• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 05/2005

W warunkach rosnącej konkurencji i wymagań rynku sprzedaż warzyw i owoców sprawia coraz większą trudność. Szczególnego znaczenia nabiera w tej sytuacji sposób przygotowania warzyw i owoców do sprzedaży, w tym odpowiednie ich opakowanie. W Polsce zużycie opakowań jest wciąż niskie i wynosi rocznie 30 kg/osobę, w tym zużycie opakowań z tworzyw sztucznych — 8 kg/osobę. Natomiast w krajach Europy Zachodniej zużycie opakowań wynosi 90 kg/osobę, w tym opakowań z tworzyw sztucznych — 30 kg/osobę.
Więcej »
Technologię opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, zwanych opakowaniami MAP (ang. Modified Atmosphere Packaging), opracowano na początku lat 70. ubiegłego wieku. Szybki jej rozwój nastąpił w latach 90., wraz z postępem badań nad polimerami, z których produkowana jest folia nowej generacji, o selektywnej przepuszczalności dla gazów. Zmodyfikowana atmosfera umożliwia ograniczenie strat jakości warzyw i owoców w czasie obrotu hurtowego i detalicznego.
Więcej »
Na świecie obserwuje się tendencję do coraz częstszego stosowania powłok jadalnych (ang. edible coa­t­ings) służących do pokrywania powierzchni warzyw i owoców. Celem takiego zabiegu jest przede wszystkim zwiększenie trwałości pozbiorczej produktu. Powłoka jadalna spełnia do pewnego stopnia podobną rolę, jak opakowanie foliowe. W Polsce preparaty tego typu są jeszcze rzadko wykorzystywane, ale można się spodziewać, że wprowadzenie ich na szerszą skalę jest kwestią niedalekiej przyszłości.
Więcej »
XI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH oraz V Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO w Kielcach (11–13 marca) były największe z dotychczas zorganizowanych. Tegoroczna powierzchnia wystawiennicza była o 54% większa niż przed rokiem. Szacuje się, że targi odwiedziło 25 000 osób, które mogły zapoznać się z ofertą ponad 300 wystawców z ośmiu krajów. Nowością był zorganizowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Rolnicze pawilon Niemieckiej Techniki Rolniczej, w którym ofertę maszyn dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa prezentowało kilkanaście firm zza naszej zachodniej granicy. AGROTECH jest wystawą typowo rolniczą, ale nie zabrakło na niej także maszyn i środków dla ogrodnictwa.
Więcej »
Więcej »
EUREPGAP jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności, stworzonym dla jej bezpośrednich wytwórców — producentów owoców i warzyw. Został on opracowany przez reprezentantów wszystkich poziomów sektora owocowo-warzywnego i pojawił się w 1996 roku w celu niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa produkcji rolnej oraz ogrodniczej (czytaj też HO 5/2003, 7/2004).
Więcej »
"Rozwój produktu regionalnego oraz tworzenie własnej marki jako szansa rozwoju obszarów wiejskich na terenie Sądecczyzny" były tematem szkolenia zorganizowanego 10 marca w Łącku przez stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa. Ta stworzona przed kilku laty organizacja zrzesza ponad 50 sadowników, którzy chcieliby wspólnie promować, zarówno własne gospodarstwa, jak i region. Ziemia łącka obfituje bowiem w walory turystyczne, które można wykorzystać, aby przyciągnąć gości do gospodarstw sadowniczych. Dodatkową zachętę do zamieszkania w kwaterze agroturystycznej mogłaby stanowić możliwość spróbowania i zakupienia na miejscu owoców, tłoczonych soków (produkuje je na przykład prezes stowarzyszenia Krzysztof Maurer — fot. 1), win, nalewek, suszonych śliwek czy powideł. Możliwości jest więc wiele. Na razie są one jednak niewykorzystane, a turyści odwiedzający ten rejon nie znajdują zbyt dużo powodów, aby zatrzymać się w Łącku na dłużej. Na pytanie, jak zmienić tę sytuację, usiłowano odpowiedzieć podczas szkolenia.
