• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 10/2003

Firma De Ruiter Seeds 17 września, pod patronatem prasowym naszej redakcji, zorganizowała trzecią już konferencję, której tematem był "Nowoczesny Marketing Warzyw Szklarniowych". Na miejsce spotkania wybrano myśliwski pałacyk książąt pszczyńskich w Promnicach. Sesja wykładowa poprzedzona była wizytą w gospodarstwie szklarniowym, prowadzonym przez Tadeusza i Marię Mularskich w Borach Malinowskich.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
— o takich, między innymi, tematach rozmawialiśmy z przedstawicielami Tesco. Jak powiedział Janusz Selwa — kierownik do spraw zakupu warzyw, owoców i kwiatów — do ich sieci należy obecnie 35 hipermarketów, w planach jest otwarcie kolejnych. W ciągu tygodnia w ich sklepach sprzedaje się średnio około 200 ton pomidorów. Według Mirosława Maziarki (fot. 1) — kierownika do spraw technologii produktu — coraz większą uwagę zwraca się na jakość oferowanych produktów, dlatego w tym roku Tesco rozpoczęło przeprowadzanie tak zwanych audytów możliwości dostawców owoców i warzyw — co w praktyce oznacza wdrażanie systemu kontroli ich jakości w ciągu całego procesu produkcji.
Więcej »
Więcej »
W ostatni wakacyjny weekend (29–31.08.2003 r.) w warszawskim centrum targowym EXPO XXI zorganizowano międzynarodową wystawę szkółkarską "Zieleń to Życie". Jedenasta edycja tej imprezy, jak poprzednie, przyciągnęła wielu profesjonalistów związanych z branżą szkółkarską oraz tłumy amatorów — miłośników roślin ogrodowych. Chociaż tematyka imprezy nie jest bezpośrednio związana z produkcją warzyw, owoców czy kwiatów, warto — przyglądając się tej wystawie i jej historii — zastanowić się dlaczego w okresie, gdy większość ogólnopolskich targów ogrodniczych podupada (na przykład Polagra Farm czy Horti Expo), te rozkwitają — powiększają powierzchnię, grono wystawców oraz stają się coraz bardziej międzynarodowe.
Więcej »
Regulacje prawne UE dotyczące rynku owoców i warzyw rozdzielono na dotyczące owoców i warzyw świeżych (przeznaczonych do bezpośredniego spożycia) oraz tych dla potrzeb przetwórstwa. Chodziło zarówno o odmienność celów Wspólnoty w każdym z tych sektorów rynku, jak i o swoistość obu sektorów. U podstaw tego podziału legło również dążenie, aby owoce i warzywa dla przetwórstwa nie pozostawały gorszą częścią rynku ogrodniczego, lecz by ta grupa produktów funkcjonowała samodzielnie.
Więcej »
Najbardziej popularnym źródłem finansowania inwestycji w rolnictwie i na obszarach wiejskich są obecnie kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (opiniowane przez ośrodki doradztwa rolniczego, w których można uzyskać szczegółowe informacje), pożyczki bezprocentowe oraz — nabierające coraz większego znaczenia — dotacje bezzwrotne w ramach programu SAPARD (czyt. też HO 1–4/2003). Wszystkie przeznaczone są na rozwój gospodarstw rolnych oraz działania restrukturyzacyjne, mające na celu uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez rolników i tworzenie nowych miejsc pracy na wsi poza rolnictwem.
Więcej »
Po wejściu do Unii Europejskiej w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące sektora świeżych owoców i warzyw, regulowanego we Wspólnocie rozporządzeniami — aktami prawnymi, które od dnia wejścia w życie obowiązują w całości, bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich. Rozporządzenia te nie będą wymagały wprowadzenia do prawa polskiego oddzielnymi przepisami, a jedynie będą musiały zostać przetłumaczone. Ponieważ większość rozporządzeń dotyczy wymagań jakościowych dla świeżych owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu, warto, aby producenci zapoznali się z nimi i byli świadomi, jakiej konkurencji mogą spodziewać się ze strony towarów pochodzących z obecnych krajów członkowskich UE.
Więcej »
O zawieszeniu renty rodzinnej rolniczej decydują dwa przepisy ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, ze zm.). W myśl art. 32., wypłatę tej renty zawiesza się, jeżeli osoba pełnoletnia prowadzi działalność rolniczą (zasady zawieszenia precyzuje art. 28 ust. 3, 4, 6–9). Zgodnie z artykułem 34., prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia (również rodzinnej) zawiesza się na zasadach określonych w przepisach emerytalnych (ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — Dz. U. nr 162, poz. 1118, ze zm.). W takim przypadku nie zawiesza się wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej albo nadwyżki emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95% emerytury podstawowej.
Więcej »
W tym roku rynek nie skąpi sygnałów pozwalających przewidywać dalszy, dość pomyślny rozwój sytuacji dla dobrych sadowników. Jednym z najważniejszych przykładów są ceny jabłek przemysłowych, które na początku września były nie tylko znacznie wyższe niż przed rokiem, ale nadal rosły. Wydaje się przy tym, że popyt zakładów przetwórczych na te owoce przewyższa podaż. W niektórych rejonach Polski, na przykład na południu, braki były na tyle znaczące, że przetwórcy poszukiwali surowców w innych rejonach.
Więcej »
Najczęściej określa się, że coś jest dobrej lub złej jakości, nie precyzując tego pojęcia. Jest ono względne i nie zawsze jednoznaczne — konsument na podstawie własnych odczuć kupuje określone produkty. Jakość, zwłaszcza żywności, musi być jednak precyzowana w polskim prawie, gdyż problem ten dotyczy zdrowia i życia nabywców oraz ich bezpieczeństwa ekonomicznego (np. prawa do reklamacji czy rękojmi). Te kwestie regulowane są ustawami, rozporządzeniami oraz normami. Dla producentów owoców i warzyw istotne są: Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 11.05.2001 r. (Dz. U. z 22.06.2001 r.) oraz Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21.12.2000 r. (Dz. U. nr 5 z 2001 r. poz. 44).
Więcej »
Atutem wielu polskich sadowników jest chęć stałego podnoszenia swoich umiejętności i wdrażania w gospodarstwach coraz lepszych rozwiązań. Wiele takich gospodarstw jest własnością członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Co roku odbywają się w jednym z nich spotkania organizowane przez tę organizację sadowniczą. Tegoroczne miało miejsce 24 sierpnia w gospodarstwach Ryszarda Nowakowskiego w Rykałach koło Białobrzegów i Ryszarda Woźniaka w Wólce Łęczeszyckiej.
Więcej »
Więcej »
Ostatnio znacznie nasiliło się występowanie burz gradowych, dlatego coraz częściej słyszy się wśród sadowników o konieczności zainstalowania w sadach systemów chroniących drzewa i owoce przed gradem. O takich zabezpieczeniach mówiono podczas 42. Ogólnopolskiej Konferencji Sadowniczej w Skierniewicach (27–28 sierpnia). Podczas jej trwania można było odwiedzić pierwszy w Polsce sad z siatkami przeciwgradowymi.
Więcej »
Chciałbym zapoznać Czytelników z zaleceniami dotyczącymi formowania czereśni, opracowanymi dla amerykańskich farmerów przez dr. Lynn Longa z Oregon State University. W kolejnych artykułach zostaną opisane trzy metody prowadzenia drzew, polecane obecnie w amerykańskich sadach towarowych: Steep Leader, Spanish Bush i Vogel Central Leader. Uwzględniają one zarówno amerykańskie tradycje w tym zakresie, jak również najnowsze światowe trendy. Wiele z tych informacji można wykorzystać w polskich sadach, dlatego warto się z nimi zapoznać. Zanim przedstawię dokładnie systemy prowadzenia drzew czereśni, przybliżę podstawowe wiadomości o reakcji drzew czereśni na określone zabiegi. Zrozumienie tych zjawisk jest bardzo pomocne przy wyborze systemu formowania koron.
Więcej »
Zbiór malin kombajnem jest obecnie jedynym sposobem umożliwiającym zwiększenie areału ich uprawy oraz wzrost opłacalności produkcji. Powierzchnia plantacji większości roślin jagodowych — przy braku mechanizacji zbioru — limitowana jest bowiem głównie dostępem siły roboczej. Na zbiór malin przypada aż 2/3 rocznych nakładów robocizny na plantacji. Przyjmuje się, że dla malin prowadzonych przy drutach w okresie zbiorów niezbędne jest zapewnienie siły roboczej w ilości 1250–1400 rbh/ha, co umożliwia uzyskanie średnio 7–8 ton owoców i przeprowadzenie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych. Teoretycznie odpowiada to pracy 7 lub 8 osób zbierających efektywnie owoce 8 godzin dziennie przez 22 dni robocze. W praktyce sprowadza się to do 10–11 godzin przebywania tych osób na polu w trakcie zbiorów.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Czterdziesty drugi Ogólnopolski Zjazd Sadowniczy zorganizowany 27–28 sierpnia przez ISK w Skierniewicach miał przygotować sadowników do przechowywania owoców i ich sprzedaży, zgodnie z normami i wymaganiami UE. Przed rozpoczynającym się sezonem zakładania sadów sporo było także rozmów dotyczących wyboru odmian oraz — co ciekawe — przydatności poszczególnych podkładek dla jabłoni.
