• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 01/2002

W pierwszej części artykułu dotyczącego zasad wypłaty emerytury i renty inwalidzkiej rolniczej Autorka przedstawiła, między innymi, terminy i formy wypłaty tych świadczeń. Poniżej opisuje sytuacje, w których może dojść do zawieszenia oraz wstrzymania świadczeń rolniczych, przedstawia, kiedy i jakie należności mogą być z nich potrącane, oraz jakie warunki należy spełnić, aby wznowić wypłatę — red.
Więcej »
Opodatkowanie gospodarstw rolnych regulują dwie ustawy. Grunty opodatkowane są podatkiem rolnym (wg ustawy o podatku rolnym), natomiast budynki mieszkalne podatkiem od nieruchomości (wg ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), z wyłączeniem sytuacji, kiedy gmina skorzysta z możliwości zwolnienia z niego. Według ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod zasiewami oraz pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy.
Więcej »
Izraelscy naukowcy opracowali urządzenie, które pozwala zwiększyć uzyskiwane plony przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody przez rośliny. Pomysł — jak twierdzą jego twórcy — jest taki, by zgodnie z zapotrzebowaniem rośliny podać odpowiednią ilość wody we właściwym czasie.
Więcej »
Więcej »
Niemieckie ministerstwo rolnictwa planuje, że produkcja ekologiczna znacznie wzrośnie i zamiast dotychczasowych 3% w 2010 roku stanowić będzie 20% ogólnej produkcji rolniczej (choć zdaniem niemieckiego związku rolników rządowe plany są zbyt optymistyczne). Aby zachęcić producentów do rozwijania tego typu produkcji, na początku września ubiegłego roku w Berlinie ministerstwo rolnictwa przedstawiło jednolity znak dla ekologicznie wytwarzanych towarów, łatwo rozpoznawalny dla konsumentów.
Więcej »
W listopadzie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa (COBRO) opublikował broszurę na temat spożycia produktów ogrodniczych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Zmiany w strukturze konsumpcji owoców w naszym kraju są specjalistom dobrze znane.
Więcej »
W cyklu artykułów opublikowanych w poprzednich numerach "Hasła Ogrodniczego" (5–9/2001) starałem się przybliżyć organizowanie i funkcjonowanie grupy producentów jako sposobu na lepsze działanie pojedynczego gospodarstwa na rynku. Obecnie chcę wskazać na fakt, że, w większości, małe grupy producentów owoców i warzyw często nie są w stanie skutecznie realizować wszystkich celów zapisanych w statutach.
Więcej »
Cebula należy do najważniejszych gatunków warzyw w Polsce, ze względu na wielkość produkcji i znaczenie w eksporcie. Niestety, charakterystyczny dla tego segmentu rynku brak stabilności (wynikający z przyczyn przyrodniczych i ekonomicznych) grozi utratą pozycji polskiej cebuli nie tylko na rynkach zewnętrznych, ale i na wewnętrznym. Wahania wielkości zbiorów i jakości cebuli decydują o dużej zmienności cen tego warzywa, zarówno skupu, jak i hurtowych. Sytuację dodatkowo pogarsza brak sprawnego systemu informacji rynkowej oraz skutecznych narzędzi interwencji. W rezultacie producenci mający słabe rozeznanie sytuacji na rynku sami przyczyniają się do pogłębienia wahań cen wynikających z czynnika przyrodniczego. Odzwierciedleniem tych tendencji są notowania na rynkach hurtowych (wykres).
Więcej »
W nowym centrum kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie, 12–13 grudnia zgromadziło się ponad 400 osób na IV Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej. Jak podkreślali wszyscy uczestnicy, głównie dzięki osobistemu zaangażowaniu w jej organizację prof. dr hab. Eberharda Makosza, grudniowe lubelskie spotkania na stałe wpisały się do kalendarza jako jedyne w Polsce forum, na którym spotyka się środowisko ogrodnicze z całego kraju. W tym roku na temat obrad i dyskusji wybrano marketing w ogrodnictwie. Jak zwykle do Lublina przyjechali naukowcy, przedstawiciele rynków hurtowych, agencji rządowych oraz goście z zagranicy (z Austrii, Białorusi, Litwy, Słowacji). Większość zaproszonych członków rządu, urzędników Kancelarii Prezydenta oraz parlamentarzystów także w tym roku nie znalazła czasu dla ogrodników.
Więcej »
17 listopada 2001 roku w Belsku Dużym koło Grójca izraelska firma Makhteshim Agan zorganizowała informacyjne spotkanie poświęcone ochronie sadów przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Jej prezes Michael Reiss poinformował zgromadzonych o rozwoju badań nad nowymi formami oraz gotowymi mieszankami środków chemicznych.
Więcej »
...zebrali się 30 listopada 2001 roku na spotkaniu zorganizowanym przez otwocki oddział warszawskiego WODR-u. W rejonie Wilgi sadownicy mają wiele nowych, intensywnych sadów. Mogą poszczycić się również dużą liczbą chłodni, niestety, wciąż brakuje tych z KA lub ULO pozwalających długo przetrzymywać owoce z zachowaniem wysokich parametrów handlowych.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Te tematy omawiano na siódmej konferencji cebulowej w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach (15.11.2000 r.). Miniony sezon był dla producentów tego warzywa ekonomicznie korzystny (po kilku "chudych" latach, w których opłacalność produkcji była niska). Wielkość produkcji cebuli w Europie zmalała we wszystkich krajach. Jedynie w Holandii uzyskano duże (choć jak wszędzie nie najlepszej jakości) plony.
Więcej »
Więcej »
24 października ubiegłego roku w Kłecku k. Gniezna Zrzeszenie Producentów Upraw Ogrodniczych POLANIE zorganizowało Święto Ogórka. Było ono okazją do dyskusji na temat działalności zrzeszenia powstałego w 1999 r. i pokazania, że w obecnych trudnych warunkach produkcja ogrodnicza może być opłacalna.
Więcej »
Roczna sprzedaż detaliczna roślin ozdobnych wynosiła ostatnio w Niemczech 12,5–13 mld marek (około 23,25–24,20 mld zł). Żaden inny kraj naszego kontynentu nie może się pochwalić takimi wynikami. Jednak większa część tej kwoty pochodzi ze zbytu towarów z importu, którego wartość, według cen producenta, osiągnęła w 2000 roku 3,1 mld DM* (produkcji krajowej — 2,5 mld DM).
Więcej »