• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2004

GODNE UWAGI ODMIANY RÓŻ SZKLARNIOWYCH (cz. I)

W poprzednim, podobnym artykule, w którym zawarem przegld polecanych w 2000 roku odmian ró do uprawy pod osonami (HO 10/2000) pisaem, e w Polsce produkcja tych rolin odbywa sić przewanie od wiosny do paędziernika. Ponadto zdecydowanie dominowa wówczas na naszym rynku towar z importu (ok. 75% oferowanych kwiatów cićtych). Od tego czasu zaszy zasadnicze zmiany. Powstao kilka duych, a nawet bardzo duych, plantacji szklarniowych ró, jak w Eko-Florze we Wocawku, u braci Ptaszków na Lubelszczyęnie, u J. Wilczewskiego na Biaostocczyęnie. Coraz powszechniejsza jest te uprawa caoroczna z dowietlaniem. Tak wićc produkcja krajowa zmienia sić na korzy i sdzć, i ta tendencja sić utrzyma, a zarazem powierzchnia upraw bćdzie sić powićksza. Tym bardziej, e zaczćy sić normalizowa sprawy opat licencyjnych za chronione odmiany.

Trudny wybór

W związku z obfitością nowości odmianowych nie­ła­two wybrać te najwłaściwsze. Zwłaszcza, że wiele re­kla­mo­wa­nych jest jako "rewelacyjne". Tymczasem zdarza się, że pojawiająca się wiosną na giełdach nowa odmiana już latem tego samego roku okazuje się niewypałem, a jesie­nią cał­kiem się o niej zapomina. Taka sytuacja, choć ko­rzyst­na dla hodowców, jest bardzo trudna dla pro­du­cen­tów kwia­tów, którzy często — po roku, dwóch — są zmuszeni wyrzucać krzewy z plantacji i inwestować w nowe na­sa­dze­nia. Czołówka odmian zmienia się przy tym szybko — stare, które wciąż są w masowej pro­duk­cji i liczą się na giełdach, należą do wyjątków (takim jest 'Fris­co', wprowadzona na rynek w 1989 roku). Poniżej przed­sta­wiam, w porządku alfabetycznym, pierwszą gru­pę krea­cji, które pojawiły się w ciągu ostatnich 3 lat i zo­sta­ły do­b­-rze przyjęte na naszym rynku albo wydają się obie­cu­ją­ce (pozostałe znajdą się w części II).

Odmiany

'Aqua' (Schreurs*) — miała premierę w 2000 r., a już w 2002 r. trafiła do pierwszej piętnastki najlepiej się sprze­da­ją­cych na giełdach holenderskich róż wiel­ko­kwia­to­wych. Zarazem jest najwyżej tam notowaną różowo kwitnącą odmianą z tej grupy. Wy­róż­nia się ładnymi kwiatami w ciemnoróżowym odcieniu (fot. 1) i brakiem kolców na pędach. Jej plenność wynosi 180–200 kwiatów/m2/rok, trwałość kwiatów cię­tych — 10–12 dni, a długość pędów — 60–80 cm.


Fot. 1. 'Aqua'

'Bi Purple' (Preesman) — dwubarwna odmiana o du­żych, pachnących kwia­tach lila-różowych (fot. 2), dłu­gich pę­dach (60–80 cm) z małą liczbą kolców. Plenność określana jest na 240–260 kwiatów/m2/rok, a trwałość kwiatów ciętych ma wynosić 12–14 dni.


Fot. 2. 'Bi Purple'

'Black Baccara' (Meilland) — od­-miana z roku 2000, o kwiatach średniej wielkości, czerwonopurpurowych (fot. 3). Jest to najciekawsza z ciemnoczerwonych od­mian róż, o pięknych liściach.


Fot. 3. 'Black Baccara'

'Bonanza' (Kordes) — wprowadzony na rynek w 2002 r. sport odmiany 'Sioux', która dała kilka mutantów. Ma łososiowobrzoskwiniowe kwiaty średniej wielkości (fot. 4), o dobrej trwałości po ścięciu (18 dni). Pędy są sto­sun­ko­wo krótkie (60 cm). Odmiana plenna — ma dawać 200–300 kwiatów/m2 /rok.


Fot. 4. 'Bonanza'

'Chelsea' (Interplant) — kreacja wprowadzona na ry­nek w 2000 r., która nie zdobyła u nas takiej popularnoś­ci, na jaką zasługuje. Ma średniej wielkości pomarań­czowe kwiaty ładnie się rozwijające (fot. 5), o 14–16-dnio­wej trwałości, daje plon 250–300 kwiatów/m2/rok.


Fot. 5. 'Chelsea'

'Dolce Vita' (Lex) — odmiana ta, z 2001 roku, szyb­ko zrobiła międzynarodową karierę, podoba się także w Polsce. Duże dwubarwne kwiaty (biało-ciem­no­ró­żo­we, fot. 6), które mają po 60 płatków i osadzone są na dłu­gich pę­dach (70–100 cm). W 2002 r. osiągały najwyższe u róż ceny aukcyjne — przeciętnie 0,98 eu­ro/kwiat. Plon tej odmiany wynosi 160 kwiatów/m2/rok.


Fot. 6. 'Dolce Vita'

'Duett' (Kordes) — odmiana z 2000 r., o bardzo wy­peł­nio­nych biało-różowych kwiatach (z intensywnie ró­żo­wym środkiem — fot. 7), które mają 14-dniową trwa­łość. Długość kwiatów ciętych wynosi 55 cm, zbiera się ich rocznie 180–250 z metra kwadratowego.


Fot. 7. 'Duett'

'El Toro' (Olij) — ta nowość 2002 roku okazała się strzałem w dziesiątkę. Kwiaty są średniej wielkości. Pod względem barwy (fot. 8), która jest trwała, przypominają — kiedyś królującą na rynku — odmianę 'Mercedes', ale mają bardziej ścięte pąki. 'El Toro' wyróżnia się plen­no­ścią (240–280 kwiatów/m2/rok), ma dość krótkie pędy (40–70 cm). Trwałość kwiatów po ścięciu wynosi 12–14 dni.


Fot. 8. 'El Toro'

'Forever' (Olij) — kolejna czerwona kreacja, o trwa­łych kwiatach (14 dni), dłuższych niż poprzednia pędach (60–90 cm), ale mniejszej plenności (160–180 kwiatów/m2/rok). Wydawało się, że ma szansę zastąpić 'Red Ber­lin', która króluje w różanych rankingach pod względem wielkości aukcyjnego obrotu w Holandii. 'Forever' ma bowiem mniejsze wymagania świetlne i jest zdrowsza niż 'Red Berlin', ale odcień jej kwiatów jest bledszy (fot. 9).


Fot. 9. 'Forever'

'Ilios' (Schreurs) — wprowadzona na rynek w 2000 roku, a już dwa lata później znajdująca się w pierwszej piętnastce najlepiej się sprzedających w Holandii róż wiel­ko­kwia­to­wych. Ma ciekawe kwiaty, żółte z zie­lon­ka­wym odcieniem na zewnętrznej powierzchni płatków, ładnie się rozwijające (fot. 10). Pędy długości 60–90 cm po­zba­wio­ne są kolców, trwałość kwiatów ciętych wynosi 10–12 dni, a plenność — 180–200 kwiatów/m2/rok.


Fot. 10. 'Ilios'

'Jade' (Tantau) — wprowadzona na rynek w 2000 r. zielonokremowa, drobnokwiatowa kreacja
(fot. 11), o trwa­łych kwiatach po ścięciu (14 dni), dużej plenności (240–300 kwiatów/m2/rok) i pędach długości 40–60 cm. Od 2002 r. traci jednak popularność na holenderskich gieł­dach.


Fot. 11. 'Jade'

'Kronos' (Tantau) — jedna z lepszych żółtych kre­acji (fot. 12), o długich pędach (80–110 cm), 12–14-dnio­wej trwałości kwiatów ciętych, dająca plon 180–200 kwia­tów/m2/rok. Odmiana ta dobrze się sprzedawała w 2002 i 2003 r.


Fot. 12. 'Kronos'