• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/2002

BONY PALIWOWE DLA ROLNIKÓW

Od 1 lipca ubiegłego roku podatnicy podatku rolnego prowadzący działalność rolniczą i będący właścicielami co najmniej jednego ciągnika rolniczego mogą ubiegać się o bony paliwowe. Są one prawnym środkiem płatniczym do nabywania oleju napędowego. Wydają je banki spółdzielcze za okresy półroczne, do 31 stycznia i 31 lipca danego roku.
Warunkiem wydania bonu paliwowego jest przedłożenie w banku zaświadczenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta-gminy, na której terenie opłacany jest podatek rolny. Nie otrzymają go rolnicy, którzy mają zaległości w opłacaniu podatku rolnego. W zaświadczeniu określona jest, między innymi, wartość przysługujących rolnikowi bonów paliwowych. Potwierdza się w nim również fakt posiadania ciągnika rolniczego, tj. pojazdu silnikowego skonstruowanego do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych. Potwierdzenia dokonuje organ, w którym zarejestrowano ciągnik. W przypadku braku rejestracji, jako dowód potwierdzający posiadanie ciągnika można przedłożyć oświadczenie dwóch świadków złożone pod odpowiedzialnością karną, którzy zaświadczą o posiadaniu przez rolnika ciągnika. Sam fakt braku rejestracji ciągnika nie wyklucza ubiegania się o bon. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych zwolnione jest z opłaty skarbowej. Do obliczenia wartości bonu przypadającego na 1 ha użytków rolnych przyjmuje się iloczyn stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% i powierzchni użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów rolnych, według stanu na pierwszy dzień półrocza, którego zaświadczenie dotyczy. Z wziętej do obliczenia powierzchni wyłącza się grunty klasy VIRZ, VIPsZ, zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza, oraz tych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Bony mają nominały 10 zł, 20 zł i 50 zł. Z chwilą nabycia oleju napędowego sprzedawca przyjmuje od rolnika bony i kasuje je poprzez przedziurkowanie, przystawienie na nich pieczęci kasującej, pieczątki sprzedawcy oraz podpisanie. Sprzedawca obowiązany jest do przechowywania tych bonów przez 5 lat. W sytuacji, gdy sprzedawca będzie miał wątpliwości co do autentyczności bonu, jest on obowiązany zatrzymać taki bon oraz sporządzić stosowny protokół. Osoby posługujące się bonami podrobionymi lub przerobionymi podlegają odpowiedzialności karnej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 56, poz. 580).