Więcej »
Więcej »
Obywatele Unii Europejskiej przemieszczający się w obrębie Wspólnoty mają zagwarantowaną ochronę ubezpieczeniową, która dotyczy również świadczeń pieniężnych wypłacanych za okres choroby lub macierzyństwa. Czy to oznacza, że rolnik ubezpieczony w Polsce, który wyjechał do innego państwa UE i tam stał się czasowo niezdolny do pracy może liczyć na zasiłek chorobowy? A jeżeli tak, to na jakich zasadach otrzyma to świadczenie i które państwo będzie zobowiązane do jego przyznania?
Więcej »
Podstawą struktury zorganizowanego rynku owoców i warzyw są wstępnie uznane grupy i uznane organizacje producentów oraz ich związki. Umacnianiu pozycji tych podmiotów na rynku służy pomoc ze środków publicznych. Korzystanie z takiego wsparcia wymaga jednak spełniania określonych przepisami warunków. Na co więc muszą zwrócić szczególną uwagę organizujący się producenci?
Więcej »
Co będzie z polskim przetwórstwem warzyw i owoców, zastanawiali się przedstawiciele kilkudziesięciu krajowych zakładów przetwórczych podczas konferencji w Warszawie 11 marca tego roku. Spotkanie pod tytułem "Czynniki kształtujące rentowność, popyt i podaż w branży owocowo-warzywnej" przygotowane zostało — już po raz trzeci — przez chłodnie Real z Siedlec.
Więcej »
Więcej »
Na prośbę różnych krajowych organizacji zawodowych przedstawiam swój pogląd na temat możliwości poprawy sytuacji na naszym rynku owoców miękkich dla przetwórstwa. Jest to trudny i złożony problem. Wymaga różnych rozwiązań przy udziale wielu podmiotów, instytucji, organizacji branżowych, administracji państwowej i samorządów terenowych. Szczególnie ważne i wymagające pilnego określenia są formy współpracy producentów owoców z zakładami przetwórczymi oraz organizowanie grup producentów. Na konkretną pomoc Unii Europejskiej można liczyć tylko po przedstawieniu szczegółowego programu rozwoju naszego sadownictwa na najbliższe 5–10 lat. Niestety, takiego programu nie mamy, mimo propozycji, między innymi, przedstawianych przez mnie od wielu już lat. Chcę podkreślić, że omawiane tutaj propozycje dla poszczególnych grup partnerskich mogą być jednymi z wielu, jakie zostaną opracowane w kraju. Na ich podstawie należałoby przygotować wspólny wniosek, a nie kilka różnych prezentowanych w kraju i za granicą. Kilka sprzecznych lub niedokładnie opracowanych wniosków może bardzo zaszkodzić rozwiązywaniu problemu dotyczącego owoców miękkich — nie uzyskamy konkretnej pomocy, między innymi z Unii Europejskiej. Działajmy zgodnie mając jeden wspólny cel — sprostanie trudnym wyzwaniom i problemom, które czekają nas w najbliższej przyszłości.
Więcej »
Tematem przewodnim XXV Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego w Limanowej (17–18 marca) były nowe odmiany drzew owocowych, których uprawa w najbliższych latach powinna zapewnić opłacalną produkcję. Do Limanowej przyjechali także przedstawiciele zachodnioeuropejskich producentów drzewek owocowych, którzy oferowali nowe odmiany jabłoni, dotąd niedostępne dla krajowych sadowników. W trakcie sympozjum przedstawiono także proste systemy zwalczania parcha jabłoni i omówiono możliwości poprawy sytuacji na rynku owoców miękkich.
Więcej »
Nowoczesne spojrzenie na ochronę roślin sadowniczych powinno obejmować docenienie roli organizmów pożytecznych, znajomość ich biologii i efektywności oraz umiejętność prawidłowej oceny liczebności i zagrożenia ze strony szkodników. Grupy organizmów pożytecznych ograniczających w sadach liczebność zarówno szkodników minujących liście, jak i uszkadzających pąki kwiatowe oraz roztoczy zostały przedstawione w pierwszej części artykułu (HO 4/2005). Poniżej zamieszczam informacje o kolejnych ważnych z ekonomicznego punktu widzenia organizmach pożytecznych.
