• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/2003

SAPARD KROK PO KROKU CZ. III - WNIOSEK O DOTACJĘ

W poprzednich częściach cyklu artykułów na temat Sapardu Autorka przedstawiła ogólne informacje o tym programie, załączniki, które należy zebrać, oraz sposób sporządzania biznesplanu. Poniżej przybliża ostatni z etapów ubiegania się o pomoc z Sapardu, czyli wypełnienie wniosku (red.).
Plan marketingowy
Po skompletowaniu dokumentów i wykonaniu biznesplanu musimy stworzyć plan marketingowy. Powinien on zawierać informacje na temat oferowanych przez gospodarstwo produktów, ich odbiorców oraz miejsca sprzedaży, a także uzyskiwanej ceny i rodzajów opakowań jednostkowych. W planie należy też wskazać osoby zajmujące się sprzedażą oraz poinformować o sposobie promowania produktów. Plan musi wykazać możliwości sprzedaży planowanych do wyprodukowania towarów. Jeżeli gospodarstwo posiada umowy na zbyt na okres zawarty w planie, nie ma obowiązku wykonywania planu marketingowego. Przystępujemy wtedy od razu do wypełnienia wniosku. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się już w biznesplanie oraz w zgromadzonych załącznikach.

Wniosek o pomoc finansową należy złożyć w terminie wyznaczonym przez ARiMR (obecnie — do czasu wyczerpania środków). Informacjami na ten temat dysponują oddziały regionalne agencji. Również tam należy składać wnioski — osobiście lub przesłać listem poleconym.


Działy wniosku

Na stronie tytułowej wniosku zaznaczamy "Schemat 2.3" (w ramach tego działania wnioskujemy o pomoc finansową). Musimy wpisać, z której rocznej umowy finansowej będzie realizowane przedsięwzięcie. Obecnie wpisujemy 2000 rok.

W dziale I podajemy wszystkie dane osobowe dotyczące wnioskodawcy, adres gospodarstwa, telefon kontaktowy, wykształcenie oraz sposób udokumentowania posiadanego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa. Podajemy również dane dotyczące rachunku bankowego założonego z przeznaczeniem na dotację z Sapardu.

W dziale II charakteryzujemy nasze gospodarstwo: formę prawną, powierzchnię, posiadane budynki oraz zatrudnienie. Wszystkie te informacje są zawarte w biznesplanie.

W dziale III opisujemy planowane przedsięwzięcie, jego cel zgodnie ze schematem, zakres, harmonogram realizacji i planowane efekty.

Następnie przechodzimy do działu IV, w którym wypisujemy wielkość nakładów inwestycyjnych, koszty kwalifikowane netto oraz określamy kwotę dotacji Sapard i procentowy udział środków z tego programu w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wpisujemy również źródła finansowania przedsięwzięcia. Informacje te zawarte są w tabeli XI biznesplanu. Należy pamiętać o wypełnieniu pod tabelą deklaracji wnioskodawcy, w którą wpisujemy wnioskowaną kwotę pomocy, oświadczamy, że informacje zawarte w wniosku są prawdziwe i zgadzamy się przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją programu Sapard. Po dokładnym zapoznaniu się z treścią deklaracji wpisujemy datę, imię i nazwisko oraz składamy podpis.


Załączniki
Kolejnym elementem wniosku jest wykaz załączników. Sprawdzamy, czy mamy wszystkie załączniki. Powinny być one ułożone i ponumerowane zgodnie z wykazem we wniosku, należy zaznaczyć, który załącznik składamy wraz z wnioskiem o pomoc. W danych uzupełniających do wniosku wypełniamy puste rubryki w prawej kolumnie tylko w zakresie schematu, którego wniosek dotyczy. Dane te podajemy zgodnie z załączonym planem przedsięwzięcia. Dla Schematu 2.3 podajemy wartość inwestycji w zakresie zwiększenia różnorodności produkcji gospodarstw rolnych przy produkcji ogrodniczej. Kolejną informacją wymaganą w danych uzupełniających jest wielkość sprzedaży nowych produktów, według kierunku produkcji i zgodnie ze zwiększeniem różnorodności wykazanym w tabeli 8 biznesplanu dla 2007 roku.

Następnie liczymy procentowy wzrost nakładów pracy w gospodarstwie rolnym w wyniku poszerzenia jego dotychczasowej działalności (na podstawie danych zawartych w tabeli 1.2 biznesplanu — "Zapotrzebowanie na siłę roboczą w gospodarstwie"). Należy bowiem pamiętać, że jednym z celów dofinansowania zgodnie z programem operacyjnym dla schematu 2.3 jest poprawa wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwie (zmniejszenie ukrytego bezrobocia w rolnictwie).


Nie potrzeba dużo czasu

Wypełnienie wniosku zajmuje najwyżej pół godziny. Pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego pomagają rolnikom w wypełnianiu tych dokumentów. Gotowe (wniosek i plan marketingowy) składamy w oddziale regionalnym ARiMR, której przedstawiciele — po przeanalizowaniu wniosku i załączników — przyjeżdżają do gospodarstwa. Sprawdza się wtedy zgodność danych ze stanem faktycznym, a następnie wysyła biznes plan do Regionalnego Centrum Doradztwa do zaopiniowania. Po upływie nie więcej niż 10 tygodni otrzymujemy informację o akceptacji.

Kolejne kroki to podpisanie umowy z ARiMR i realizacja inwestycji. Należy pamiętać, że do tej ostatniej możemy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy. Po zrealizowaniu inwestycji — zgodnie z harmonogramem — składamy w oddziale ARiMR rozliczenie przedsięwzięcia i występujemy z wnioskiem o zwrot określonej w umowie części zainwestowanych pieniędzy.

Zachęcam wszystkich ogrodników planujących inwestycje w swoich gospodarstwach do ubiegania się o dofinansowanie z programu Sapard. Jest to dużo korzystniejsze od proponowanych wcześniej form pomocy w postaci kredytów preferencyjnych. Ubieganie się o dotację pozwoli zapoznać się z procedurami unijnymi w pozyskiwaniu środków finansowych. Doświadczenie to będzie mogło zostać wykorzystywane po akcesie do z UE przy ubieganiu się o dużo większe dotacje z funduszy strukturalnych.


Mgr Alina Lisowska jest koordynatorem działu ekonomiki i rozwoju wsi Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Modliszewice, Oddział w Sandomierzu