• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2002

PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW W 2002 r.

Przedstawiamy coroczną analizę kosztów, które będą musieli w tym roku ponieść producenci najważniejszych warzyw i owoców uprawianych w naszym kraju. Poniższe informacje przygotowano w Samodzielnej Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dane z lat poprzednich zamieściliśmy w "Haśle Ogrodniczym" 3, 4/99, 9//2000 oraz 4/2001 (red.).
Szacunki (tabela 1) oparto na przewidywanych cenach środków produkcji oraz innych nakładach ponoszonych w lepszych niż przeciętne gospodarstwach towarowych (wykorzystano materiały zebrane u producentów prowadzących rachunkowość dla potrzeb IERiGŻ). Prognozy uwzględniają dwa poziomy kosztów — niższe i wyższe (tabela 1). Do kosztów produkcji zaliczono: nakłady materiałowe (przede wszystkim nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin), eksploatację, naprawy i konserwację maszyn, podatki, składki na KRUS i inne obciążenia finansowe, a także amortyzację środków trwałych. Na podstawie danych GUS założono, że w 2002 roku opłata za godzinę pracy własnej wyniesie 8,0 zł (w 2001 r. — 7,6 zł). W kosztach produkcji nie uwzględniono natomiast oprocentowania wartości własnych środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w produkcję.

TABELA 1. KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW OWOCÓW I WARZYW POLOWYCH W 2001 ROKU* ORAZ PROGNOZA TYCH KOSZTÓW W 2002 r.


Ceny płacone producentom na podstawie przedstawionych szacunków będą pokrywały tylko koszty produkcji warzyw i owoców, amortyzację środków trwałych oraz pracę własną (na średnim poziomie krajowym). Przyjęty wskaźnik opłacalności informuje, czy produkcja była opłacalna (powyżej 100%), czy też nie (poniżej 100%). Przedstawiamy także dane GUS, podsumowujące zbiory owoców i warzyw w Polsce w ostatnich latach (tabela 2 i 3).

FOT. ZBIORY WARZYW W POLSCE
TABELA 3. ZBIORY OWOCÓW W POLSCEMgr Jan Świetlik jest pracownikiem Samodzielnej Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie