• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 04/2005

Optymalizacja warunków klimatycznych w szklarni polega na utrzymaniu takich parametrów, które zapewnią prawidłowy wzrost i wysoki plon roślin (fot. 1), przy uzasadnionych ekonomicznie nakładach. Jednym z warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin jest utrzymanie fotosyntezy na wysokim i efektywnym poziomie. Przypomnienie podstawowych wiadomości z fizjologii roślin jest tutaj konieczne ze względu na to, że część z programowanych parametrów (wartości granicznych, poprawek czy regulacji pracy urządzeń) związana jest z reakcją roślin na temperaturę, światło, CO2 czy inne czynniki klimatu.

Więcej »
Więcej »
Pierwsze komputery klimatyczne pojawiły się na rynku polskim około 1995 r. Obecnie w Polsce pracuje ponad 50 komputerów klimatycznych Clima 500 (GPK 2000), jeden komputer typu MultiMa (firmy HortiMaX), około 100 komputerów Privy i około 150 komputerów firmy DGT Volmatic. W ubiegłym roku na Międzynarodowych Targach Ogrodniczych Polagra Farm swoja ofertę przedstawiły również nowe firmy.
Więcej »
Utrzymanie właściwych parametrów klimatu w szklarni oraz pracy poszczególnych urządzeń sterowanych przez komputer nie jest proste. Optymalizacja ich pracy jest bardzo ważna, gdyż komputer może na przykład utrzymywać dobrze zadaną temperaturę, jednak nie może zbyt często reagować na drobne zmiany niektórych czynników — jak chociażby siły wiatru czy radiacji. Prowadziłoby to do szybkiego zużycia urządzeń i częstszych awarii niż w układzie prawidłowo sterowanym. W tym artykule przedstawiam krótki opis narzędzi, programów i procedur postępowania, które mogą ułatwić programowanie komputerów klimatycznych.
Więcej »
Przed wyborem komputera klimatycznego warto poznać dokładnie jego możliwości. Nie wszystkie typy umożliwiają podłączenie odpowiedniej liczby urządzeń w szklarni. Niektóre stawiają ograniczenia dotyczące liczby czujników, co może utrudniać zgromadzenie wszystkich danych, które moglibyśmy wykorzystywać do optymalizacji wzrostu roślin. Przeanalizujmy też koszty rozbudowy naszego komputera w przypadku, gdy w przyszłości będziemy chcieli podłączyć do niego nowe szklarnie czy inne obiekty (fot. 1).
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W Poznaniu 3–4 lutego już po raz czterdziesty piąty odbyła się Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin (fot. 1). Dla licznie zgromadzonych słuchaczy (sale były wypełnione po brzegi) przygotowano bogaty program wykładów i sesji posterowych.

Więcej »

Po ubiegłorocznej edycji wydawało się, że berlińskie targi trudno będzie jeszcze powiększyć. Tymczasem znowu – już po raz 13. – pobiły one wcześniejsze rekordy. Powierzchnia wystawowa wzros­ła z 36 000 m2 do 48 000 m2, liczba wystawców – z 1112 do 1355,a zwiedzających z 22 000 do 28 500. W ten sposób Fruit Logistica stała się najważniejszą imprezą w branży owocowo-warzywnej na świecie, a hasła lansowane przez organizatorów – "kogo nie ma w Berlinie, ten nie istnieje na rynku" oraz "dziś na targach, jutro w sklepach" stają się coraz bardziej aktualne. Gdyby podążać za tym tokiem rozumowania, wnioski okazałyby się przygnębiające. Polskie ogrodnictwo – statystycznie jedna z potęg europejskich – ma na unijnym i światowym rynku marginalne znaczenie. Jest to jeszcze smutniejsze, gdy uświadomimy sobie, że trzydniową berlińską wystawę obsługiwało aż 460 dziennikarzy z ponad 30 krajów, którzy swoje opinie przedstawili później w mediach.


Więcej »
Podczas prowadzenia w ostatnich miesiącach w różnych częściach Polski szkoleń z zakresu wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, a także przy okazji współpracy z wieloma organizującymi się i działającymi grupami, przekonałem się, że istnieje pilna potrzeba przybliżenia prawa dotyczącego tego tematu. Postaram się więc przedstawić, jak należy to prawo wykorzystywać w praktyce. W pierwszym artykule z tego cyklu przedstawiam przede wszystkim wykaz obowiązujących aktów prawnych — wspólnotowych oraz krajowych. Nie jest to zapewne zbyt pasjonująca lektura, ale daje wyobrażenie o liczbie przepisów i zagadnieniach, które regulują, oraz pozwoli zainteresowanym łatwiej odszukać dane rozporządzenie czy ustawę.
Więcej »
Więcej »
Przy spadającej opłacalności tradycyjnych upraw ogrodniczych, istotne staje się poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu. Można go osiągać, na przykład z produkcji naturalnych składników dla przemysłu farmaceutycznego oraz kosmetycznego. Za wyborem tego profilu działalności, jako uzupełniającej dla przedsiębiorstw ogrodniczych, przemawia podobieństwo w sposobie uprawy do warzyw czy niektórych krzewów owocowych oraz perspektywy zbytu, jakie daje otwarty rynek krajów UE. Szacuje się bowiem, że obroty produktami tej branży przekraczają we Wspólnocie 70 mld euro.
Więcej »

Zbliża się koniec terminu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. Emeryci i renciści, podobnie jak pozostali podatnicy, powinni rozliczyć ten podatek za poprzedni rok podatkowy do końca kwietnia 2005 r. Poniżej przedstawiam informacje o tym, kogo z podatku rozliczy KRUS, a kto powinien samodzielnie złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, oraz o tym, jakie nastąpiły zmiany w zasadach rozliczenia podatku dochodowego przez organa rentowe.


Więcej »
Więcej »
Ten artykuł jest czwartym z cyklu poświęconego unijnym dotacjom dla gospodarstw i przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolnego (czytaj też HO 11 i 12/2004, 3/2005). Pomoc ta może być przyznana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", który określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004–2006. Jednym z elementów tego planu jest działanie o nazwie "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem". Poniżej omawiam tylko najważniejsze zagadnienia związane z tym działaniem. Szczegóły opublikowano w dokumencie Uzupełnienie SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
Więcej »
Wszyscy, których na początku marca pytałem o stan eksportu jabłek na Wschód, zgodnie twierdzili, że ma się on dobrze. Przebąkiwano również o tym, że zapasy 'Idareda' tu i ówdzie są już na wykończeniu. Zgrzytem w tych optymistycznych ocenach były obawy, że może dojść do zakłóceń w stosunkach handlowych ze Wschodem, a nawet do zupełnego wstrzymania dostaw. Owe niepokoje brały się stąd, że któraś z naszych firm handlujących jabłkami z Rosją wpadła na "doskonały" pomysł. Zakupiła mianowicie partię jabłek w Holandii, przepakowała ją i usiłowała sprzedać jako polskie. Fałszerstwo zostało wykryte i łatwo się domyślić, że reakcja strony rosyjskiej była daleka od zachwytu. Jest to zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego zakazu wwozu holenderskich jabłek na rosyjski obszar celny.
Więcej »
W ostatnich latach w kraju przybyło wiele sadów czereśniowych, zarówno tych na silnie, jak i na słabo rosnących podkładkach.
W niektórych sadach założonych na podkładkach karłowych okazuje się, że — mimo właściwie prowadzonej ochrony przed chorobami i szkodnikami, nowoczesnych metod formowania koron — drzewa nie rosną zadowalająco, a nawet zamierają. Przyczyn tej sytuacji może być kilka, jednak niewielu sadowników wie, że za taką sytuację mogą być odpowiedzialne również niewłaściwe herbicydy.
Więcej »
Czy zaniechanie ochrony chemicznej i powierzenie jej pasożytniczym lub drapieżnym pożytecznym organizmom pozwoli utrzymywać na niskim poziomie liczebność agrofagów? Doświadczenie uczy, że nie, ponieważ sad jest jednogatunkowym zespołem roślinnym, w którym zarówno wyspecjalizowane, jak i polifagiczne organizmy roślinożerne mają pod dostatkiem pokarmu i osiągają nieraz bardzo wysoką liczebność. Może ona osiągnąć jeszcze wyższy poziom, gdy używamy nieselektywnych insektycydów czy akarycydów wyniszczających pożyteczne organizmy. Tak więc nowoczesne spojrzenie na ochronę roślin sadowniczych powinno obejmować docenienie roli organizmów pożytecznych, znajomość ich biologii i efektywności, oraz umiejętność prawidłowej oceny liczebności i zagrożenia ze strony szkodników. Takie podejście, wraz z troską o zdrowie producenta i konsumenta, stanowi podstawę integrowanej ochrony roślin, będącej jednym z elementów integrowanej produkcji owoców.
Więcej »
Po naszym wejściu do Unii wzrosły wymagania dotyczące nie tylko jakości zewnętrznej owoców, ale również nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji aktywnych ś.o.r. Coraz ważniejszy staje się efektywny monitoring i doskonalenie technik opryskiwania. Wiele z tych elementów produkcji określa ustawa o ochronie roślin z 2003 roku, a także wprowadzany pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa system Integrowanej Produkcji.
Więcej »
Więcej »
Brzoskwinie należą do owoców klimakterycznych, a więc po osiągnięciu tak zwanego minimum klimakterycznego gwałtownie przyspieszają tempo procesów życiowych (dojrzewanie), po których szybko następuje przejrzewanie i rozpad. Produkcja etylenu po osiągnięciu minimum klimakterycznego gwałtownie rośnie i uzależniona jest nie tylko od stadium dojrzałości, ale także od temperatury przechowywania.
Więcej »
Przerzedzanie zawiązków owocowych stało się zabiegiem wykonywanym powszechnie przez sadowników, dla których głównym celem jest uzyskanie regularnego plonowania oraz wysokiej jakości owoców. Coroczne plonowanie drzew to zachowanie równowagi fizjologicznej między fazą wegetatywną a generatywną. O jakości jabłek decyduje nie tylko ich wielkość oraz wybarwienie, ale także jędrność, zawartość ekstraktu oraz składników mineralnych wpływających na podatność owoców na choroby grzybowe i fizjologiczne, które mogą występować podczas przechowywania.
Więcej »
Więcej »
Głównym organizatorem i sponsorem Spotkania Sadowniczego w Grójcu 18 lutego br,. które zgromadziło ponad 450 sadowników, była firma BASF Polska. W spotkaniu wzięli udział między innymi Mirosław Maliszewski prezes Związku Sadowników RP, prof. Remigiusz Olszak i doc. dr Anna Bielenin z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz inż. Erwin Mozer doradca sadowniczy znad Jeziora Bodeńskiego.
Więcej »
Więcej »
Program Poprawy Jakości Owoców opracowano na podstawie 4-letnich obserwacji uzyskanych w wielu doświadczeniach polowych przeprowadzonych w różnych miejscach i na różnych gatunkach. Doświadczenia realizowaliśmy we współpracy z najlepszymi specjalistami pracującymi w przodujących placówkach naukowych w Polsce oraz ze służbami doradczymi, dystrybutorami środków ochrony roślin i właścicielami wielu gospodarstw sadowniczych. Dysponując wynikami tych doświadczeń pragniemy szeroko upowszechnić tę wiedzę.
Więcej »
W poprzednim numerze "Hasła Ogrodniczego" Autor przedstawił rejony uprawy tego gatunku na świecie, wymagania termiczne i termin kwitnienia. Podał także informacje o wytrzymałości drzew na mróz oraz charakterystykę odmian. (red.)
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Przed rokiem, w numerze marcowym przedstawiliśmy skonstruowany przez Tadeusza Brzozowskiego z Łobeza k. Drawska Pomorskiego opryskiwacz służący do skutecznego zwalczania szkodników glebowych na plantacjach truskawek. Maszyny i usprawnienia autorstwa Bernarda Kubata (fot. 1) z Polanowa pod Koszalinem zdają egzamin na kilkudziesięciohektarowej plantacji intensywnie prowadzonych truskawek. Większość ze zmodernizowanych maszyn ma już za sobą kilka sezonów, najnowsza — opryskiwacz z belką z pomocniczym strumieniem powietrza w minionym roku pomyślnie zakończył swoją pierwszą kampanię zwalczania szarej pleśni.
Więcej »
Podczas uroczystości 15-lecia Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych (czyt. też HO 3/2005), która na początku lutego odbyła się na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, padło wiele słów podziękowania, zwłaszcza dla prof. E. Makosza wieloletniego prezesa tej organizacji. Spotkanie było także okazją do podsumowania działalności towarzystwa, przedstawienia przez jego członków swoich poglądów, między innymi na temat zmian, jakie należy w najbliższym czasie wprowadzić w gospodarstwach. Sadownicy muszą być świadomi, że najbliższe 2, 3 lata należy wykorzystać na przedsięwzięcia inwestycyjne, gdyż po tym okresie prawdopodobnie opłacalność produkcji może być jeszcze mniejsza. Równocześnie należy sądzić, że osoby uzyskujące plony około 40–50 ton jabłek dobrej jakości z hektara, posiadające stałych odbiorców i dystrybucję, mają szansę utrzymania się na rynku. Poniżej przedstawiam teksty wystąpień części z biorących udział w uroczystości sadowników i szkółkarzy.
Więcej »
W produkcji drzewek jabłoni przeważają podkładki wegetatywne, w produkcji pestkowych i drzewek gruszy ciągle dominują siewki. Wiąże się to głównie z tym, że podkładki gatunków ziarnkowych łatwiej się ukorzeniają niż gatunków pestkowych. Wyjątek stanowi grusza, gdzie na przeszkodzie powszechnego stosowania pigwy jako podkładki wegetatywnej stoi nie problem rozmnażania, ale jej niedostateczna wytrzymałość na mróz. Trudno byłoby w tym miejscu dyskutować o wartości poszczególnych rodzajów podkładek w zależności od sposobu ich rozmnażania. Zarówno jedne i drugie mają swoje wady i zalety oraz różne może być ich przeznaczenie.
Więcej »
Więcej »
W cieplejszych rejonach Polski producenci uprawiający kukurydzę cukrową na rynek warzyw świeżych są zainteresowani uzyskaniem możliwie wczesnego plonu, gdyż gwarantuje to na ogół uzyskanie wyższych cen. W lipcu przed głównym sezonem zbioru kukurydzy cukrowej — przypadającym na sierpień — wczesna cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród konsumentów.
Więcej »
Chrzan należy do roślin o długim okresie wegetacji. Jego uprawa trwa od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Przez tak długi czas może on być atakowany i uszkadzany przez wiele gatunków szkodników. Ochrona przed nimi jest jednym z warunków, które zapewnią roślinom optymalny rozwój oraz uzyskanie wysokiej i dobrej jakości plonu.
Więcej »
Pietruszka korzeniowa jest jednym z podstawowych warzyw przyprawowych powszechnie uprawianych w naszym kraju. Znana jest w Polsce od dawna, jednak jej uprawa nie zawsze kończy się sukcesem. Niepowodzenia w produkcji pietruszki powoduje kilka czynników.

Więcej »
Sałata ma krótki okres wegetacji i jest warzywem, którego częścią jadalną są liście. Te cechy ograniczają możliwości chemicznej ochrony tego gatunku przed chorobami grzybowymi z uwagi na długi okres karencji niektórych środków. Sprawia to, że chemiczna ochrona sałaty w przypadku wysokiego nasilenia chorób bywa mało skuteczna i niebezpieczna dla konsumentów. Istnieje jednak realna szansa ograniczenia ujemnych skutków tego zjawiska przez wprowadzenie do ochrony roślin również środków nowej generacji — naturalnych, pochodzenia roślinnego — oraz biostymulatorów odporności.
Więcej »
W ubiegłym roku dużym zaskoczeniem dla naszych ogrodników i handlowców było rozpoczęcie przez firmę Vegex spod Kalisza eksportu polskich pomidorów na Wyspy Brytyjskie. Można powiedzieć, że było to zaskoczenie podwójne — nie tylko ze względu na kierunek eksportu, ale także ze względu na to, że rozpoczęto u nas uprawę nowych typów odmian (czyt. też HO 8/2004). Okazało się, że udało się spełnić wymagania Brytyjczyków, uchodzących za najwybredniejszych w Europie konsumentów pomidorów. W tym sezonie właścicielka Vegeksu Kinga Legg (fot.) zapowiada zwiększenie tej sprzedaży.
