• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 06/2005

Podstawowe wymagania dotyczące pakowania owoców i warzyw to: zabezpieczenie zapakowanych produktów przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami oraz ubytkami w czasie transportu, dostosowanie do wymagań logistycznych wynikających z przewidywanego sposobu ich dystrybucji i sprzedaży oraz promowanie zapakowanych produktów. Ważne jest także właściwe oznakowanie opakowań. Na polskich ogrodniczych rynkach hurtowych coraz więcej uwagi zwraca się obecnie na unifikację opakowań. Dobór opakowań zależeć powinien od rodzaju owoców lub warzyw, a także od systemu sprzedaży oraz sposobu dystrybucji produktów, a także od wymagań nabywców, dotyczących np. pojemności opakowań. Duże znaczenie mają wymagania stawiane przez importerów oraz wymagania związane ze stosowaniem paletowych jednostek ładunkowych.
Więcej »
Zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji rynku świeżych owoców i warzyw, za jakość towaru odpowiada dysponent produktu, czyli osoba fizyczna lub prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wprowadza te towary do obrotu, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, transportu, przygotowania produktu do sprzedaży, to jest pakowania i znakowania oraz sprzedaży. W myśl tych przepisów na każdym opakowaniu zawierającym świeże owoce i warzywa należy umieścić informacje niewprowadzające w błąd konsumenta co do tożsamości, rodzaju produktu, jego właściwości, ilości, pochodzenia, sposobu produkcji oraz nieprzypisujące produktom cech, których te nie posiadają. Informacje dotyczące produktu powinny znajdować się bezpośrednio na opakowaniu lub etykiecie, trwale do niego przytwierdzone.
Więcej »
W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania wykorzystaniem opakowań tekturowych w rolno-spożywczym segmencie rynku oraz idące w ślad za tym rosnące wymagania klientów. Jakość i funkcjonalność opakowań to w chwili obecnej często podstawowe elementy, które decydują o rynkowym sukcesie bądź porażce oferowanego produktu.
Więcej »
Zakup profesjonalnej maszyny do pakowania owoców lub warzyw powinien być ściśle powiązany z wielkością produkcji i koniecznością dostarczania dużych ilości jednolicie zapakowanych produktów. Według wyliczeń specjalistów, w automaty pakująco-ważące warto inwestować, jeśli firma musi dziennie zapakować średnio 5 ton produktów.
Więcej »
Wzrastające wymagania związane z ochroną środowiska oraz konieczność zapewnienia optymalnych warunków w ogrzewanym obiekcie skłaniają ogrodników do szukania rozwiązań, które poprawią efekty produkcyjne i przyczynią się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. Jedną z takich możliwości jest zastąpienie kotłowni opalanej węglem lub miałem węglowym zasilaną olejem opałowym (mazut C1, C3). Dodatkową przesłanką mobilizującą do takiej zamiany jest obecnie dostęp do środków pomocowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w produkcji roślin pod osłonami. Czy rzeczywiście warto taką zmianę przeprowadzić?
Więcej »
Więcej »
W Polsce mamy obecnie dostęp do środków pomocowych UE na dofinansowanie inwestycji w produkcji roślin pod osłonami. Skorzystanie z tego źródła finansowania wymaga wielu rzetelnych opracowań techniczno-ekonomicznych uzasadniających realność przedsięwzięcia inwestycyjnego. W naszych warunkach klimatycznych im mniej wydamy na ogrzewanie upraw szklarniowych, tym szybciej uzyskamy zwrot nakładów inwestycyjnych. Dlatego nie należy obawiać się zwiększonych nakładów inwestycyjnych na oszczędne źródło ciepła — należy obawiać się, że zainwestowane środki finansowe nie zapewnią uzyskania ciepła przy najmniejszych z możliwych kosztach.
Więcej »
Niedawno upłynął rok od przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Wtedy nadzieje mieszały się z wątpliwościami. Obawy nie ominęły również ogrodników. Dziś, z perspektywy czasu, można rzec, że wątpliwości i nadzieje zastąpione zostały konkretnymi pytaniami i działaniem. Kilka z nich dotyczy ochrony roślin i powtarza się jeszcze dość często: "Czy liczba środków ochrony roślin na polskim rynku w najbliższym czasie radykalnie się zmniejszy?" "Jaki środki zostaną wycofane?" "W jakich rodzajach upraw nastąpią w tym względzie największe zmiany?"
