnym, jak i nominalnym, były bardzo zróżnicowane. Okresy wysokich notowań przeplatały się z okresami niskich. W latach 1995–2000 można wyodrębnić po 2 lata notowań wysokich, średnich i niskich. Szczególną uwagę zwracają bardzo niskie ceny w latach 1999–2000. W ujęciu nominalnym w 2000 roku średnia roczna hurtowa cena cebuli spadła do 0,51 zł/kg, co tylko o około 0,10 zł przekraczało koszty produkcji wyliczone przez Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Trzeba jednak pamiętać także o kosztach dodatkowych, związanych z wejściem na rynek oraz przygotowaniem towaru do obrotu handlowego. Oznacza to, że sprzedaż na rynku hurtowym znajdowała się na granicy opłacalności. W jeszcze gorszej sytuacji byli producenci dostarczający cebuli do przetwórstwa, gdzie uzyskiwali znacznie niższe ceny, zdecydowanie poniżej kosztów produkcji. Średnia roczna realna cena hurtowa (po uwzględnieniu skutków inflacji) cebuli w 2000 r. wyniosła 0,29 zł/kg i była ponad 3 razy niższa od rekordowego poziomu notowań z roku 1998 i ponad 2,5 raza niższa od poziomu roku bazowego (1995). Niski stopień organizacji rynku cebuli, wahania podaży oraz niedostatki w zakresie infrastruktury magazynowo-przechowalniczej wpływają na duże sezonowe wahania cen w poszczególnych latach gospodarczych. Bardzo duże różnice notowań występują między okresem bezpośrednio po zbiorach a końcem sezonu sprzedaży (tab. 1).

TABELA 1. MIESIĘCZNE WSKAŹNIKI SEZONOWOŚCI CEN CEBULI. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działu Marketingu WGRO SA; * - stosunek średniej ceny miesięcznej z lat 1995-2000 (suma z kolumny [8] podzielona przez 12) do średniej ceny rocznej wyrażony w %.


Na przykład, różnica między średnimi notowaniami we wrześniu, październiku i listopadzie a tymi z czerwca wynosi ponad 200%. Najkorzystniejszy pod względem cen jest II kwartał (tab. 2) każdego roku. Oznacza to, że wysokie notowania uzyskują producenci posiadający warunki do długiego przechowywania warzyw.

TABELA 2. KWARTALNE WSKAŹNIKI SEZONOWOŚCI CEN CEBULI. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działu Marketingu WGRO SA; * - stosunek średniej ceny kwartalnej z lat 1995-2000 (suma z kolumny [8] podzielona przez 4) do średniej ceny rocznej wyrażony w %


Dr Michał Trzęsowski jest pracownikiem AR w Poznaniu oraz kierownikiem Działu Marketingu Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej SA