Więcej »
Grupy nie są już w Polsce wielką nowością. Zaczęli sadownicy i szkółkarze, ale powoli i producenci warzyw przekonują się, że współpraca może przynieść więcej korzyści niż działanie w pojedynkę. Aby skutecznie, z konkurencyjną ofertą wejść na rynki europejskie, polscy producenci musieli pokazać, że mogą wytworzyć dużo towaru dobrej jakości. Niektórzy nasi ogrodnicy już teraz — zamiast konkurować z sobą — współpracują. Jedną z takich grup, utworzoną przez producentów pomidorów z okolic Janowa pod Warszawą, jest Vegapol. Prezesem grupy jest Robert Kociszewski (fot. 1), dzięki którego uprzejmości mogłem napisać ten artykuł i być może zachęcić innych ogrodników do tworzenia we własnym środowisku nowych grup producenckich.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Firma Lyovit — zajmująca się między innymi liofilizacją warzyw przyprawowych i ziół — 8 lutego zorganizowała w Kielcach konferencję poświęconą uprawie tej grupy roślin. Zagadnienia związane z ochroną omówił prof. Kazimierz Wiech, a zasady nawożenia przedstawił prof. Włodzimierz Sady z krakowskiej Akademii Rolniczej. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem objęło nasze wydawnictwo.
Więcej »
W Polsce uprawa grochu "na zielono" (fot. 1) zajmuje niecałe 10 tys. ha. Na większą skalę uprawia się go w gospodarstwach wielkotowarowych, głównie na zaopatrzenie zakładów produkujących mrożonki i konserwy (fot. 2), kierowane zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport. Jego uprawa i zbiór są zmechanizowane.
Więcej »
Już 50 lat temu stwierdzono, że selen wchodzi w skład enzymu (oksydazy glutationowej), który zabezpiecza ludzi i zwierzęta przed rozwojem nowotworów. Selen bierze także udział w syntezie hemu — składnika hemoglobiny — i cytochromu oraz łagodzi skutki zatruć metalami ciężkimi: rtęcią, kadmem, ołowiem i miedzią. Przy niedoborze selenu w organizmie stwierdzono większą częstotliwość występowania u ludzi chorób serca, białaczki oraz chorób nowotworowych płuc, piersi, jajników i prostaty. Ostatnio stwierdzono, że wiele chorób wieku starczego również jest powodowane niedoborem tego składnika. Selen znajduje się w różnych pokarmach. Stosunkowo dużo tego pierwiastka (do 6 mg/kg s.m.) zawierają ryby i inne organizmy morskie. Warto również zwiększać zawartość selenu w warzywach i zbożach.
Więcej »
Wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło producentom pomidorów ich eksport. Aby sprostać wymaganiom zachodnich odbiorców, jesteśmy zmuszeni do wprowadzania nowych systemów kontroli jakości towaru. Zmusza to, między innymi, do rezygnacji z wielu chemicznych środków ochrony roślin, do niedawna podstawowych w uprawach pomidorów. Już od kilku lat — w trakcie przygotowania się do akcesji — w Polsce wycofywano z użycia niektóre substancje aktywne, na których miejsce często nie wprowadzano nowych. Stwarza to wiele kłopotów pracownikom zajmującym się ochroną roślin, a zarazem zmusza do szukania nowych rozwiązań. W zakładzie w Ostrołęce, należącym do PGO w Białymstoku od kilku lat testujemy różne biologiczne środki ochrony roślin oraz biostymulatory wzrostu.
Więcej »
IPM, czyli Międzynarodowe Targi Roślin, odbyły się w tym roku w ostatnich dniach stycznia, jak zwykle — w niemieckim Essen. Zgromadziły ponad 1350 wystawców z około 40 krajów. Jak podają organizatorzy targów, większa niż kiedykolwiek w przeszłości była frekwencja wystawców z zagranicy — podkreślano pokaźny udział tych z nowych państw Unii Europejskiej.
