• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/2003

SAPARD — KROK PO KROKU CZ. I

Producenci, którzy chcieliby skorzystać z pomocy przedakcesyjnej na modernizację i restrukturyzację gospodarstwa w ramach programu Sapard, mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Przed wizytą należy jednak najpierw przeanalizować produkcję w swoim gospodarstwie i zaplanować potrzeby inwestycyjne na najbliższy okres. Aby to ułatwić postaramy się prześledzić "drogę do Sapardu" na konkretnym przykładzie gospodarstwa Jana Kowalskiego.
Jan Kowalski ma 27 hektarów. Na 8 ha produkuje jabłka (około 170 ton rocznie), na 0,5 ha gruszki (ok. 10 ton), 14 ha przeznacza pod zboża, 2 ha pod kapustę, a resztę areału zajmują łąki i pastwiska. Gospodarstwo wyposażone jest w niezbędne maszyny (ciągniki: Ursus C-330 i Ursus 3512, stary opryskiwacz Ślęza oraz podstawowe maszyny do uprawy pola). 70% sadu jest nawadniane. W gospodarstwie znajdują się dwie chłodnie o łącznej pojemności 250 ton.

Potrzeby inwestycyjne
W analizowanym gospodarstwie są one bardzo duże. Należałoby wymienić stary opryskiwacz na nowy, sadowniczy. Taki zakup powoduje bowiem poprawę jakości owoców. Jeśli posiadane ciągniki są zużyte, a rozstaw ich kół nie pasuje do upraw sadowniczych, można ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowego ciągnika sadowniczego dostosowanego do technologii panującej w gospodarstwie. Można rozszerzyć produkcję sadowniczą poprzez założenie kwater z nowymi odmianami — poszukiwanymi przez odbiorców lub pozwalającymi lepiej wykorzystać istniejące chłodnie. Na koszty założenia nowej plantacji składają się ceny drzewek, konstrukcji podporowych, instalacji nawadniających oraz ogrodzenia. Jan Kowalski mógłby również zrezygnować z uprawy zbóż i poszerzyć produkcję warzyw, kupując niezbędne maszyny do ich sadzenia, pielęgnacji i zbioru. Inna możliwość to założenie sadu z drzew pestkowych, na których owoce jest obecnie spore zapotrzebowanie.

Po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb gospodarstwa bierzemy pod uwagę te inwestycje, które chcielibyśmy przeprowadzić w pierwszej kolejności, i które będą najłatwiejsze oraz najszybsze do rozliczenia. Czas realizacji jest bowiem bardzo istotny przy korzystaniu z kredytu pomostowego — im szybciej odzyska się zainwestowane pieniądze, tym mniejszy będzie jego koszt. Warto pamiętać, iż w ramach programu Sapard można kupować wyłącznie maszyny i urządzenia wyprodukowane w Unii Europejskiej lub w krajach kandydujących. Przy zakupach oraz inwestycjach budowlanych, których koszty przekraczają 10 000 euro, do kompletu dokumentów należy — zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych — dołączyć co najmniej 3 oferty. Obecnie do kosztów kwalifikowanych wlicza się również podatek VAT (pod warunkiem, że rolnik nie ma możliwości jego odzyskania). Jest to bardzo korzystne przy zakupie urządzeń chłodniczych, inwestycjach budowlanych, zakładaniu plantacji sadowniczych i instalacji konstrukcji podporowych w sadzie, gdyż VAT nie jest wtedy dodatkowym kosztem rolnika.


Kompletowanie załączników
Po ustaleniu zakresu inwestycji i zebraniu potrzebnych ofert można rozpocząć kompletowanie niezbędnych dokumentów. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy możemy ubiegać się o dotację i spełniamy warunki:
 • wiek do 50 lat;
 • aktualne ubezpieczenie KRUS i niezaleganie ze składkami;
 • kwalifikacje rolnicze (wykształcenie rolnicze średnie lub wyższe, wykształcenie rolnicze na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i co najmniej 3-letni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa, wykształcenie nierolnicze średnie lub wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa, wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 10-letni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa).

Samodzielne prowadzenie gospodarstwa dokumentuje się okresem opłacania składek w KRUS lub zaświadczeniem z Urzędu Gminy. Po przeanalizowaniu swoich kwalifikacji i stwierdzeniu, że spełnia się warunki do ubiegania o środki z programu SAPARD można już zbierać załączniki. W pierwszej kolejności należy postarać się o te, które będą potrzebne do wykonania planu przedsięwzięcia — akty notarialne, umowy dzierżawy gruntów oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa (zgodne z aktami notarialnymi). Następnie konieczna będzie polisa ubezpieczeniowa budynków i OC. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, czy dane o wymiarach budynków na polisie ubezpieczeniowej są zgodne z rzeczywistymi, gdyż często pojawiają się rozbieżności.

Te podstawowe dokumenty wraz z ofertami należy przedstawić w ODR doradcy, który będzie wykonywał plan przedsięwzięcia. Rolnik w tym czasie może zbierać pozostałe załączniki:
 • notarialny odpis dowodu tożsamości;
 • odpis świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z płatnościami (ważne 1 miesiąc);
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z płatnościami (ważne 1 miesiąc);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami (ważne 1 miesiąc);
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych;
 • zaświadczenie potwierdzające otwarcie w banku odrębnego rachunku bankowego dla potrzeb związanych z programem Sapard;
 • potwierdzenie posiadania środków na realizację przedsięwzięcia (wyciąg z konta bankowego lub promesa kredytu, jeżeli wnioskodawca korzysta z kredytu pomostowego);
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeżeli zainteresowany ją prowadzi;
 • umowy na zbyt produkcji, jeżeli istnieją stali odbiorcy artykułów z gospodarstwa (w przypadku braku umów należy sporządzić plan marketingowy z opisem ilości sprzedawanych produktów, okresów ich sprzedaży, rynków zbytu oraz głównych odbiorców);
 • opinie i pozwolenia — w przypadku inwestycji budowlanych (prawomocne pozwolenie na budowę, rozbudowę, modernizację i rekonstrukcję budynku, dokumentację funkcjonalno-przestrzenną budynków w przypadku obiektów już istniejących, projekt budowlany, zgoda właściciela obiektu — w przypadku dzierżawy — na realizację inwestycji oraz inne zaświadczenia i opinie, o ile są wymagane polskim prawem).

Mgr Alina Lisowska jest koordynatorem działu ekonomiki i rozwoju wsi Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Modliszewice, Oddział w Sandomierzu