Więcej »
Nadprodukcja owoców, trudności ze zbytem i rosnąca konkurencja zmuszają sadowników do coraz większej dbałości o jakość produkowanych jabłek. Wynik ekonomiczny gospodarstwa sadowniczego zależy obecnie nie tylko od możliwości wyprodukowania owoców wysokiej jakości, ale przede wszystkim od utrzymania tej jakości podczas długotrwałego przechowywania. Nowoczesne obiekty umożliwiają przechowywanie jabłek przez wiele miesięcy po zbiorze, ale straty powodowane w tym czasie chorobami grzybowymi i fizjologicznymi dodatkowo zwiększają koszty. Należy zatem pamiętać, że jakość i przydatność przechowalnicza jabłek zależy w dużym stopniu od warunków, w jakich wykształcają się owoce. Mają w tym udział warunki pogody i zabiegi agrotechniczne, które wpływają na odżywienie i wielkość owoców oraz ich stan fizjologiczny.
Więcej »
Pierwsze sygnały dotyczące konieczności wprowadzenia znacznych zmian i uzupełnień w strukturze odmianowej polskich sadów śliwowych pojawiły się już na początku lat 90. ub. wieku, zaś gotowe propozycje programowe datują się z połowy tej dekady. Na proces unowocześniania nasadzeń miała niewątpliwie wpływ szarka, która dziesiątkowała tradycyjne sady, złożone przeważnie z odmian wrażliwych na tę chorobę (przede wszystkim z różnych klonów 'Węgierki Zwykłej'). Trzeba było następnych kilku lat, aby opisywane zmiany znalazły odbicie na rynku owoców.
Więcej »
Rejon uprawy jeżyny na świecie pokrywa się z rejonem uprawy maliny, wyłączając miejsca o chłodniejszym klimacie. Najwięcej jeżyny uprawia się w Ameryce Północnej, Chile oraz Nowej Zelandii. Największymi jej europejskimi producentami są Serbia, Rumunia i Bułgaria. Nie ma dokładnych danych dotyczących światowej produkcji owoców tego gatunku. Cenne mogą być informacje o imporcie świeżych owoców jeżyny do UE w latach 2000 i 2001, który wyniósł odpowiednio: 1300 ton i 900 ton, a średnia z lat 1991–2001 to 1800 ton. Natomiast import mrożonych owoców jeżyn do krajów UE w 2001 roku wyniósł 20 900 ton (średnia z lat 1991–2001 to 18 300 ton). W Polsce jeżyna znana jest powszechnie jako dziko rosnąca roślina w zaroślach i lasach. Zwykle są to formy kolczaste, płożące lub częściowo wzniesione. Pozyskiwanie owoców z takich roślin jest ograniczone i dość trudne. Jeżynę uprawia się również w ogrodach przydomowych oraz sporadycznie na plantacjach towarowych (kilkuhektarowe plantacje znajdują się w rejonie Gdańska, Wrocławia, Poznania, Lublina). Podstawowym ograniczeniem w uprawie jest brak odmian odpornych na przemarzanie. Obecnie popyt na owoce jeżyny jest coraz większy, zwłaszcza ze strony importerów, dlatego może warto zająć się towarową uprawą tego gatunku.
Więcej »
Wstąpienie Polski do UE zaowocowało zniesieniem cen wejścia na jabłka i uproszczeniem procedur celnych. Dzięki temu dla wielu krajowych producentów otworzyły się możliwości zwiększenia eksportu na zachodnioeuropejskie rynki. Sprzedaż owoców po opłacalnych cenach najlepiej wykorzystały zorganizowane podmioty, dysponujące dużą masą jednorodnego towaru nowych odmian. Ważne okazało się posiadanie maszyn do sortowania i pakowania owoców. Jedną z takich firm, która w ostatnich miesiącach znacząco zwiększyła sprzedaż owoców do UE, jest grupa producentów Stryjno-Sad z województwa lubelskiego.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Uzyskanie wczesnych wysokich plonów jest możliwe, gdy sadzi się wyrośnięte i rozgałęzione drzewka. Wymagania te spełniają drzewka dwuletnie. Produkcja takiego materiału trwa jednak na ogół o rok dłużej niż jednorocznych okulantów. Muszą one więc być nieco droższe. Powstaje zatem pytanie — czy opłaca się ponieść zwiększone nakłady na lepszy materiał szkółkarski? Na podstawie wyników dwóch doświadczeń, w których porównywano nasadzenia założone z drzewek jednorocznych i dwuletnich, podjęto próbę oszacowania efektów ekonomicznych zastosowania różnego rodzaju materiału.