Więcej »
Rozmowa ze Stefanem Rogulskim wiceprezesem Dolnośląskiego
Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu
Więcej »
Najwyraźniejszym zjawiskiem w I kwartale 2005 r. był spadek cen cebuli. Pod koniec kwartału zaczęły rosnąć notowania innych gatunków warzyw oraz jabłek deserowych. Ceny nie dorównały jednak w większości — i tak niskim — notowaniom ubiegłorocznym z tego samego okresu. Dla przykładu, w spółdzielniach ogrodniczych cena cebuli w marcu stanowiła zaledwie 23% cen ubiegłorocznych, a w zakładach przetwórczych — 14%.
Więcej »
Podsumowanie roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz próby prognozowania sytuacji w rolnictwie były tematem konferencji zorganizowanej w Warszawie 18 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozmawiano nie tylko o stanie ekonomicznym polskiej wsi, ale także o przemianach socjologicznych jej mieszkańców.
Więcej »
Duża podaż owoców (zbiory w 2004 r. były wyższe o 5,3% niż w 2003 r.) oraz warzyw (zbiory wyższe o 11,2%) w Polsce i w Europie sprzyjała niskim cenom. W I kwartale 2005 r. wysyłaliśmy za granicę jabłka oraz gruszki. Najwyższe ceny uzyskali producenci 'Lukasówki', a w przypadku jabłek — owoców odmian najchętniej kupowanych w krajach starej UE ('Golden Delicious', 'Gala', Jonagoldy) oraz owoców czerwonych ('Idared', 'Gloster' i 'Alwa') eksportowanych do Rosji i innych krajów WNP. Ceny wszystkich warzyw przeznaczonych na eksport były w I kwartale 2005 roku niższe niż rok wcześniej.
Więcej »
Przeznaczeniem renty szkoleniowej jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie przekwalifikowanie się i uzyskanie takich kwalifikacji, które przy jej stanie zdrowia pozwolą na inne zatrudnienie. Nie sposób obecnie ocenić, czy renta szkoleniowa będzie w systemie ubezpieczenia społecznego rolników świadczeniem powszechnym. Jej przyznanie zależy bowiem od wielu czynników. Nie wystarczy orzeczenie o celowości przekwalifikowania osoby niezdolnej do pracy w gospodarstwie rolnym do innego zawodu oraz chęć samego ubezpieczonego. Osoba ubezpieczona w KRUS musi mieć również zapewnioną możliwość przekwalifikowania do innego zawodu.
Więcej »
W Dzienniku Ustaw nr 15, z bieżącego roku, poz. 124 zostało opublikowane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Więcej »
Spełnianie wymagań wstępnego uznania, a następnie uznania, ma z założenia prowadzić do umożliwienia grupie czy organizacji producentów korzystania z pomocy przewidzianej dla tych organizacji w unijnym prawie. Potwierdzeniem prawa do pomocy jest stosowna decyzja wojewody właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
Więcej »
Więcej »
rozmowa z Czesławem Siekierskim, polskim deputowanym do parlamentu UE
Więcej »
W Sandomierzu 12 i 13 kwietnia dyskutowali polscy producenci koncentratów oraz soków owocowych. W drugim dniu, w konferencji pod tytułem "Sandomierskie spotkanie sokowników", zorganizowanej przez firmę BEGEROW uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele producentów — dostawców surowców dla zakładów przetwórczych. Głównym tematem rozmów w tej części spotkania była sytuacja branży przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce na tle uwarunkowań międzynarodowych.
Więcej »
Skąd jest bliżej do Sankt Petersburga i Kaliningradu? Z Ameryki Południowej czy z Trójmiasta? Pytanie jest absurdalne tylko pozornie. Przeciwnie, ma sporo sensu, skoro Chile czy Argentyna mogły w kwietniu "podrzucić" na rynek rosyjski parę statków jabłek, nam natomiast ta sztuka jeszcze się nie udała — ani w czasach przyjaźni polsko-radzieckiej, ani obecnie — w epoce "prawem i lewem". Mimo że jabłka z Ameryki Południowej mają na rosyjskim rynku opinię plastikowych" (bardziej do patrzenia niż do jedzenia), to cenowo są porównywalne z naszymi i skutecznie psują polski handel. I będą psuły dalej, jeśli nadal tak "sprawnie" będziemy "wykorzystywać" nasze walory logistyczne i geograficzne.
