• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 09/2005

Szacuje się, że w ponad pół milionie gospodarstw w 110 krajach powierzchnia upraw ekologicznych sięga około 26 mln ha (43% znajduje w Oceanii, 23,8% w Ameryce Południowej i 23,5% w Europie). Największą powierzchnię zajmują one w Australii — 11,3 mln ha, Argentynie — 2,8 mln ha oraz we Włoszech — ponad 1 mln ha. Polska, z niemal 50 000 ha takich upraw znajduje się na 38. pozycji. Dynamicznie rośnie również wartość światowego rynku zbytu produktów ekologicznych. W 2003 r. szacowano ją na około 22 mld USD, w 2004 r. — 24 mld. Polska ma szczególnie dobre warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego z powodu znacznie mniejszego niż na Zachodzie zużycia nawozów oraz środków ochrony roślin. Przeciętny polski rolnik używa tych ostatnich 10 razy mniej niż producent z UE. Dla rozwoju produkcji ekologicznej konieczna jest jednak poprawa organizacji zbytu i pomoc — finansowa, organizacyjna oraz edukacyjna. Produkcja ogrodnicza kwalifikowana jest w prawodawstwie podobnie, jak rolnicza. Dlatego wszystkie odniesienia w tym opracowaniu odnoszą się również do ogrodnictwa.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W lipcu upłynęło 10 lat od zawiązania spółki akcyjnej Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z siedzibą w Broniszach. Ostatnie trzy lata zamknięto zyskiem — w 2004 roku wyniósł on ponad 8 milionów złotych, a przychód prawie 35 milionów. Wdrażany jest zintegrowany system zarządzania ISO 9001, 14001 oraz HACCP.
Więcej »
Najtańsze paliwa używane do ogrzewania szklarni — mazut i miał węglowy — stają się coraz mniej atrakcyjne. Spalanie miału węglowego związane jest z dużymi kosztami obsługi, małą efektywnością energetyczną, powodują znaczne zanieczyszczenie środowiska. Polityka unijna dąży do ograniczenia wykorzys-tywania tego paliwa w kotłowniach bez skutecznych instalacji do odpylania i odsiarczania spalin. Natomiast ceny ropy naftowej (a więc i mazutu) — według prognoz — będą wzrastać. W Polsce obserwujemy tendencje do podnoszenia akcyzy i likwidacji ulg dla rolnictwa, co spowoduje znaczny wzrost ceny najtańszego dotychczas paliwa — mazutu.
Więcej »
Po raz drugi w tym roku KRUS wypłaca niektórym emerytom i rencistom dodatek pieniężny. Pierwszy został wypłacony w marcu uprawnionym, którym przyznano miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe nieprzekraczające najniższej emerytury (562,58 zł). Drugi dodatek KRUS przyznaje i wypłaca jednorazowo, zgodnie z przepisami ustawy z 20.05.2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz. U. 102, poz. 852).
Więcej »
Nawozy mineralne należą do niezbędnych środków produkcji w gospodarstwach ogrodniczych, gdyż decydują o wielkości plonu oraz jego jakości. Wyniki monitorowania zasobności gleb w Polsce wskazują na zmniejszające się zasoby składników pokarmowych w glebie – zwłaszcza fosforu, potasu, magnezu, a także mikroelementów. Przy wzrastającej intensyfikacji produkcji ograniczony jest też dostęp do nawozów organicznych. Wszystko to wpływa na konieczność większego użycia nawozów mineralnych. Sporo informac-ji na temat nawozów oraz nawożenia można znaleźć w internecie.
Więcej »
W II kwartale 2005 r. ceny skupu produktów ogrodniczych płacone producentom przez firmy eksportujące były niższe niż w roku ubiegłym. O spadku notowań zadecydowały rekordowe zbiory owoców, zwłaszcza jabłek. Analogicznie kształtowała się sytuacja na rynku warzyw. Ich wysoka produkcja w kraju i w UE spowodowała przewagę podaży nad popytem, a ceny w Polsce i w krajach europejskich były niższe niż przed rokiem. Podobnie, jak w I kwartale 2005 r., także w II kwartale największy kryzys dotyczył cebuli, której ceny były o 84–88% niższe od ubiegłorocznych.