Więcej »
W SGGW firma Arysta Agro zorganizowała 30 marca spotkanie z pracownikami ośrodków naukowych i doradcami sadowniczymi, na którym podsumowano roczne obserwacje wykorzystywania środków poprawiających jakość owoców (fot.). Według dr. Adama Słowińskiego z tej firmy, preparaty polecane w Programie Poprawy Jakości Owoców używane były w minionym sezonie przez wielu krajowych sadowników, a wpływ tych środków na plon i jakość owoców został pozytywnie oceniony.
Więcej »
Więcej »
Głównym założeniem Programu Poprawy Jakości Owoców (PPJO) jest dopasowanie środków poprawiających jakość do uprawianego gatunku (jabłonie, grusze, truskawki, czereśnie i inne), technologii produkcji, jak również do przebiegu pogody i innych ważnych parametrów.
Więcej »
Więcej »
W ostatnich latach obserwuje się zmiany w produkcji truskawek w Polsce. Powstają duże (ponad 1 ha) plantacje towarowe produkujące zarówno owoce dla przetwórstwa, jak i deserowe. Otwarcie granic i możliwość eksportu na unijne rynki świeżych owoców spowodowały wzrost zainteresowania nowymi odmianami ('Elsanta', 'Honeoye', 'Onebor' = 'Marmolada', 'Salut', 'Elkat', 'Camarosa' i inne). Sadzonki wielu z nich sprowadzane są bezpośrednio przez producentów z zagranicy. Należy jednak pamiętać, że wraz z sadzonkami łatwo rozprzestrzeniają się groźne patogeny, które bardzo trudno zwalczyć. Taką właśnie drogą — z chorymi sadzonkami — zawleczono do Polski Phytophthora cactorum, sprawcę zgnilizny korony truskawki i skórzastej zgnilizny owoców, Colletotrichum acutatum powodującego antraknozę truskawki oraz Phytophthora fragariae odpowiedzialnego za groźną chorobę kwarantannową — czerwoną zgniliznę korzeni truskawki. Zagrożenie ze strony wymienionych patogenów jest tym większe, że występują one w większości krajów europejskich. Dlatego tak ważna jest zdrowotność materiału nasadzeniowego.
Więcej »
Co roku sadownicy produkujący czereśnie obawiają się o swoje zbiory i straty spowodowane pękaniem owoców w czasie deszczu. W warunkach klimatycznych Polski straty plonu z tego powodu u odmian wrażliwych na pękanie mogą być bardzo duże i często decydują o opłacalności produkcji. Jest to poważny problem na całym świecie i od dawna prowadzone są intensywne badania nad wyjaśnieniem przyczyn i mechanizmu pękania owoców czereśni. Chociaż na ten temat ukazało się już bardzo wiele publikacji i opracowań, to nadal istota tego procesu nie jest w pełni zrozumiała, i łatwiej stwierdzać fakty niż je naukowo interpretować. Wiadomo, że stopień spękania czereśni zależy od wielu czynników biologicznych i klimatycznych.
Więcej »
Świdośliwa (Amelanchier sp.) jest gatunkiem uprawianym w Kanadzie i w północnych rejonach USA ze względu na wartościowe owoce. Stosunkowo dobrze przystosowuje się i rośnie w różnych warunkach środowiskowych, z wyjątkiem ekstremalnie suchych i podmokłych stanowisk. Są to krzewy długowieczne, które na plantacjach towarowych mogą rosnąć przez 30 lat i więcej. Zaczynają owocować w 2.–4. roku od posadzenia na miejscu stałym. Na plantacjach 6–8-letnich można z hektara zebrać 8–10 ton owoców. Owoce podobne są do jagód borówki wysokiej, są to jednak małe "jabłuszka", podobne do owoców aronii. Do niedawna gatunek ten występował tylko w stanie dzikim. W ostatnich 25–30 latach nastąpił wzrost zainteresowania uprawą tego gatunku w zachodnich rejonach Kanady. W Kanadzie świdośliwę uprawia się na 2000 do 2500 hektarów plantacji towarowych, a produkcja owoców dochodzi do 8000–10 000 ton rocznie. Zbiór owoców na większych plantacjach odbywa się maszynowo. Najwięcej dochodowych plantacji powstaje w sąsiedztwie dużych miast, gdzie klienci sami zrywają owoce. Ponadto nowe plantacje towarowe zakładane są w sprzyjających warunkach środowiskowych (glebowych) z możliwością nawadniania, które gwarantują wysokie plonowanie krzewów i dobrą jakość owoców.
Więcej »
Od kilkunastu lat obserwuje się wzrost zagrożenia plantacji porzeczki czarnej i czerwonej przez przeziernika porzeczkowca (Synanthedon tipuliformis). Uszkodzenia powodowane są przez gąsienice szkodnika, które drążą korytarze w rdzeniu jednorocznych pędów. Zaatakowane pędy słabo rosną, zasychają i wyłamują się, przez co następuje zdecydowane zmniejszenie plonu. Im więcej zniszczonych pędów, tym straty w plonie są większe. Na wielu plantacjach przeziernik uszkadza 20–50% najmłodszych jednorocznych pędów (niekiedy i lokalnie więcej), na których byłoby najbardziej obfite owocowanie porzeczki czarnej w kolejnych latach. Ponadto zasychające i wyłamujące się pędy utrudniają pracę kombajnu. Źródłem szkodnika na nowych plantacjach mogą być sadzonki pobierane z zasiedlonych przez przeziernika krzewów w matecznikach i szkółkach oraz nalatywanie motyli z pobliskich, zaniedbanych plantacji. Występowanie i przebieg lotu motyli przeziernika najlepiej określić odławiając samce w pułapki feromonowe. Zwalczanie powinno się prowadzić w okresie intensywnego lotu motyli, aby zniszczyć je (przed złożeniem jaj przez samice) oraz wylęgające się gąsienice, zanim wgryzą się do pędów.
Więcej »
W Polsce przez wiele lat uprawiane było kilka odmian pietruszki korzeniowej (Berlińska, Lenka, Cukrowa). W ostatnich latach znacznie wzrosły możliwości wyboru, wprowadzono bowiem wiele nowych odmian. W 2004 roku na liście odmian roślin warzywnych COBORU było ich prawie 20.
Więcej »
Więcej »
13 kwietnia organizatorzy "Lata z pomidorem" — Syngenta Seeds, Syngenta Crop Protection oraz Yara Poland — zaprosili producentów na kolejne szkolenie przed nowym sezonem uprawy. W czasie spotkania ogrodnicy zainteresowani przystąpieniem do tego programu, mającego na celu kontrolę uprawy i zorganizowanie sprzedaży pomidorów wyprodukowanych zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, otrzymali karty uprawy, w których odnotowywane mają być wszystkie zabiegi prowadzone na plantacji, dawki nawozów, itp. (o zasadach tego programu pisaliśmy już w HO 5/2004 oraz w HO 4/2005).
Więcej »
W pierwszej części omówione zostały pchełki oraz śmietka kapuściana — atakujące plantacje na początku sezonu. W drugiej przedstawione są pozostałe szkodniki zagrażające plantacjom chrzanu (red.).
Więcej »
W części I artykułu (HO 4/2005) Autorzy omówili warunki, jakie powinny być spełnione, aby w szklarniowej uprawie pomidorów prowadzić skuteczną ochronę biologiczną. W drugiej części przedstawiają sposób działania biopreparatów, wykorzystywanych między innymi w szklarniach PGO w Białymstoku i Ostrołęce.
Więcej »
Jak wykazują dane Ministerstwa Finansów dotyczące wyników handlu zagranicznego warzywami świeżymi, rok 2004 był dobry dla eksporterów. W 2004 r. wyeksportowano 366,3 tys. ton świeżych warzyw za 119,6 mln USD (96,8 mln euro). Otrzymano za nie o około 24 mln USD więcej niż w 2003 r. Przy eksporcie większości z nich udało się uzyskać wyższe ceny eksportowe.
