• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2002

CZAS NA EUREPGAP

W ostatniej dekadzie rządy oraz sieci handlowe wielu krajów na Zachodzie stworzyły różne systemy certyfikacji oraz zabezpieczeń mających gwarantować konsumentom, że kupowane przez nich warzywa i owoce są bezpieczne dla zdrowia. Chociaż większość z tych systemów opierała się na podobnych założeniach, różne były jednak kryteria certyfikacji. Dochodziło więc do sytuacji, w których producent holenderski musiał skompletować odmienne dokumenty dla odbiorców produktów w poszczególnych krajach czy nawet sieciach handlowych.
Historia
Dla rozwiązania tego problemu europejscy handlowcy, z inicjatywy przedstawicieli dużych sieci handlowych, stworzyli podstawy ogólnoświatowego programu integracji standardów produkcji oraz gotowych towarów ogrodniczych, znanego obecnie jako EUREPGAP. Jego początki sięgają 1997 roku, kiedy Grupa Robocza Europejskich Handlowców Świeżymi Produktami Ogrodniczymi (Euro-Retailer Produce Working Group – EUREP), postanowiła wytyczyć wspólne wymagania dla świeżych owoców i warzyw poprzez stworzenie dla nich kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (Good Agricultural Practice protocol). Kodeks EUREPGAP dla Świeżych Owoców i Warzyw ("EUREPGAP Protocol for Fresh Fruits and Vegetables") został sformułowany przez przedstawicieli europejskiego sektora ogrodniczego przy współudziale organizacji producenckich spoza kontynentu. Wymagania konieczne do uzyskania certyfikatu wybrano, między innymi, na podstawie wyników próbnych doświadczeń polowych. Obecnie obowiązującą wersję kodeksu przyjęto po trwających trzy lata konsultacjach z producentami oraz handlowcami. Oprócz spotkań roboczych, corocznie odbywają się też konferencje EUREPGAP. Na ostatniej z nich (we włoskiej Bolonii) pojawili się już uczestnicy z 25 państw. Na początku istnienia organizacji EUREP za jej sekretariat służyła siedziba doświadczalno naukowego instytutu handlu przemysłu spożywczego (EHI – EuroHandelsinstitut e.V.) w Kolonii w Niemczech. W styczniu 2001 roku powołano do życia organ decyzyjny EUREP – Radę i Komitet do spraw Technicznych oraz Normalizacyjnych (Council and a Technical and Standard Committee). W marcu 2001 roku powstało osobne przedsiębiorstwo FOODPLUS GmbH, które zajęło się wyłącznie obsługą grupy roboczej EUREP.

Stworzyć ramy
Kodeks EUREPGAP określa ogólne wymagania, które muszą spełniać oferowane świeże warzywa i owoce. Wszystkie te wymogi nie są jednak sztywne, gdyż uwzględniają różne systemy produkcji, zależne od położenia geograficznego gospodarstwa wytwórcy. Nie można bowiem ustalić jednakowych procedur, na przykład dla producentów marchwi z Francji i Tajlandii. Można jednak wymagać, aby obydwaj stosowali zasady Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP). Według Kristiana Möllera, menedżera FOODPLUS, oraz sekretariatu EUREP, nowy kodeks nie stwarza kolejnych norm oraz zasad praktyki rolniczej, ale ujednolica i łączy te, które obecnie obowiązują w różnych krajach. Określa standardy produkcji oraz towarów, akceptowane przez hiper- i supermarkety, chociaż w wielu przypadkach normy producentów (ale i niektórych sieci) mogą być bardziej rygorystyczne. Do organizacji należy obecnie ponad 440 członków z 22 krajów. W tej grupie znalazły się, między innymi, największe sieci handlowe (głównie z Wielkiej Brytanii oraz Holandii), 60 międzynarodowych dostawców (głównie dużych grup producenckich oraz holenderskich giełd). Dodatkowo 38 podmiotów ma status członków stowarzyszonych, są to głównie jednostki zajmujące się przyznawaniem certyfikatów EUREPGAP oraz dostawcy środków produkcji (podłoży ogrodniczych i środków ochrony roślin).

Zachód się śpieszy
Większość producentów współpracujących z sieciami supermarketów na Zachodzie już obecnie spełnia wymagania EUREPGAP - uprawia rośliny metodami integrowanymi, stosuje zintegrowany system ich ochrony oraz przestrzega zasad dobrej praktyki rolniczej. Aby uzyskać certyfikat EUREPGAP powinni więc jedynie zgromadzić wymagane dokumenty, przekazać je podmiotom kontrolującym EUREP oraz poddać gospodarstwo corocznej kontroli (oprócz zapowiedzianych, zdarzają się też niespodziewane). Wiąże się to oczywiście z kosztami (opłaty za dojazd kontrolera, za badanie i ocenę dokumentów). Przedstawicielstwa EUREP, które posiadają uprawnienia do wydawania certyfikatów znajdują się obecnie w już w 25 państwach na 5 kontynentach. Producenci spoza Unii Europejskiej poddają się certyfikacji, gdyż obawiają się, że w przyszłości w unijnych sklepach będzie można sprzedawać wyłącznie produkty spożywcze spełniające wymagania określone przez EUREP. Wymagania takie sprecyzowano obecnie jedynie dla świeżych owoców i warzyw oraz częściowo dla kwiatów ciętych (EUREPGAP Flower Protocol). W przyszłości planowane są podobne rozwiązania dla mięsa, mleka oraz ryb.

WYMAGANIA KODEKSU EUREPGAP DLA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓWNa podstawie informacji z FOODPLUS GmbH