Więcej »
Lata 2000–2002 to okres wysokich cen owoców czarnej porzeczki. Ostatni sezon, niestety, nie był już tak dobry. Czy tak niskie notowania powtórzą się w przyszłym roku? Trudno powiedzieć. Decydując się na zakładanie nowych plantacji należy brać pod uwagę nie tylko plenność danej odmiany, ale również przydatność jej owoców do przetwórstwa. Ta ostatnia cecha jest na świecie coraz ważniejsza, na przykład w Szwecji nie płaci się za kilogram porzeczek dostarczonych do przetwórstwa, ale za zawartość w nich ekstraktu. Z kolei tegoroczne ceny owoców agrestu spowodowały ponowne gwałtowne zainteresowanie uprawą tego gatunku. Przedstawione odmiany i przydatność przetwórcza owoców mogą okazać się pomocne w wyborze odmian tych gatunków do zakładania plantacji.
Więcej »
Borówka wysoka jest rośliną długowieczną. Planując jej uprawę należy spełnić podstawowe warunki dotyczące wyboru terenu, doboru odmian oraz racjonalnej pielęgnacji gleby i roślin. Wtedy plantacja borówki wysokiej może przynosić liczące się ekonomicznie korzyści przez 30, a nawet do 50 lat.

Więcej »
Problem zanieczyszczenia i zatykania się systemu nawadniającego w uprawach polowych i pod osłonami znany jest zwłaszcza tym producentom, którzy do nawadniania czy fertygacji (nawożenia połączonego z nawadnianiem) używają wody twardej. Obecne w takiej wodzie jony wapnia i magnezu powodują powstawanie tak zwanej twardości węglanowej (inaczej określanej jako przemijająca), która odpowiada za wytrącanie i osadzanie kamienia wewnątrz instalacji. Wskutek tego następuje stopniowe zmniejszanie się prześwitu rur, węży i innych elementów systemu irygacyjnego.
Więcej »
W ostatnich latach z różnych rejonów kraju do Instytutu Warzywnictwa dochodzi wiele sygnałów o szkodach wyrządzanych przez rolnice prawie we wszystkich gatunkach warzyw. Szkodniki te najczęściej występowały na plantacjach cebuli, porów, marchwi, pietruszki, buraka ćwikłowego, warzyw kapustnych, kukurydzy, grochu, pomidorów, ogórków oraz na uprawach nasiennych. Pod osłonami — w sałatach, pomidorach, ogórkach i papryce. Żerują one głównie nocą od wiosny do późnej jesieni.
Więcej »
W pierwszej części artykułu Autor opisał agrotechniczne metody zwalczania chwastów. Druga część poświęcona jest chemicznej walce z chwastami (red.).
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
10 sierpnia dwa równoległe Dni Otwarte dla producentów pomidorów przy palikach zorganizowała Syngenta Seeds. W okolicach Sandomierza tradycyjnie już spotkanie to miało miejsce w gospodarstwie Stanisława Olszewskiego w Błoniu i zorganizowano je wspólnie z firmą Syngenta Crop Protection oraz Hydro Poland. Ogrodników z Glinek na Dzień Pomidora Syngenta Seeds zaprosiła wspólnie z otwockim oddziałem WODR-u z Warszawy. Prezentacje odmian do uprawy przy palikach przygotowały tam także firmy SVS oraz PHRO Krzeszowice.
Więcej »
Rak bakteryjny (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis = Cmm), mimo iż jest chorobą kwarantannową (z listy A2 — EPPO; dział A — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18.09.2001 r.), w Polsce na pomidorach występuje często i wyrządza duże straty. Papryka uważana była przez długi czas za roślinę nieporażaną przez tego patogena. W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono jednak występowanie raka bakteryjnego w uprawach papryki w obu Amerykach. W tym czasie w Europie nie notowano takich przypadków
w warunkach produkcyjnych. Jednak w bieżącym roku w Polsce, w rejonie Radomia na papryce obserwowano objawy inne niż powodowane przez dotychczas znane choroby tego warzywa.
Więcej »
W tym roku w radomskim "zagłębiu" paprykowym firma De Ruiter Seeds, przy współudziale firm Broste i Kronen-Klasmann, zorganizowała dwa Dni Otwarte. Pierwszy — 10 sierpnia w gospodarstwie Mieczysława Kowalczyka w Potworowie, następny — 24 sierpnia — tradycyjnie już w gospodarstwie Krzysztofa Grzyba Mw Dąbrówce Podłężnej obok Radomia.
Więcej »
W Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach 31 lipca odbyła się, jak co roku, konferencja będąca okazją do podsumowania na półmetku sezonu problemów w dziedzinie ochrony warzyw.
Więcej »
Hodowlę ogórków polowych w PlantiCo Gołębiew prowadzi się od początku lat 90. ubiegłego stulecia. Wtedy też zaprzestano prac nad odmianami szklarniowymi, których hodowlą ponownie zajęto się obecnie, koncentrując się na ogórkach pod osłony nieogrzewane. Odmiany, którymi może pochwalić się Gołębiew, zaprezentowano podczas I Dni Ogórka 29–30 lipca w Kajewie koło Krośniewic, w gospodarstwie Bogdana Wojciechowskiego.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 9/2003) Autorka przedstawiła najważniejsze grupy odmian begonii stale kwitnącej oraz bulwiastej (redakcja).
Więcej »
W poprzednim odcinku Autor przedstawił ogólne informacje na temat poinsecji, ich dobrych odmian oraz początku uprawy (redakcja).
Więcej »
Narcyzy należą do najpopularniejszych ozdobnych roślin cebulowych. Uprawiane są prawie na całym świecie w parkach, ogrodach oraz na kwiat cięty — w polu i pod osłonami. Piękne, o oryginalnej budowie kwiaty, wczesność i obfitość kwitnienia sprawiają, że rośliny te wykorzystuje się do nasadzeń w różnego rodzaju założeniach — sadzone są w grupach na tle trawnika czy też pod krzewami, znoszą bowiem dość dobrze lekkie zacienienie. Szczególnie atrakcyjnie wyglądają na rabatach, na tle ciemnozielonych niskich krzewów iglastych. Połączone w wielobarwne kępy z innymi wiosennymi bylinami stwarzają niepowtarzalne efekty. Niskie odmiany są niezastąpione w ogrodach skalnych. Miłośnicy tych roślin sadzą je w wieloodmianowych kolekcjach w ogrodach przydomowych, działkowych i rekreacyjnych. Narcyzy mają cebule wieloletnie, dlatego też mogą rosnąć na tym samym miejscu przez kilka lat. Najobficiej kwitną zwykle od drugiego do czwartego roku po posadzeniu. Przyspieszanie kwitnienia narcyzów zimą i wczesną wiosną w szklarniach i tunelach ogrzewanych jest uprawą przynoszącą dobre efekty ekonomiczne.
Więcej »
Od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w europejskiej produkcji anturium dominuje odmiana 'Tropical', o szkarłatnoczerwonych pochwach. Swoją popularność kreacja ta zawdzięcza nie tylko barwie "kwiatu", ale także plenności i dużemu udziałowi kwiatostanów najwyższego wyboru. Na giełdach holenderskich sprzedano w 2001 r. prawie 15 milionów kwiatów ciętych 'Tropicalu' (średnia cena — 57 eurocentów). Było to wprawdzie o 4,3% mniej niż w poprzednim roku, ale i tak odmiana ta pokonała kolejną w rankingu 'Midori' (ok. 6,5 mln szt.) o przeszło 100%. Ponadto w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się na aukcjach Kraju Tulipanów odmian anturium nie ma drugiej czerwonej. Udział kreacji o tej barwie pochew wynosi na holenderskim rynku mniej więcej 30%, a drugich w kolejności zielonych — 15%.
Więcej »
Kazimierz Dąbrowski (fot. 1) prowadzi, wraz z żoną Dorotą, gospodarstwo szklarniowe w Dębowcu koło Jasła. Jest to okolica, która — ze względu na jasielską rafinerię — może się wprawdzie kojarzyć z olejem do ogrzewania szklarni, ale one same są widokiem niecodziennym. Gdyby nie państwo Dąbrowscy, w ogóle nie byłoby tam produkcji pod osłonami. Wyróżniają się oni tym bardziej, że gospodarstwo jest nowoczesne, co więcej jeden z jego działów stanowi laboratorium kultur tkankowych, od którego zresztą firma wzięła swą nazwę — Flora in vitro. Od tej specjalności K. Dąbrowski zaczął bowiem samodzielną działalność 17 lat temu. Do dziś dużo się zmieniło i zmieniać się będzie w dalszym ciągu. Jedną z ważniejszych decyzji w ostatnim czasie wydaje się współpraca właściciela z grupą kilku innych polskich ogrodników, mająca na celu wspólny zbyt roślin ozdobnych.
Więcej »