Więcej »
W ostatnich latach powierzchnia uprawy brokułu w Polsce stale wzrasta. Głównym zainteresowaniem producentów cieszy się jego uprawa na późny zbiór dla przemysłu przetwórczego (mrożonki). Duży jest również udział nasadzeń wczesnych na bezpośrednie zaopatrzenie rynku. W okresie od posadzenia aż do uzyskania róż brokuły mogą być uszkadzane przez kilkanaście gatunków szkodników. W wiosennej uprawie największe szkody wyrządza śmietka kapuściana, a także pchełki, chowacze i paciornica krzyżowianka. Jedynie wczesne odmiany rosnące pod osłonami nie są opanowywane przez szkodniki w początkowym okresie uprawy. W produkcji na późny zbiór istotna jest przede wszystkim ochrona przed mszycami i gąsienicami, chociaż poważne szkody może także wyrządzać śmietka kapuściana.
Więcej »
Brokuły, w przeciwieństwie do kalafiorów, dopiero od kilku lat zaczynają zdobywać popularność na naszych stołach. Łatwiejsza w porównaniu z kalafiorami uprawa powoduje, że produkcja i podaż tego warzywa jest coraz większa. Brokuły po ścięciu róży głównej wytwarzają róże boczne (w niektórych odmianach niemal równocześnie z tworzeniem się róży głównej), co powoduje znaczne przedłużenie okresu plonowania i poprawia dochodowość uprawy tego warzywa. Kariera brokułów w USA rozpoczęła się w 1923 roku. Wówczas emigranci włoscy zaczęli ich uprawę w Kalifornii. Obecnie warzywo to uprawia się na całym świecie. Konsumpcja brokułów w USA i Kanadzie wynosi około 3,5 kg/rok/osobę, z czego 2,5 kg spożywane jest na surowo. W krajach Europy Zachodniej spożycie tego warzywa wynosi około 2,5 kg/rok/osobę. W Polsce jego podaż i konsumpcja jest kilkakrotnie niższa.
Więcej »

Sałata rzymska (Lactua sativa var. longifolia, synonim L. sativa var. romana, angielska nazwa — romaine lettuce, cos lettuce) ze względu na podłużny kształt liści nazwana niegdyś długolistną była prawdopodobnie pierwszą sałatą, jaką sprowadziła do Polski królowa Bona w pierwszej połowie XVI w. Kiedy jednak zawitały do nas także inne sałaty, powoli odeszła w zapomnienie. Ostatnimi czasy — między innymi dzięki mediom — zwiększa się zainteresowanie konsumentów nowinkami kulinarnymi ze świata. Jest to dobra okazja dla ogrodników, pozwalająca zająć się produkcją dotychczas mniej znanych warzyw, których uprawa jest możliwa w naszych warunkach i to przy niezbyt wysokich nakładach.

Więcej »
Więcej »
W maju lub nawet pod koniec kwietnia w handlu pojawiają się — obok innych wczesnych warzyw — rabarbar, szpinak oraz szparagi. Nie są one w Polsce tak powszechne produkowane, jak warzywa podstawowe (np. kapusta czy cebula), ale można za nie uzyskać stosunkowo wysokie ceny, zwłaszcza w handlu hurtowym. Rabarbar, szparagi i szpinak spożywa się nie tylko w stanie świeżym, ale są też cennym surowcem dla przemysłu przetwórczego. Niewielkie ilości tych warzyw eksportujemy w postaci świeżej, mrożonej lub konserwowanej. Wciąż są to jednak ilości zbyt małe, jak na duże możliwości importowe chłonnego rynku europejskiego, zwłaszcza niemieckiego.
Więcej »
Więcej »
Wśród roślin drobnocebulowych reprodukowanych w Holandii szafirki (Muscari sp. — fot. 1) zajmują pierwsze miejsce. Areał ich uprawy w 2004 roku wynosił ponad 194 ha i w stosunku do roku 2000 wzrósł o 23%. Największe są plantacje szafirka armeńskiego (fot. 2) — M. armeniacum (127 ha). W ostatnich latach znacznie rozwinięto produkcję szafirka Auchera — M. aucheri (fot. 3) — odmiany 'Blue Magic' (22 ha) i szafirka szerokolistnego (fot. 4) —M. latifolium (11 ha). Ważną pozycję zajmuje także biała odmiana (fot. 5) szafirka groniastego — M. botryoides 'Album' (7,3 ha). Wszystkie wymienione gatunki i odmiany nadają się nie tylko do sadzenia w parkach oraz ogrodach, ale także są przyspieszane zimą i wczesną wiosną (uprawa na kwiaty cięte oraz w pojemnikach). W Polsce szafirki zasługują na większe rozpowszechnienie zarówno w uprawie polowej, jak i pod osłonami. Dają bowiem wysokie plony cebul przybyszowych, a pędzenie w szklarni trwa tylko 2–3 tygodni.