Więcej »
Przymrozki wiosenne są przyczyną bardzo poważnych strat w gospodarstwach sadowniczych. Wytrzymałość roślin na przymrozki jest nie tylko cechą gatunkową czy nawet odmianową, ale zależy także od fazy rozwojowej (stopnia rozwoju pąków kwiatowych), a także kondycji roślin. Najbardziej wrażliwe są kwiatostany od fazy różowego (czy białego) pąka aż do końca kwitnienia. W tym okresie temperatury od –2°C do –4°C mogą być przyczyną utraty, odpowiednio, od 10% do 90% kwiatów jabłoni.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Wiele gatunków roślin wykształciło mechanizmy chroniące je przed uszkodzeniami z powodu mrozów w okresie wczesnowiosennym, w postaci różnych mechanicznych barier, specyficznych białek lub substancji o właściwościach antyutleniających do ochrony przed indukowanymi niską temperaturą wolnymi rodnikami. Skuteczność tych mechanizmów ochronnych jest jednak ograniczona i, jeśli temperatura spadnie poniżej poziomu krytycznego, dochodzi do uszkodzenia rośliny.
Więcej »
Nasłonecznienie w obrębie koron zmienia się w zależności od gęstości sadzenia drzew, stosunku odległości drzew w rzędzie do odległości między rzędami, wysokości, rozpiętości, kształtu i zagęszczenia koron, siły wzrostu drzew oraz od kierunku rozmieszczenia rzędów. Z nasłonecznieniem drzew związane są ściśle dwa pojęcia: intercepcja i dystrybucja światła. Intercepcją nazywamy tę część światła słonecznego, która zostaje pochłonięta przez liście drzew i może być wykorzystana w procesie fotosyntezy. Natomiast dystrybucja światła to rozkład nasłonecznienia w obrębie korony.
Więcej »
W drugiej połowie sezonu wegetacyjnego intensywność występowania szkodników z reguły znacznie się zmniejsza. Niektóre gatunki wytworzyły już stadia spoczynkowe, których dalszy rozwój rozpocznie się dopiero w następnym roku. Nie znaczy to jednak, że możemy zupełnie zaniechać monitorowania sadów i plantacji, gdyż i w tym okresie drzewom i krzewom owocowym zagraża kilka ważnych gatunków roślinożerców, które mogą spowodować istotne szkody.
Więcej »
Owoce te zajmują czwartą pozycję na naszym rynku po jabłkach, wiśniach i śliwkach. W latach 1997–2004 produkowaliśmy rocznie 58 000–92 000 ton gruszek, przy czym trudno się dopatrzyć tendencji wzrostowej.
Więcej »
Więcej »
W ostatnich latach w sadach i na plantacjach roślin jagodowych w różnych rejonach kraju obserwowano objawy chorób, których sprawcami są mało znane w Polsce wirusy, fitoplazmy i wiroidy. Ich występowanie często związane jest ze sprowadzaniem porażonego materiału szkółkarskiego z krajów, w których od wielu lat patogeny te stanowią poważny problem w uprawach sadowniczych.
Więcej »
Więcej »
W ostatnich latach wielu producentów dopytuje się o możliwość uprawy orzecha włoskiego, co prawdopodobnie spowodowane jest spadkiem opłacalności produkcji wielu dotąd uprawianych w kraju gatunków sadowniczych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zakładaniem sadu orzechowego są dopłaty z Unii Europejskiej, które przez najbliższe 2 lata wynosić będą około 120 euro do hektara, niezależnie od gęstości nasadzeń i innych dopłat.
Więcej »
Więcej »
Prace badawcze dotyczące ochrony czereśni przed pękaniem prowadzone są w dwóch zasadniczych kierunkach. W pierwszym, wykorzystując wiedzę fizjologiczną, próbuje się zwiększyć naturalną odporność owoców na pękanie poprzez opryskiwanie różnymi preparatami. W drugim, buduje się różnego typu konstrukcje (zadaszenia) chroniące owoce przed kroplami deszczu.
Więcej »
Odbywająca się 12 kwietnia w Skierniewicach Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa zgromadziła liczną rzeszę producentów owoców tego gatunku. Organizatorzy zadbali także o firmy oferujące środki produkcji, wstęp był bezpłatny, a zainteresowani mogli nabyć interesujące materiały konferencyjne za 20 zł. W wystąpieniu otwierającym konferencję dyrektor ISK prof. dr hab. Danuta Goszczyńska stwierdziła, że sytuacja, w jakiej znalazło się wielu krajowych producentów truskawek, nie napawa optymizmem. Polska z produkcją około 200 000 ton truskawek zajmuje 2. miejsce w Europie. Niestety, większość tej produkcji to surowiec dla przetwórstwa (prawie 100 000 ton mrożonych truskawek eksportujemy do UE), a ceny oferowane przez zakłady przetwórcze co roku spadają. W tej sytuacji konieczna jest intensyfikacja produkcji, integrowanie się producentów, zwiększenie nasadzeń odmian deserowych i wprowadzenie zasad IP. Polscy plantatorzy muszą się także liczyć ze stale rosnącą konkurencją ze strony Chin i Maroka, które dostarczają coraz więcej truskawek na rynek UE po bardzo niskich cenach.
Więcej »

Są to pierwiastki o gęstości powyżej 4,5 g/cm3, występujące naturalnie w skorupie ziemskiej. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych (na przykład miedź, cynk), inne — jak kadm czy ołów — są zbyteczne lub ich funkcja biologiczna nie jest jeszcze poznana. W przypadku zbyt dużego nagromadzenia w organizmie człowieka metale ciężkie mogą przyczynić się do wystąpienia wielu chorób, w tym nowotworów.


Więcej »

Sezon handlowy na rynku ziemniaków wczesnych w Polsce rozpoczyna się stosunkowo późno, zwykle na przełomie pierwszej i drugiej dekady czerwca. Powodzenie uprawy ziemniaków na wczesny zbiór zależy nie od wczesności sadzenia, ale od temperatury gleby i powietrza na początku okresu wegetacji. Najlepsze warunki wzrostu i rozwoju roślin są wówczas, gdy już na początku kwietnia gleba jest ogrzana do 5–6°C, średnia temperatura powietrza w maju wynosi powyżej 14°C, a w czerwcu 17°C. Bardzo korzystne dla produkcji ziemniaków wczesnych warunki termiczne występują średnio co 3 lata. Jednocześnie co 4–6 lat występują bardzo chłodne maje z temperaturą poniżej 10°C, które opóźniają termin zbioru ziemniaków bardzo wczesnych.

Więcej »
Popularność uprawy buraka ćwikłowego w Polsce wynika z możliwości jego wielostronnego wykorzystania i właściwości odżywczych. Obecna w nim betanina uważana jest za czynnik zapobiegający nowotworom. Ostatnio udało się wyhodować odmiany o podwyższonej zawartości betaniny, na przykład Chrobry, Nochowski czy Patryk.
Więcej »
W Piotrkowie Trybunalskim i jego okolicach popularna jest uprawa nowalijek. W gospodarstwie prowadzonym przez Małgorzatę i Andrzeja Lesiakowskich (fot. 1) już od 18 lat prowadzona jest uprawa rzodkiewki pod osłonami. Tunele foliowe (widoczne po zachodniej stronie "gierkówki"), które zajmują u nich powierzchnię około 1,5 ha, wiosną w całości obsiane są rzodkiewką. Latem rosną w nich ogórki partenokarpne lub pomidory, jesienią — na części powierzchni ponownie uprawiana jest rzodkiewka.
Więcej »
Więcej »
W początkowym okresie wegetacji większość warzyw kapustnych jest atakowana głównie przez pchełki, chowacze, śmietkę kapuścianą i paciornicę krzyżowiankę, a później przez wciornastki, mszycę kapuścianą i kilka gatunków gąsienic (fot. 1–6). Silna presja szkodników zmusza do częstego prowadzenia zabiegów ochronnych. Są one stosowane profilaktycznie (do zaprawiania nasion lub rozsady) oraz interwencyjnie — głównie poprzez okresowe opryskiwanie lub podlewanie roślin.
Więcej »
W Piotrkowie Trybunalskim od kilku lat prowadzi działalność Piotrkowska Spółdzielnia Producentów Ogrodniczo-Rolnych. Jej dyrektorem jest Kamil Krasoń (fot.). Oferta handlowa obejmuje pełną gamę warzyw — od popularnie uprawianych w tym rejonie nowalijek po warzywa polowe. O tym, że taka forma współpracy się sprawdza, świadczyć może duży wzrost sprzedaży notowany przez spółdzielnię w minionym sezonie.