Więcej »
W drugim kwartale bieżącego roku rosły ceny warzyw ze zbiorów ubiegłorocznych. Cebula, która jeszcze w marcu taniała, w kwietniu zaczęła drożeć, a w czerwcu osiągnęła ceny niemal dwukrotnie wyższe niż w marcu, choć znacznie niższe niż w 2004 r. W spółdzielniach ogrodniczych drożała biała kapusta i — bardzo — pietruszka. W kwietniu pojawiły się pierwsze nowalijki, droższe niż przed rokiem, z powodu zimnej tegorocznej wiosny. W czerwcu zakończono skup jabłek w zakładach przetwórczych, a rozpoczęto — truskawek, agrestu oraz czereśni.
Więcej »
Pomidory stanowią ponad połowę warzyw produkowanych w Polsce pod osłonami. Rocznie eksportujemy ponad 40 000 ton pomidorów, głównie latem i jesienią. Podaż krajowa jest uzupełniana importem, który zwykle był najwyższy w pierwszym kwartale roku. Przed wejściem Polski do UE czynnikiem hamującym import pomidorów w kwietniu było cło kwotowe. W tym roku ilość i wartość pomidorów sprowadzonych do nas w kwietniu były wyższe niż w 2004 r.
Więcej »
Produkcja ekologicznych warzyw i owoców związana jest z dużym ryzykiem — perspektywą uzyskiwania niższych plonów niż w uprawie tradycyjnej oraz często trudnościami z ich zbytem. Szanse sprzedaży takich produktów po korzystnych cenach zachęcają jednak do podejmowania tej produkcji. Jedną z możliwości jest współpraca z firmą Symbio, która kupuje produkty ekologiczne oraz oferuje producentom pomoc i doradztwo.
Więcej »
Media (z wyjątkiem prasy fachowej) przestały się zajmować rynkiem owoców miękkich wraz z końcem sezonu skupu truskawek przemysłowych. Może to i lepiej, bo ustał kolportaż osobliwych informacji, którym eksperci nie mogli się nadziwić. Zanik zainteresowania wziął się zapewne stąd, że druga część sezonu skupu okazała się pod względem cen korzystniejsza (tab. 1) niż pierwsza, nie dotyczyło to jednak porzeczek. Ceny czarnych porzeczek nie były tak tragicznie niskie, jak w roku ubiegłym, ale nadal nie pokrywały kosztów produkcji. Za porzeczki kolorowe płacono mniej niż przed rokiem, a więc regres się pogłębił. Ceny malin i wiśni były znacznie wyższe od ubiegłorocznych, ze względu na niższe zbiory u naszych konkurentów (o 30% mniej malin w Serbii i prawie o połowę mniej wiśni na Węgrzech). Czy korzystniejsze ceny oznaczają jednak rozwiązanie problemu? Obawiam się, że owoce miękkie nadal pozostaną "miękkim podbrzuszem" naszego rynku owoców. Nikt przecież nie zagwarantuje, że w przyszłym roku ceny znowu nie spadną do 50–60 groszy za kilogram. Tegoroczna hossa to tylko kolejne stadium cyklu, porównywanego słusznie ze słynnym "cyklem świńskim".
Więcej »
W lipcowym numerze "Hasła Ogrodniczego" poruszone zostały aspekty związane z budową nowoczesnych obiektów do przechowywania owoców i warzyw. W niniejszym materiale nieco więcej miejsca poświęcone zostanie przygotowaniu komór do sezonu przechowalniczego i przypomniane zostaną podstawowe technologie przechowywania owoców.