Więcej »
W I części artykułu, zamieszczonej w "Haśle Ogrodniczym" 4/2005, Autor przedstawił najczęściej spotykane w uprawie doniczkowej gatunki i odmiany wrzośca (Erica sp.), z których najpopularniejszy jest wrzosiec delikatny (E. gracilis) — red.
Więcej »
Więcej »
W I części relacji, która ukazała się w poprzednim numerze "Hasła", opisałam udział polskich wystawców w tegorocznych międzynarodowych targach IPM oraz nowości cyklamenowe. Tym razem — kolejne ciekawostki odmianowe, jakie zwracały uwagę w Essen.
Więcej »

Ostatnia, wiosenna edycja targów Flormart/Miflor, które odbywają się dwa razy do roku (luty i wrzesień) w Padwie, zgromadziła na powierzchni 14 000 m2 350 wystawców z 15 krajów. Zwiedzających było około 18 tysięcy. Wśród nich znalazło się ponad 40 specjalnych gości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym grupa importerów (lub potencjalnych kupców włoskich produktów) z Polski. Zwłaszcza dla tych delegatów przeznaczono specjalny kącik biznesowy — wydzieloną 300-metrową powierzchnię w jednym z czterech targowych pawilonów, na której prezentowali swoją ofertę włoscy wystawcy szczególnie zainteresowani lokowaniem produktów na rynkach takich, jak nasz.

Więcej »

Gałązkowe odmiany chryzantem o małych koszyczkach kwiatowych, średnicy 2–5 cm, cieszą się rosnącym zainteresowaniem florystów (czyt. też HO 11 i 12/2002). Służą bowiem jako cenne dodatki do kompozycji. Oferta firm zajmujących się sprzedażą sadzonek chryzantem z grupy Santini (nazwa obejmuje wszystkie odmiany o miniaturowych kwiatostanach, do uprawy na kwiaty cięte) z roku na rok jest coraz większa.
Odmiany te charakteryzują się nie tylko bogactwem barw kwiatów, ale i krótką reakcją fotoperiodyczną oraz dają możliwość uzyskania większego plonu z metra kwadratowego plantacji niż typowe odmiany gałązkowe. Nadają się do uprawy zarówno w szklarniach, jak i w tunelach foliowych. Produkcja ta może trwać zaledwie 2,5 miesiąca w okresie wiosenno-letnim, dzięki skróceniu fazy wegetatywnej z zalecanych 4 do 2 tygodni.

Więcej »
Produkcja tak zwanych materiałów wyjściowych — czyli rozsad, ukorzenionych sadzonek czy innych młodych roślin, przeznaczonych do dalszej uprawy — to szczególnie wymagająca specjalność. Często jest domeną hodowców, którzy koncentrują się na tworzeniu nowych odmian, ale by lokować je na rynku, uruchamiają dział firmy zajmujący się sprzedażą młodych roślin. Równie popularny jest inny model — producenci materiałów wyjściowych są bliskimi współpracownikami hodowców, którzy poświęcają się tylko swojej podstawowej działalności. Tak, czy owak, w obu dziedzinach prym na rynku roślin ozdobnych wiodą Holendrzy, którzy z roku na rok eksportują coraz więcej rozsad, sadzonek, itd. W ostatnich latach wyraźna stała się też inna tendencja: plantacje mateczne większości popularnych gatunków balkonowych i doniczkowych z reguły znajdują się w ciepłych krajach (głównie w Afryce i Ameryce Południowej), skąd do Europy przesyła się nieukorzenione sadzonki. Tu — w dobrze wyposażonych, nowoczesnych obiektach — odbywa się ukorzenianie i spedycja towaru.
Więcej »