Więcej »
W ostatnich latach coraz więcej ogrodników, zwłaszcza tych prowadzących uprawę na dużych powierzchniach, zleca produkcję rozsady specjalistycznym firmom. Aby młodym roślinom zapewnić odpowiednie warunki wzrostu, konieczne jest między innymi precyzyjne sterowanie klimatem, instalacją nawadniającą i dozującą pożywkę czy możliwość doświetlania.
O tym, jak wygląda masowa produkcja w "fabryce rozsady" i jakie możliwości daje wykorzystanie niektórych rozwiązań technicznych, można przekonać się odwiedzając szklarnie Gospodarstwa Ogrodniczego Krasoń w Piaskach niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego — jedne z najnowocześniejszych obiektów w kraju.
Więcej »
Tegoroczna wiosna rozpoczęła się późno i gwałtownie. Szybko ruszyła wegetacja i rozpoczęto nasadzenia wielu ciepłolubnych roślin pod osłonami.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Jednymi z najgroźniejszych szkodników upraw ogórków i pomidorów pod osłonami są przędziorek chmielowiec i przędziorek szklarniowiec. Szkodniki te jako jedne z pierwszych zasiedlają plantację — wychodzą z kryjówek, w których przechodziły okres spoczynku już kilka dni po posadzeniu rozsady. Przy wczesnym pojawieniu się przędziorków duże szanse na skuteczne ich zwalczenie daje wykorzystanie pożytecznego roztocza — dobroczynka szklarniowego (Phytoseiulus persimilis).
Więcej »
Producentom uprawiającym pomidory w wełnie mineralnej wiele problemów sprawia sterowanie wzrostem i rozwojem roślin. Zachowanie równowagi (fot. 1) między cechami wegetatywnymi a generatywnymi roślin decyduje często o powodzeniu całej uprawy.
Więcej »
W poprzedniej części artykułu, którą opublikowaliśmy w "Haśle Ogrodniczym" 5/2005 Autorka przedstawiła najważniejsze gatunki szafirka wykorzystywane w towarowej produkcji ogrodniczej oraz opisała zasady uprawy tych roślin w polu (red.).
Więcej »
W Norwegii, gdzie bardzo dobrze rozwinięta jest produkcja ogrodnicza, zwłaszcza szklarniowa (czyt. HO 8/2004), w ciągu czterech zimowych miesięcy — od grudnia do końca marca — produkuje się 62 mln kwiatów tulipanów. Największym ich producentem nie tylko w samej Norwegii, ale w całej Skandynawii, jest J 2004/2005 zebrano 23,5 mln kwiatów tulipanów.
Więcej »

W pierwszej części artykułu, zamieszczonej w "Haśle Ogrodniczym" 5/2005, przedstawione zostały trzy holenderskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją materiałów wyjściowych do produkcji kwiatów ciętych lub hodowlą tej grupy roślin. Tym razem — przykład gospodarstwa specjalizującego się w roślinach doniczkowych.


Więcej »
Ostatnio coraz częściej uprawia się rośliny balkonowo-rabatowe o ozdobnych liściach. Na rynek wróciły więc i stały się na nowo bardzo popularne kocanki włochate (Helichrysum petiolare), o pokrytych włoskami owalno-okrągłych liściach (fot. 1).
Więcej »
Więcej »
Rynek roślin ozdobnych rządzi się — jak żaden inny w branży rolniczej — prawami mody. Odmiany pożądane w jednym roku mogą zupełnie stracić znaczenie w latach następnych. Zachodni hodowcy co sezon wprowadzają więc na rynek wiele nowych kreacji tych roślin. Według danych Wspólnotowego Biura Odmian Roślin (CPVO), w 2003 roku do unijnej Księgi wyłącznego prawa wpisano 1082 nowe odmiany roślin ozdobnych. Dla porównania: nowych odmian roślin rolniczych trafiło do niej 533, a warzywnych — 167. Te statystyki mówią same za siebie i pokazują, jak wiele robi się w Europie dla uzyskania nowych odmian roślin ozdobnych.
Więcej »