Więcej »
Rozterki producentów dotyczące wyboru odmiany do nowego sadu są zrozumiałe, ponieważ błędu popełnionego na tym etapie planowania produkcji nie można naprawić w sadzie w inny sposób, jak tylko poprzez przeszczepienie drzew lub ich wymianę na nowe, a to kosztuje. Podjęcie decyzji powinno być poprzedzone głęboką analizą wielu czynników: wymagań przyszłego rynku zbytu owoców, warunków klimatycznych panujących na danym terenie, podatności na choroby, cech jakościowych owoców oraz pory ich dojrzewania.
Więcej »
W ciągu ostatnich lat w wielu niemieckich gospodarstwach sadowniczych maleje opłacalność uprawy jabłoni i grusz. Największy spadek cen notują sprzedający jabłka do centrów logistycznych. Wielu z nich decyduje się na produkcję deserowych owoców jagodowych, a w rejonach, w których do niedawna rosły tylko drzewa ziarnkowe, coraz częściej spotyka się plantacje roślin jagodowych uprawianych w szpalerach — czerwoną i czarną porzeczkę, agrest lub jeżynę. W Polsce — w przypadku tego ostatniego gatunku uprawa wielu nowych odmian o wybitnie deserowych owocach była niemożliwa, gdyż pędy tych roślin przemarzają u nas zimą. Wydaje się jednak, że alternatywą może być kontenerowa uprawa jeżyn, które przez zimę będą przetrzymywane w chłodniach.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Przymrozki wiosenne mogą powodować uszkadzanie kwiatów i pąków kwiatowych, a w konsekwencji być przyczyną znacznych strat w krajowym ogrodnictwie. Spadek temperatury poniżej 0°C powoduje krystalizację lodu w przestrzeniach międzykomórkowych prowadząc do zniszczenia struktury komórek. Pąki kwiatowe ulegają uszkodzeniom: w fazie zielonego pąka przy temperaturze –3,9°C, w fazie różowego pąka przy –2,7°C, w fazie kwitnienia przy –2,9°C, po kwitnieniu przy –2,3°C. Przedstawione wartości temperatury nie są jednak uniwersalne i mogą się różnić, w zależności od podkładek, fazy rozwoju pąków kwiatowych, kondycji drzew. Dodatkowo, ważna dla powstających uszkodzeń kwiatów jest nie tylko wartość temperatury, ale także tempo jej spadku — im szybsze, tym ryzyko wystąpienia uszkodzeń jest większe.
Więcej »
Tegoroczne Dni Świętokrzyskiej Truskawki (19 czerw-ca) zbiegły się z największym spadkiem cen oferowanych w tym rejonie przez przetwórnie za te owoce — cena spadła poniżej 0,7 zł/kg. Truskawka uważana jest za sztandarowy produkt gminy Bieliny, a plantacje tego gatunku zajmują tutaj ponad 550 hektarów.
Więcej »
Już po raz czwarty Związek Sadowników RP i wójt Gminy zorganizowali 2– 3 lipca w Błędowie imprezę rozrywkowo-kulturalną, na którą przybyło kilka tysięcy osób. Patronat honorowy nad piknikiem tradycyjnie objął Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego. Głównymi organizatorami tego sadowniczego święta byli Justyna Brzezińska z Urzędu Gminy Błędów i Piotr Szymański prezes oddziału ZSRP z Błędowa.
Więcej »
XXII Dzień Borówkowy w SGGW w Warszawie zorganizowano 6 lipca, na kilka dni przed rozpoczęciem zbiorów owoców tego gatunku. Na spotkanie — podzielone na część konferencyjną i zwiedzanie plantacji Hanny i Jana Karwowskich w Piskórce koło Warszawy — przybyło ponad 200 osób. Dr Kazimierz Pliszka z SGGW poinformował, że powierzchnia upraw borówki wysokiej na świecie w 2003 roku wynosiła 36 000 hektarów, a produkcja owoców — 130 000 ton. Należy się liczyć z tym, że powierzchnia upraw tego gatunku będzie się stale zwiększała i już dziś nowo powstające jego plantacje budzą niepokój krajowych producentów. Konieczne jest prowadzenie wspólnych działań marketingowych, które umożliwią utrzymanie równowagi popytu i podaży na rynku owoców borówki wysokiej.
