• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/1999

ZRÓŻNICOWANIE CEN NA RYNKACH HURTOWYCH I W SPÓŁDZIELNIACH OGRODNICZYCH

W gospodarce rynkowej jedną z ważniejszych umiejętności jest wybór kanałów dystrybucji przynoszących największe korzyści. W warunkach polskiego rynku owoców i warzyw będącego w fazie ponownej organizacji, roztrzygnięcie tego problemu nie jest sprawą łatwą dla przeciętnego uczestnika. Ważną, ale nie jedyną, wskazówką mogącą ułatwić ten wybór może być osiągany w alternatywnych kanałach dystrybucji poziom cen.
Ciekawych obserwacji w tym względzie dostarcza analiza poziomu cen na rynkach hurtowych oraz w spółdzielniach ogrodniczych. Tabele 1 i 2 prezentują te dane z rejonów działania czterech rynków hurtowych: Rzeszowa, Łodzi, Warszawy i Poznania. Wynika z nich, że poza nielicznymi wyjątkami, rynki hurtowe zapewniają producentom znacznie wyższe ceny produktów rolnych. Wahania cen warzyw na poszczególnych rynkach i w analizowanych latach były zróżnicowane. Najmniejsze występowały na rynku cebuli. Przeciętne hurtowe ceny cebuli na wyżej wymienionych rynkach, z wyjątkiem Warszawy, w obu analizowanych latach były od 8 do 18% wyższe niż w spółdzielniach. Wyjątek stanowiła Spółdzielnia Ogrodnicza z rejonu Warszawy (Piaseczno), w której ceny skupu były od 2 do 8% wyższe od tych z rynku hurtowego. Większe zróżnicowanie występowało w przypadku białej kapusty, marchwi i buraków. W przypadku tych warzyw różnica między cenami hurtowymi i skupu sięgała od 3 do 79% — przy wyraźnym wzroście przewagi hurtowych na wszystkich rynkach sięgającej od 20 do 75% — w 1998 roku. Bardziej złożona sytuacja utrzymywała się na rynku ziemniaków, ogórków, pomidorów i papryki. W przypadku ziemniaków w analizowanych latach, z wyjątkiem Poznania w 1997 roku, przeciętne ceny hurtowe były wyższe o 8 do 59%. Wyjątek stanowiła spółdzielnia działająca w obrębie rynku hurtowego w Poznaniu (Kościan, Leszno), która w 1997 r. płaciła o 12% więcej niż rynek hurtowy. Ogórki w 1998 roku były droższe na rynkach hurtowych niż w spółdzielniach do 58% (Łódź). Niewielkie zróżnicowanie na korzyść cen hurtowych (w granicach 12–14%) utrzymywało się w 1997 roku na rynkach w Łodzi i w Poznaniu. Wyjątek stanowił tu rynek rzeszowski w 1997 r., na którym ceny w jednym tylko miesiącu (maju) były o 41% niższe od tych w skupie spółdzielczym. Podobne, jak w przypadku ogórków, zróżnicowanie (o 12–14%) cen hurtowych i skupu utrzymywało się w 1997 roku na rynku pomidorów w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. W 1998 r. hurtowe ceny pomidorów były wyższe od notowanych w skupie w Rzeszowie (15%) i Poznaniu (27%), przy niewielkiej różnicy (3%) w Łodzi i Warszawie. Znacznie większe niż w przypadku pomidorów i ogórków różnice między porównywanymi cenami utrzymywały się na rynku papryki oraz owoców. Generalnie, poza nielicznymi wyjątkami — wiśnie (Łódź 1998 rok) i czereśnie (Warszawa 1997 rok) — ceny owoców na rynkach hurtowych były znacznie wyższe od cen skupu w spółdzielniach ogrodniczych.
W związku z realizowanym rządowym programem rozwoju rynków hurtowych należy w najbliższym czasie liczyć się z utrzymaniem tych tendencji i wzrostem znaczenia rynków hurtowych w kształtowaniu poziomu cen w Polsce.

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU CEN HURTOWYCH I SKUPU OWOCÓW I WARZYW W 1997 ROKU W REGIONACH DZIAŁANIA RYNKÓW HURTOWYCH NA PODSTAWIE ŚREDNICH MIESIĘCZNYCH CEN W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH W ZŁ/KG. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ i Działu marketingu WGRO SA w Poznaniu
ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU CEN HURTOWYCH I SKUPU OWOCÓW I WARZYW W 1998 ROKU W REGIONACH DZIAŁANIA RYNKÓW HURTOWYCH NA PODSTAWIE ŚREDNICH MIESIĘCZNYCH CEN W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH W ZŁ/KG. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ i Działu marketingu WGRO SA w Poznaniu


Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza SA, Dział Marketingu