Więcej »
W Polsce wrzośce znane są jako rośliny służące przede wszystkim do dekoracji ogrodów. Tymczasem w zachodniej Europie są one uprawiane coraz częściej w doniczkach oraz w innego rodzaju pojemnikach i wykorzystywane do ozdoby wnętrz, zwłaszcza chłodnych, a także tarasów, werand, balkonów oraz grobów. Jako dodatki i tak zwane wypełniacze wchodzą w skład różnych kompozycji kwiatowych, w tym bukietów z kwiatów ciętych. Wrzośce w doniczkach są ulubionymi roślinami Niemców. Przewodzi im piękny wrzosiec delikatny (fot. 1), produkowany tam w liczbie około 60 milionów roślin doniczkowych rocznie (należy więc do czołówki tego typu roślin o ozdobnych kwiatach). Inne gatunki wrzośców produkowane są w doniczkach już w niewielkich ilościach, na przykład wrzosiec czerwony — około 3 mln, wrzosiec popielaty — około 0,5 mln, a kilka pozostałych — w ilościach niemających znaczenia rynkowego. Rośliny wrzośca delikatnego sprzedawane w naszym kraju pochodzą w większości z importu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby nasze zakłady ogrodnicze (szkółkarskie) wyspecjalizowane w produkcji roślin wrzosowatych, w swoim asortymencie uwzględniły także wrzośce w doniczkach.
Więcej »
Wprawdzie w grupie roślin doniczkowych ważniejsze niż nowości odmianowe wydawały się podczas Horti Fair '04 pomysły na ciekawe zaprezentowanie produktów ostatecznym odbiorcom (patrz HO 12/2004 i 2/2005), ale i tak na tych targach zwracały uwagę — jak zwykle liczne — propozycje hodowców. Poniżej opisuję wybrane spośród nowości.
Więcej »
Od czasu, gdy z początkiem lat 90. ubiegłego wieku na Węgrzech nastała gospodarka rynkowa, dokonały się w ogrodnictwie tego kraju charakterystyczne zmiany. W produkcji roślin ozdobnych pod osłonami ton przestały nadawać duże kombinaty i — choć niektóre z nich przetrwały w formie spółek lub spółdzielni — nowoczesność i postęp stały się domeną gospodarstw indywidualnych. Poniżej przedstawiam przykłady dwóch przedsiębiorstw, które sprostały wyzwaniom nowych czasów i wciąż się rozwijają. Zlokalizowane są na południu kraju, gdzie warunki klimatyczne szczególnie sprzyjają produkcji ogrodniczej pod osłonami.
Więcej »

Poniższy tekst zawiera wskazówki dotyczące udanej sprzedaży detalicznej roślin balkonowo-rabatowych.
Informacje te pochodzą od Petera Nicholsona właściciela
Gordale Garden Centre z Burton w Wielkiej Brytanii, zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego (Royal Horticulture Society) na najlepsze centrum ogrodnicze w tym kraju. Wypada dodać, że brytyjskie punkty sprzedaży tego typu pozostają wzorem dla Europejczyków, a właściciele tamtejszych centrów — cenionymi nauczycielami w dziedzinie handlu detalicznego. (red.)

Więcej »
Uprawa tulipanów bywa często zawodna z powodu chorób wirusowych, które stanowią problem nie tylko ze względu na szkodliwość, ale także łatwość, z jaką rośliny te ulegają zakażeniu. Ograniczone są również możliwości zwalczania tych patogenów. Na tulipanach uprawianych w Europie największe straty wywołują wirusy pstrości tulipana oraz nekrozy tytoniu. W ostatnich latach w Japonii pojawiła się nowa choroba tulipana powodowana przez wirus łagodnej pstrej mozaiki tulipana, która z czasem może opanować plantacje w naszych warunkach klimatycznych.
Więcej »
Przędziorki są najgroźniejszymi szkodnikami róż uprawianych pod osłonami. Duża płodność i krótki czas rozwoju tych roztoczy sprawiają, że mogą one powodować silne uszkodzenia roślin. Zwalczanie przędziorków tradycyjnymi metodami staje się coraz trudniejsze oraz mało skuteczne, zwłaszcza latem, kiedy panuje wysoka temperatura i szkodniki te bardzo intensywnie się rozmnażają. Od paru lat kilku producentów z okolic Warszawy (a także w innych częściach kraju) prowadzi integrowaną ochronę w uprawie róż szklarniowych. Z doświadczeń tych wynika, że zwalczanie przędziorka z wykorzystaniem jego wrogów naturalnych jest racjonalną metodą walki z tym szkodnikiem.
Więcej »