Więcej »
Jednym z punktów XXII Dnia Borówkowego zorganizowanego w SGGW była wizyta w gospodarstwie "Daar" Hanny i Jana Karwowskich (fot. 1) w Piskórce koło Warszawy. W gospodarstwie tym owoce produkuje się zgodnie z wymaganiami systemu EUREPGAP. J. Karwowski uważa, że posiadanie tego lub innych certyfikatów, będzie niezbędne dla osób prowadzących sprzedaż za granicę, a prawdopodobne także i w Polsce. Oczywiście możliwa będzie również sprzedaż owoców na rynkach, które nie wymagają certyfikatów, jednak ceny, jakie będzie można tam osiągać, będą prawdopodobnie niższe od uzyskiwanych na przykład w Wielkiej Brytanii.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Podczas Święta Malin w Kraśniku (10 lipca), potocznie nazywanego Maliniakami, można było stwierdzić, że zainteresowanie uprawą malin maleje (fot. 1). Na spotkanie szkoleniowe przybyło kilkudziesięciu rolników, a jeszcze w ubiegłym roku było ich kilkuset. Wtedy jeszcze przypuszczano, że załamanie cen jest chwilowe. Niestety, pogoda i polityka cenowa przetwórców zrobiły swoje. Także nad produkcją tego gatunku zawisły czarne chmury.
Więcej »
Informacje na temat uprawy truskawek w tunelach wysokich uzyskano z kilku gospodarstw prowadzących produkcję głównie na zbiór przyśpieszony. Najwcześniej owoce zbierano na początku maja (ogrzewanie tuneli rozpoczynano pod koniec lutego), w większości gospodarstw rozpoczynano ogrzewanie w połowie marca, a zbiory — w drugiej dekadzie maja. Owoce spod osłon wysokich mają jednak w tym okresie silną konkurencję ze strony truskawek sprowadzanych z Hiszpanii, Maroka i innych krajów basenu Morza Śródziemnego. Produkowane w Polsce osiągają jednak ceny znacznie wyższe, niekiedy o 100%, z powodu preferowania przez konsumentów rodzimej produkcji oraz dzięki lepszemu, bardziej aromatycznemu smakowi owoców.
Więcej »
Większość sadowników jest przekonana o tym, że bez syntetycznych środków ochrony roślin nie można uprawiać jabłoni. Zaprzeczeniem tego jest ekologiczny sad Ryszarda Ciźli w Łukawie koło Sandomierza. Aby jednak wykorzystać — co jest niezbędne w takiej produkcji — wszystkie walory gleby i środowiska naturalnego, potrzeba dużej wiedzy. Ryszard Ciźla do 2002 roku prowadził 9,5-hektarowe gospodarstwo sadownicze z konwencjonalną ochroną. Połowa kwater pięć lat temu zakładana już była z myślą o produkcji ekologicznej, dlatego w nasadzeniach znajdują się tam odmiany odporne na parcha jabłoni — 'Topaz' i 'Rubinola'. W starym (12-letnim) sadzie najwięcej jest drzew 'Sampiona', który — według sadownika — jest mało wrażliwy na tę chorobę. Gospodarstwo w tym roku przejął syn Rafał — początkowo sceptycznie podchodził do tego sposobu produkcji, szybko jednak przekonał się, że warto produkować ekologiczne owoce. Ryszard Ciźla jest prezesem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, która poprzez szkolenia zachęca sadowników do produkcji ekologicznej. Jego sad jest przykładem, że nie musi być ona ekstensywna i utożsamiana z prymitywną formą gospodarowania.
Więcej »